Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20817/2019
CPV Kód:85312320-8
Ajánlatkérő:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25648113
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Jánosné
Telefon: +36 32521050
E-mail: solyom.janosne@nograd.gov.hu
Fax: +36 32310327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15 mentori szolgáltatások -2019
Hivatkozási szám: EKR000759742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának székhelyén mentori szolgáltatások biztosítására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 mentori szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 6 helyszínen: Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Balassagyarmat, Szécsény, Rétság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munkaerőpiaci mentori szolgáltatás elsődleges célja, hogy segítse a GINOP-5.1.1-15 2015-00001 kódszámú „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektbe bevont személyek egyéni programjának sikeres megvalósítását Nógrád megyében és ezzel hozzájáruljon a résztvevők munkaerőpiacra történő kivezetéséhez. A munkaerőpiaci program célcsoportját azok a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, szolgáltatást igénylők, közvetítést igénylők valamint azok a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak alkotják, akiknek az elhelyezkedése a munkaerőpiaci program segítségével valósítható meg. A mentori szolgáltatás akkor eredményes, ha az ügyfél Megállapodásában rögzített egyéni programja megvalósul. Az Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának székhelyén biztosítania kell a mentori szolgáltatásokat.
Mentori szolgáltatás tervezett létszám és ajánlott szakértői létszám:
Tervezett létszám megyei szinten összesen: 1000 fő. A mentori szolgáltatást a programba vonástól annak lezárásáig személyenként átlagosan 6 alkalommal kell biztosítani. A mentori szolgáltatás átlagos időszükséglete 1 óra/fő/alkalom. Egy főre maximum 12 alkalom számolható el. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.
A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében 4 fő mentor biztosítása szükséges. Egy mentor több helyszínen nyújthat szolgáltatást. A mentori szolgáltatást csak olyan személyek nyújthatják a GINOP-5.1.1 program résztvevőinek, akik megfelelnek a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15) GM. rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak. A mentori szolgáltatást az Ajánlatban szereplő szakembereknek személyesen kell nyújtani.
Tervezett létszám járásonkénti bontásban:
Salgótarjáni Járás: 445 fő; Balassagyarmati Járás: 186 fő, Pásztói Járás: 102 fő; Szécsényi Járás: 128 fő; Bátonyterenyei Járás: 73 fő; Rétsági Járás: 66 fő. Összesen: 1000 fő.
A szolgáltatás nyújtás történhet a képző intézményben, a munkavállalás helyszínén és a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. Amennyiben a szolgáltatás nyújtás a járási hivatal foglalkoztatási osztályán történik a szolgáltatást a járási hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodva kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ügyfélfogadásra, a szolgáltatás nyújtására alkalmas irodahelyiséget, megfelelő irodabútorral, a Járási hivatalok Foglalkoztatási osztályain térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára, előzetesen egyeztetett időpontokra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek a mentori szolgáltatáshoz, az ügyfelekkel való találkozáshoz szükséges papír alapú nyomtatványokat és irodaszereket a szolgáltatás nyújtás teljes időtartama alatt biztosítania kell.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, beszerzésénél, beszerzett termékek esetén környezetbarát termékjellel rendelkező eszközöket vásárol, kiadványok ill. egyéb dokumentumok előállításakor, valamint az irodai munka során újrahasznosított papírt alkalmaz, a gépkocsi használatot a lehetőségekhez mérten alacsony szinten tartja.
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Pénzügyminisztérium – korábban Nemzetgazdasági Minisztérium - által vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek ideiglenes nyilvántartásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3) M2.pontjában alkalmassági követelményként megnevezett szakember munkaerőpiaci területen végzett mentori tev-ségének 6 hónap min. köv-en felüli szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 074 - 175756
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NOM/01/003757/2019 Rész száma: Elnevezés: GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 mentori szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37084752
Postai cím: Széchenyi Út 88
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: materiabt@t-online.hu
Telefon: +36 46506212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26159055
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő, a Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Széchenyi Út 88.) az ajánlati felhívásban előírt P1) alkalmassági követelménynek kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplővel együtt felelt meg. Az Új Távlatok Felé Alapítvány (3034 Mályi, Petőfi u.19.), mint kapacitást nyújtó gazdasági szervezet a Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Nyertes ajánlattevő: Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; 21241855-2-05; 3530 Miskolc, Széchenyi Út 88.; kapacitásait rendezkezésre bocsátó gazdasági szereplő: Távlatok felé Alapítvány 19334598-1-05; 3434 Mályi Petőfi utca 19.
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, 18997769-1-09; 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 48.
FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 24926520-2-17; 7052 Kölesd, Kossuth Tér 2.
Bírálattal nem érintett ajánlattevők:
HMR Group Kft. 24972590-2-17; 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 16.
„Totál Tréning” Oktatási Kft. 11442000-2-05; 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos utca 32.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)