Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21025/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Hegyvidék Lapkiadó
Teljesítés helye:A kiadvány szállítása: Budapesti telephelyre, a terjesztővel egyeztetett időpontban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hegyvidék Lapkiadó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75240204
Postai cím: Beethoven Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Schillinger Erzsébet
Telefon: +36 13563446
E-mail: szerkesztoseg@hegyvidekujsag.hu
Fax: +36 12258868
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidekujsag.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidekujsag.eu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás megrendelése 2018.
Hivatkozási szám: EKR000674652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hegyvidék újság
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kiadvány szállítása: Budapesti telephelyre, a terjesztővel egyeztetett időpontban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő (tovább: AK) részére nyomdai szolgáltatás nyújtása az alábbi kiadvány vonatkozásában:
Lapméret: 315x470 mm
Kinyomási méret: 275x423 mm
Nyomás: tekercses ofszet 4 +4 szín
Kötészet: körülvágás nélkül, postahajtva
Nyomathordozó: 45 gr-os újságnyomó papír
Lap terjedelme: 8, 12, 16, 20, 24, 28 oldal, igény szerint
Példányszám: 40.000 db + 7 db nyomdai köteles példány, évi 23 megjelenés (alapmennyiség)
Opció ismertetése:+ 3 db megjelenés, opcionális rész előre nem látható eltérés esetére.
A felhívás II.2.5) pontjához:
AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek. foglaltakat.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
A pontkiosztás módszere:
Az 1. értékelési szempontnál fordított arányosítás.
A 2. értékelési szempontnál sorba rendezés és fordított arányosítás módszerei együttesen.
Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a Közbeszerzési Dokumentumok XII. fejezetében kerülnek kifejtésre.
A 2. értékelési szempont tekintetében:
AK a „2. Nyomtatott minta minősége” értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumok részeként Ajánlattevő (továbbiakban:AT) rendelkezésére bocsátja *.pdf formátumban azon mintát (nyomdakész állomány), amelyet AT-nek kinyomtatva, nyomtatott mintaként, a szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania.
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:EKR.r) 3. § (1) bek. d) alapján a 2. értékelési szempont vonatkozásában elkészített, nyomtatott minta benyújtása tekintetében AK az EKR.r 2. § (1) bek. szerinti, EKR rendszerben történő elektronikus kommunikációt nem alkalmazza.
A benyújtás módja: A szakmai ajánlat részeként benyújtandó nyomtatott mintát AT-nek lezárt borítékba, csomagba, vagy dobozba becsomagolva, a kért példányszámban, az ajánlattételi határidőig kell benyújtania a következő címre:
TriCSÓK Zrt.
1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.
A nyomtatott mintákat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig lehet benyújtani.
Az EKR.r 15. § (6) bek. alapján AK a benyújtott nyomtatok minták vonatkozásában nyilvános bontást nem tart.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok X. fejezet szerint.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke az 1. közbeszerzési részben nettó 800.000,- HUF
Az ajánlati biztosíték teljesíthető AK Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01336721-00100008 számú számlájára történő átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.4. pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni:
1. Fizetési számlára történő befizetés esetén a kinyomtatott átutalási megbízás csatolásával.
2. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítés esetén a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bek., és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § f) vagy g) pontja szerinti elektronikus okiratként való csatolásával.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében az AT-nek mindösszesen nettó 1.500.000,- HUF mértékű ajánlati biztosítékot kell AK rendelkezésére bocsátania.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03018 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hegyvidék újság
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47244920
Postai cím: Újlak Utca 4/A
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lapcom.hu
Telefon: +36 17996300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17996401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39083200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kiadvány szállítása: Budapesti telephelyre, a terjesztővel egyeztetett időpontban.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő (tovább: AK) részére nyomdai szolgáltatás nyújtása az alábbi kiadvány vonatkozásában:
Lapméret: 315x470 mm
Kinyomási méret: 275x423 mm
Nyomás: tekercses ofszet 4 +4 szín
Kötészet: körülvágás nélkül, postahajtva
Nyomathordozó: 45 gr-os újságnyomó papír
Lap terjedelme: 8, 12, 16, 20, 24, 28 oldal, igény szerint
Példányszám: 40.000 db + 7 db nyomdai köteles példány, évi 23 megjelenés (alapmennyiség)
Opció ismertetése:+ 3 db megjelenés, opcionális rész előre nem látható eltérés esetére.
A felhívás II.2.5) pontjához:
AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek. foglaltakat.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
A pontkiosztás módszere:
Az 1. értékelési szempontnál fordított arányosítás.
A 2. értékelési szempontnál sorba rendezés és fordított arányosítás módszerei együttesen.
Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a Közbeszerzési Dokumentumok XII. fejezetében kerülnek kifejtésre.
A 2. értékelési szempont tekintetében:
AK a „2. Nyomtatott minta minősége” értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumok részeként Ajánlattevő (továbbiakban:AT) rendelkezésére bocsátja *.pdf formátumban azon mintát (nyomdakész állomány), amelyet AT-nek kinyomtatva, nyomtatott mintaként, a szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania.
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:EKR.r) 3. § (1) bek. d) alapján a 2. értékelési szempont vonatkozásában elkészített, nyomtatott minta benyújtása tekintetében AK az EKR.r 2. § (1) bek. szerinti, EKR rendszerben történő elektronikus kommunikációt nem alkalmazza.
A benyújtás módja: A szakmai ajánlat részeként benyújtandó nyomtatott mintát AT-nek lezárt borítékba, csomagba, vagy dobozba becsomagolva, a kért példányszámban, az ajánlattételi határidőig kell benyújtania a következő címre:
TriCSÓK Zrt.
1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.
A nyomtatott mintákat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig lehet benyújtani.
Az EKR.r 15. § (6) bek. alapján AK a benyújtott nyomtatok minták vonatkozásában nyilvános bontást nem tart.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok X. fejezet szerint.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke az 1. közbeszerzési részben nettó 800.000,- HUF
Az ajánlati biztosíték teljesíthető AK Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01336721-00100008 számú számlájára történő átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.4. pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni:
1. Fizetési számlára történő befizetés esetén a kinyomtatott átutalási megbízás csatolásával.
2. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítés esetén a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bek., és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § f) vagy g) pontja szerinti elektronikus okiratként való csatolásával.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében az AT-nek mindösszesen nettó 1.500.000,- HUF mértékű ajánlati biztosítékot kell AK rendelkezésére bocsátania.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39083200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47244920
Postai cím: Újlak Utca 4/A
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lapcom.hu
Telefon: +36 17996300
Internetcím(ek): (URL) www.lapcom.hu
Fax: +36 17996401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján „Nyomdai szolgáltatás megrendelése 2018.” tárgyban közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”) folytatott le.
2. Megrendelő a Lapcom Zrt., mint ajánlattevő (székhely: 9021 Győr, Újlak u. 4/A., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 08-10-001860, adószám: 11932642-2-08) ajánlatát fogadta el, ezért a Felek 2019. január 29. napján vállalkozási Keretszerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek 24 hónap határozott időtartamra. A Lapcom Zrt. 2019. szeptember 30. napi hatállyal megszűnt, a társaság általános jogutódja a Mediaworks Hungary Zrt..
II. Eredeti szerződéses pont:
2.4. Vállalkozó részéről Egyedi Megrendelés címzettje:
név: Csernyik Tibor
beosztás: kereskedő
telefon: 0630 835 3038
e-mail: tcsernyik@lapcom.hu
Módosított szerződéses pont:
2.4. Vállalkozó részéről Egyedi Megrendelés címzettje:
név: Csernyik Tibor
beosztás: kereskedő
telefon: 0630 835 3038
e-mail: tibor.csernyik@mediaworks.hu
III.
A "VI.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;
ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
(2) Az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
Megrendelő megvizsgálta a jogutódlás körülményeit, és megállapította, hogy a vállalkozó személyében bekövetkezett jogutódlás egyesülés (amelynek az egyik formája a beolvadás) útján következett be, továbbá a szerződésbe lépő jogutód:
* nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt,
* az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és
*a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
2.2. Felek megvizsgálták és rögzítik, hogy az I. 1.2. pontban foglalt indok alapján a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) alapján nem lényegesnek tekintendő mivel:
*nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt;
* nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
* a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti;
* továbbá a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre sem.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Indokok:
1.1. A Lapcom Zrt. 2019. szeptember 23. napján tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a társaság 2019. szeptember 30. napi hatállyal, beolvadás útján megszűnik, általános jogutódja pedig a Mediaworks Hungary Zrt. lesz. A Mediaworks Hungary Zrt, mint jogutód a Keretszerződésbe be kíván lépni.
1.2. Tekintettel arra, hogy a Lapcom Zrt. megszűnt, ezért megszűntek a társaság által használt email-címek is, így a Keretszerződésben megjelölt kapcsolattartói email-címet (tcsernik@lapcom.hu) is módosítani szükséges.

2. Jogalap:
2.1. Felek megvizsgálták és rögzítik, hogy az alábbi jogszabályhely alapján a szerződő fél személyének megváltozása nem igényel szerződésmódosítást:
A Kbt. 139. § (1) bekezdés értelmében:
„A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
Folytatás a "VI.2.1) A módosítások ismertetése" III. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39083200 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39083200 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződéses értékek:
1.rész vonatkozásában:
A szerződés tényleges értéke a tényleges megrendelés alapján, az alábbi táblázat szerint alakul:
1. RÉSZ FOLYÓIRATOK
Hegyvidék újság
8 oldalas 7,90
12 oldalas 11,45
16 oldalas 14,61
20 oldalas 18,10
24 oldalas 20,96
28 oldalas 24,11
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 97,13
Ajánlattevők:
1. rész vonatkozásában:
1)Hivatalos név: Lapcom Kiadó Zrt.
Postai cím: Újlak Utca 4/A
Város: Győr Postai irányítószám: 9021 Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11932642208
2)Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
16
Postai cím: Somogyi Béla utca 6.
Város: Budapest Postai irányítószám: 1085 Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10897706242
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben