Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2086/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3515 Miskolc, Egyetem u. 2. és 3534 Miskolc, Andrássy út 63. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ani-Roll Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sportlétesítmény működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23278990
Postai cím: Egyetem Út 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres Péter Zoltán
Telefon: +36 304027066
E-mail: veres.peter@misport.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sportlétesítmény működtetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási tevékenység ellátása
Hivatkozási szám: EKR001010842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. A szolgáltatás az alábbi 2 telephelyen történő folyamatos takarítási munkavégzést foglal magába:
1.Kemény Dénes Városi Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem u. 2. sz.) helyiségeinek, bútorzatának, és egyéb területeinek takarítási napi szintű, rendszeres, időszakos és alkalmankénti takarítási munkái munkáinak elvégzése.
2.Diósgyőri Városi Tanuszoda (3534 Miskolc, Andrássy út 63. sz.) szociális helységeinek, irodáinak, bútorzatának és egyéb területeinek napi szintű, rendszeres, időszakos takarítási munkái
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyek, gépek, eszközök és a takarítási tevékenységhez szükséges mosó, tisztító és fertőtlenítő, és egyéb kiegészítők, higiénés fogyóanyagok azaz a személyi, tárgyi és rezsi anyag feltételek biztosítása nyertes ajánlattevő kötelessége.
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, védőeszköz, tisztítószer, higiéniai utántöltő anyagok és tisztítóeszköz, takarítógép: min 2 db takarító automata, 2 db egytárcsás súrológép, 2 db ipari por és vízszívó gép, szervízkocsik biztosítása.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásainak megfelelő takarítási terv kidolgozása és előzetes benyújtása a nyertes Ajánlattevő feladata legkésőbb a szerződéskötéstől számított egy héten belül.
Nyertes ajánlattevő a tevékenysége teljes időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság, vagy más személyi probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szolgáltatást saját dolgozóival bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy külön költség felszámítása nélkül gondoskodnia kell alvállalkozó igénybevételéről.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasznált anyagokhoz a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyeket, biztonsági adatlapot, és egyéb az azonosításhoz szükséges igazolást, illetve okiratot az termék felhasználásával egyidejűleg Ajánlatkérő részére átadja.
Az ajánlattevő az ellenértéket úgy köteles megállapítani, hogy az abból beszerzendő segédanyagok felhasználásával a létesítmények takarítása, fogyóanyagok folyamatos feltöltése biztosítható legyen.
II. Az I. pontban megjelölt folyamatos takarítási munkavégzésen kívül Ajánlatkérő az alábbi 2 tevékenység ellátását kéri a szerződés hatálya alatt:
- Nyári komplett nagytakarítás a leállás időszakában (Ft/alkalom)
- Rendezvények utáni takarítás nettó óradíja (Ft/fő/óra) egyedi ezirányú megrendelés alapján
Ezen elvégzendő feladatokra az I. pontban írt feltételek és előírások teljes körűen alkalmazandóak.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a feldolgozás, szállítás, raktározás, ki¬ és berakodás során a tárgyi és személyi feltételekkel összefüggésben az alábbi jogszabályoknak a nyertes ajánlattevőre, illetve a szállítási jogviszony konkrét tárgyára vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul betartja:
- 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
Nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő által közölt kifogásokat, észrevételeket, a kézhezvételt követő 24 órán belül kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2. és 3534 Miskolc, Andrássy út 63. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. A szolgáltatás az alábbi 2 telephelyen történő folyamatos takarítási munkavégzést foglal magába:
1.Kemény Dénes Városi Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem u. 2. sz.) helyiségeinek, bútorzatának, és egyéb területeinek takarítási napi szintű, rendszeres, időszakos és alkalmankénti takarítási munkái munkáinak elvégzése.
2.Diósgyőri Városi Tanuszoda (3534 Miskolc, Andrássy út 63. sz.) szociális helységeinek, irodáinak, bútorzatának és egyéb területeinek napi szintű, rendszeres, időszakos takarítási munkái
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyek, gépek, eszközök és a takarítási tevékenységhez szükséges mosó, tisztító és fertőtlenítő, és egyéb kiegészítők, higiénés fogyóanyagok azaz a személyi, tárgyi és rezsi anyag feltételek biztosítása nyertes ajánlattevő kötelessége.
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, védőeszköz, tisztítószer, higiéniai utántöltő anyagok és tisztítóeszköz, takarítógép: min 2 db takarító automata, 2 db egytárcsás súrológép, 2 db ipari por és vízszívó gép, szervízkocsik biztosítása.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásainak megfelelő takarítási terv kidolgozása és előzetes benyújtása a nyertes Ajánlattevő feladata legkésőbb a szerződéskötéstől számított egy héten belül.
Nyertes ajánlattevő a tevékenysége teljes időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság, vagy más személyi probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szolgáltatást saját dolgozóival bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy külön költség felszámítása nélkül gondoskodnia kell alvállalkozó igénybevételéről.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasznált anyagokhoz a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyeket, biztonsági adatlapot, és egyéb az azonosításhoz szükséges igazolást, illetve okiratot az termék felhasználásával egyidejűleg Ajánlatkérő részére átadja.
Az ajánlattevő az ellenértéket úgy köteles megállapítani, hogy az abból beszerzendő segédanyagok felhasználásával a létesítmények takarítása, fogyóanyagok folyamatos feltöltése biztosítható legyen.
II. Az I. pontban megjelölt folyamatos takarítási munkavégzésen kívül Ajánlatkérő az alábbi 2 tevékenység ellátását kéri a szerződés hatálya alatt:
- Nyári komplett nagytakarítás a leállás időszakában (Ft/alkalom)
- Rendezvények utáni takarítás nettó óradíja (Ft/fő/óra) egyedi ezirányú megrendelés alapján
Ezen elvégzendő feladatokra az I. pontban írt feltételek és előírások teljes körűen alkalmazandóak.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a feldolgozás, szállítás, raktározás, ki¬ és berakodás során a tárgyi és személyi feltételekkel összefüggésben az alábbi jogszabályoknak a nyertes ajánlattevőre, illetve a szállítási jogviszony konkrét tárgyára vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul betartja:
- 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
Nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő által közölt kifogásokat, észrevételeket, a kézhezvételt követő 24 órán belül kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az uszoda nyári felújítási, karbantartási munkáinak elvégzését követően komplett nagytakarítás (évente egy alkalommal, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kieg. a II.2.5. ponthoz: Az ajánlati árnak minden járulékos költséget tartalmaznia kell (pl. hulladék elhelyezése, elszállítása), a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyek, gépek, eszközök és a takarítási tevékenységhez szükséges mosó, tisztító és fertőtlenítő, és egyéb kiegészítők, higiénés fogyóanyagok azaz a személyi, tárgyi és rezsi anyag feltételek biztosítása ajánlattevő kötelessége.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási tevékenység ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ani-Roll Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57382315
Postai cím: Glanzer Miksa Utca 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: aniroll@upcmail.hu
Telefon: +36 209754790
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46379283
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12971781205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Simonffy Utca 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

Hivatalos név: Taritász Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79549295
Postai cím: Glanzer Miksa Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974193205

Hivatalos név: Ani-Roll Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57382315
Postai cím: Glanzer Miksa Utca 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12971781205

Hivatalos név: BIG SECURITY KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49454327
Postai cím: Vörösmarty Utca 66
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26223579205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges