Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21023/2019
CPV Kód:33141200-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telefon: +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001243912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001243912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-827 Mitrális insuffitientia klip rendszer besz
Hivatkozási szám: EKR001243912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-827 Mitrális insuffitientia klip rendszer beszerzése a DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-827 Mitrális insuffitientia klip rendszer besz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz
Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya 10 db mitrális insuffitientia klip rendszer beszerzése a DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére. A megadott mennyiség 12 hónapra vonatkozik. Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal.
Mitrális insuffitientia klip rendszer műszaki specifikációja: olyan eszköz beszerzését tervezzük, mely vénás úton bevezethető, a pitvari szeptum átszúrását követően a mitralis billentyű első és hátsó vitorlájának egymáshoz rögzítésére alkalmas, mely beültetését követően a mitralis regurgitáció mértéke csökken.
Alapvető elvárások: - legyen az eszközzel végzett, legalább 2 éves utánkövetéses randomizált pozitív kimenetelű tudományos vizsgálat, - legyen legalább két méretben elérhető, - a bevezető katéter hossza legyen legalább 65 mm a 90°-ban meghajlított bevezető katétertől mérve.
A további követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Az Auguszta telepen (ahol a Debreceni Egyetem KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika is található - 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.) a gépjármű magassága 280 cm lehet.
Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg. Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjában foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre. A szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 100%-a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére. Az opció igénybe vételének feltételeit a szerződéstervezet 3.1. pontja tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzési eljárás 10 db mitrális insuffitientia klip rendszer beszerzésére irányul, amelyet ajánlatkérő 1 közbeszerzési részben ír ki, mivel az egy szállítóval történő szerződéskötés szükségszerű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmasságot igazoló szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pont alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti eszközre (mitrális insuffitientia klip rendszer) vonatkozó szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint. Az igazolásnak/ nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés kezdő és záró időpontja (év-hónap-nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is. Ajánlattevő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén köteles a referencia értékét forintra átszámolni a teljesítés befejezésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az Ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni és csak Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell benyújtania az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, mely szerint amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, mely szerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rend. 21. § (1) bek. e) pont alapján a megajánlott termékre vonatkozó tudományos vizsgálattal.
M.1) és M.2) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 7 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (mitrális insuffitientia klip rendszer) szállítására vonatkozó referenciával. A referencia származhat egy vagy több szerződésből is. A teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
M.2.) ha nem rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozóan:
az eszközzel végzett, legalább 2 éves utánkövetéses, randomizált, pozitív kimenetelű tudományos vizsgálattal, mely a termék hatékonyságát igazolja.
A fenti M.1.) - M.2.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázást biztosít megrendelésenként. A számla kiegyenlítése: megrendelésenként átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§ (1),(5)-(6) bek.-ben, a 1997.évi LXXXIII.tv.9/A. § a) pontjában, a 2013.évi V.tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől szám.60 napos fizetési határidővel. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára, max.15 nap. Meghiúsulási kötbér: mértéke eseti megrendelésnél 15%, alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó vételára, teljes szerződés esetében 25%. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§ szerint. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. Részletek: a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a Kbt. 40.§-ra figyelemmel. 2. A műszaki leírásban nevesített gyártmány, eljárás, védjegy, típus stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm.r. 46.§ (3) bek. alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. 3. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani. 4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm.r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni. 5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró -közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. 6. A 424/2017. Korm.r. 6.§ (9) bek. szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen. 7. AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (1),(3) bek.-re. 8. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. 9. AT, közös AT-k, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bek.-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 10. A Kbt. 41/A. § (2) bek. nem kerül alkalmazásra. 11. A 424/2017. Korm.r. 11.§ (1) bek. szerint hozza létre AK a felolvasólapot. 12. AK rendelkezik a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ben foglaltak alkalmazásáról. 13. AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm.r. 11.§ (2) bek. szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást és meghatalmazást a Kbt. 35.§ szerint. 15. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó. 16. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot, valamint a megajánlott termék magyar nyelvű termékleírását. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan a termékek megfelelőségét igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és CE megfelelőség értékelési tanúsítványt. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára. 17. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. 18. Kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó. 19. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart. 20. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. Korm.r. 15.§ (2) -(3) bekezdéseire. 21. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghat. eredménytelenségi okot. 22. AK a felhívás IV.2.6.pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért. 23. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese. Lajstromszám: 00717.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák