Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20950/2019
CPV Kód:34121000-1
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001371112019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001371112019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alacsonypadlós, használt, csuklós autóbusz bérlése
Hivatkozási szám: EKR001371112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bérleti szerződés keretében dízel üzemű, használt alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése.
Teljes mennyiség: a bérlet időtartama alatt havonta 5 db +5 db opció.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzésiműszaki leírás meghatározásnak módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésealapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csaka közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzalegyenértékű megajánlást is elfogad.
Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben a nyertes ajánlat alapján kizárólag a bérletiegységár kerül feltüntetésre.
A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alacsonypadlós,használt csuklós autóbusz beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió, 1194 Budapest, Méta u. 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Használt, dízelüzemű alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése, bérleti szerződés keretében
5 db + 5 db opció
A megajánlható járműveknek használt, 2008. évi, vagy későbbi évjáratúnak, az érvényes magyar jogszabályoknak megfelelő, M3/I. osztályú, négyajtós, CG felépítménnyel rendelkező alacsonypadlós, csuklós,légkondicionált, közforgalmi személyszállításra alkalmas autóbuszoknak kell lenniük. EURO IV besorolásnál rosszabb besorolású környezetvédelmi osztályú autóbusz megajánlását Ajánlatkérő nem fogadja el.
A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan éves szinten minimálisan elvárt járműkiadási százalék: 90%. Kivételt képezhet ez alól a baleseti okból, vagy ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné váltjármű.
Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±20 % futásteljesítmény intervallumban üzemelteti.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlattevőnek be kell nyújtania a megajánlott járművek műszaki leírását és bemutatását úgy, hogy abból az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlata részeként nyilatkoznia kell, hogy:
— a teljesítést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül meg tudja kezdeni úgy, hogy átadott járművek maradéktalanul megfelelnek majd a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek és a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő által kért havi megrendelési ütemezésben és a megrendelések szerinti mennyiségben teljesít,
— az általa bérlésre megajánlott járműveket érvényes, magyar forgalmi engedéllyel, a forgalmi engedélyben szereplő „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és 10 % önrésznél nem kedvezőtlenebb CASCO biztosítással ellátva, forgalomra képes, a műszaki leírásnakmegfelelő, hibamentes műszaki és esztétikai állapotban bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, valamennyi ezzelkapcsolatos költség viselése mellett,
— a járművek ajánlatkérő részére történő átadásakor átadja a műszaki leírás 4. pontjában megjelöltdokumentumokat, valamint a járművek egyedi okmányait, érvényes forgalmi engedélyét, biztosításikötvényeinek másolati példányait, kulcsait és pótkulcsait, kezelési és karbantartási utasításait, továbbá,amennyiben a jármű menetíróval felszerelt, a tachográf illesztés, illetve hitelesítés érvényes bizonylatát, melybőlaz érvényesség ideje is egyértelműen kiderül,
— vállalja a járművek tervszerű megelőző karbantartásához, nem tervezett javításához a szükséges alkatrészek biztosítását, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,
— vállalja a nem ajánlatkérőnek felróható káreseményekkel kapcsolatos helyreállítást és a biztosítóval való kapcsolattartást azok minden költségével,
— fődarab (motor, sebességváltó, futómű, kormánymű) meghibásodása esetén vállalja annak javíttatását,felújíttatását saját költségén, továbbá tudomásul veszi, hogy az adott jármű bérlési időtartama a meghibásodott fődarab javítási, felújítási időtartamával kitolódik,
— biztosítja ajánlatkérő részére a járművek egyszeri típus-, valamint tervszerű megelőző karbantartásához,illetve nem tervezett javításához szükséges oktatást, a javítások megfelelő elvégzéséhez szükséges technológiai leírást, a célszerszámokat, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,
— vállalja, hogy ajánlatkérő ezirányú külön megrendelése alapján biztosítja a műszaki leírás 5. pontja szerinti pótalkatrészek ellátását listaáron és tudomásul veszi, hogy pótalkatrészek kapcsán nem élvez kizárólagosságot.
Ajánlattevőnek ajánlatában továbbá be kell nyújtania a közbeszerzési útmutató 12.8. bekezdés szerinti nyilatkozatot is.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott járművek emissziós besorolása (legalább EURO IV, legfeljebb EUROVI) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az 1. szempont esetén az értékelés módszere: pontozás
A 2. szempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése az útmutatóban történik.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és nem biztosítja, amelyet nem köteles indokolni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,
— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is),
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerintinyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írtaelő a már ismert alvállalkozók megnevezését,
— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtógazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá(figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani aKbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,
— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós, — Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2018 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: — Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKDbenyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesenigazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnekaz EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmasságikövetelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,
— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásairatámaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t isbenyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmasságifeltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván vennialkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazástarra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletébeneljárhat,
— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtógazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell afelhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkülszámított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdtemeg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszakkezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének idejealatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerintkell eljárni.
— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességétellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,
— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállítottigazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,
— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogijellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolásaérdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,
— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyialkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt azajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés megkezdését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 250 millió forintot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző megküldésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,
— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra,hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,
— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtógazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívásfeladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következőadatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja(év/hónap/nap)), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél működő, tevékenységére vonatkozó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosításirendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített, legalább 5 darabos M3/I. kategóriájú autóbusz flottaértékesítésére, vagy bérbeadására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a tevékenységére vonatkozó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,
— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. Késedelmikötbér: járművenként egyszeri 50 000 Ft, továbbá járművenként naponta 20 000 Ft; az alkatrészellátásra, ajótállási körbe tartozó javítások késedelme esetén minden késedelmes megkezdett nap után 20 000 Ft, delegfelj. havonta járművenként a havi bérleti díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: A BKK Zrt. AK-vel szemben támasztott kötelezettségeinek nem megfelelőteljesíthetősége esetén a BKK Zrt. által kiszabható maximális kötbér mértéke; egyéb nem megfelelőség eseténalkalmanként 10 000 Ft, de legfeljebb havonta járművenként a havi bérleti díj 30 %-a; nem tervezett javításés karbantartás miatti szolgálatképtelenség esetén adott hónapban járművenként a szolgálatképtelenséggelérintett napokra naponta járművenként 25 000 Ft, de legfeljebb havonta járművenként a havi bérleti díj 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke az egy évre számított bérleti díj 10 %-a.
Jótállás: Ptk. 6:171. §-a.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (5)- (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdéseszerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak kötelesekalkalmazni.
A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezetalapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát az útmutatóban részletezettek szerint kell összeállítania.
3. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönítettelhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni az útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. §(2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
16. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről 90 napos felmondási idővel,indokolás nélkül megszüntethető, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
17. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a kedvezőbbnek, amelyikbena megajánlott bérleti egységár (Ft/Jármű/hónap, áfa nélkül számított) alacsonyabb.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlatnak legalább EURO IV besorolásnak kell lennie. Ajánlatkérő az EURO IV besorolást tekinti a minimálisan megajánlható környezetvédelmi besorolásnak, az EURO IV besorolásnál alacsonyabb környezetvédelmi besorolásmegajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. Ugyanakkor ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 1. értékelési részszempont esetében az EURO VI besorolást tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintének, melyre és az annál még kedvezőbb (magasabb környezetvédelmi besorolás)vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot adja (10 pont).
19. Irányadó jog: a Kbt., a végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre) ésa Ptk.
20. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
21. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
23. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák