Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20725/2019
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1., az 5 tétel tekintetében Abda, Börcs, Ikrény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Öttevény települések
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23274835
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hulladek.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hulladek.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001335022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001335022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő edények beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001335022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények beszerzése II.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő edények beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928480-6
További tárgyak:39221260-7
44613700-7
44613800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1., az 5 tétel tekintetében Abda, Börcs, Ikrény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Öttevény települések
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. 120 literes kukaedény maradékhulladéknak
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS, CE 4000
2. 120 literes kukaedény bio hulladéknak
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS, CE 1000
3. 240 literes kukaedény maradékhulladéknak
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS, CE 1500
4. 1100 literes domború fedeles vegyes hulladékgyűjtő konténer
Szabvány: MSZ EN 840-3, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS, CE 400
5. 240 literes kukaedény szelektív hulladéknak
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS, CE 5000
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A 120 és 240 literes hulladékgyűjtő edények tengely és kerekek nélküli tömege a műszaki leírásban meghatározott minimális tömegét legalább 5%-kal meghaladja (igen/nem) 5
2 2.2. A hulladékgyűjtő edények gyártásához a műszaki leírásban szereplő értéknél (30%) alacsonyabb az újrahasznosított alapanyag részaránya (igen/nem) 5
3 2.3. A hulladékgyűjtő edény fedélcsapódási zajszintje az előírt műszaki paraméternél (max. 92 dB) kedvezőbb (igen/nem) 15
4 3. A teljesítés során az edények vállalt szállítási határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva naptári nap (nap) 15
5 4.Jótállás időtartama (hónap) 12 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást AK többlet ponttal nem értékeli 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [Kr. 3. § (5) bek.]
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatba becsatolandók AT tekintetében a Kr. 13. §-a szerinti iratok, illetve adott esetben a kifejezett nemleges nyilatkozat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az EEKD ajánlatban történő csatolásával, hogy hogy megfelel az alkalmassági követelmények előírásainak, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet – konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet – konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 60.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az EEKD ajánlatban történő csatolásával, hogy hogy megfelel az alkalmassági követelmények előírásainak, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [Kr. 3. § (5) bek.]
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő edényzet – konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény szállítása) ismertetése.
AT-nek egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a referenciaigazolásokban és/vagy nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági minimumkövetelmény igazolására vonatkoznak.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az AK a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja alapján
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége
• a szállítás tárgya és mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. h) pontja alapján AT csatolja az 1., 3. és-4. tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
— a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
— a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
— valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen eltávolítható,
— AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on.
M.3 A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 3000 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 3000 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 300 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
M.2. Alkalmatlan az AT, ha az 1., 3. és -4. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelnek-e. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
M/3.
— az 1-3. és 5. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS és CE
— a 4. tétel tekintetében MSZ EN 840-3, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1, GS és CE szabványokra vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ezzel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal. európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(okk)al.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek(eszközök) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi1,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár30%-a.
-Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes tételek(eszközök)szerinti nettó vételár 30%-a.
-Teljesítési biztosíték (nettó vételár 5%-ának megfelelő összeg).
-Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint. (min.12 hónap, kezdete: sikeres átadás-átvétel)
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§(1)-(2),Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., 2017. évi CL.tv. 260. §
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) Kr. 39. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 4. r.sz. esetében KH útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.) 1. számú melléklete A. 1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) és a 2. r.sz. (kereskedelmi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere alkalmazásával történik, a 1. és a 3. r.sz. esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
4) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
5) AK a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott 2 hónap alatt ajánlatkérő maximum 60 naptári napot ért, azzal, hogy a teljesítés határideje nyertes ajánlattevő vállalása alapján kerül meghatározásra.
6) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni! Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
7) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
8) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) A közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
11) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó ISO9001 minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i rendszertanúsítvánnyal; valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal, illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének fenntartásáról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Jelen eljárásban FAKSZ-ként eljár: Stumpf Gábor (00063)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák