Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21146/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Közép-Budai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnissné Anda Éva
Telefon: +36 17958090
E-mail: eva.anda@kk.gov.hu
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000262932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"A 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403 ingatlanon meglévő épületek átalakítása és bővítése Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3400830980 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Gyermekek háza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak:45111100-9
45210000-2
45260000-7
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezéskor a telken meglévő épületekben, valamint újépítésű épületrészekben Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése volt a cél. Az építési tevékenység részét képezi „A” és „B” épületek átépítése és bővítése, valamint új tornaterem megépítése.
A funkciók elosztása a következő: A és B épület legfelső szintjén helyezkedik el 4 gimnáziumi, 1 nyelvi előkészítő terem és 3 csoportszoba. Az első emeleten a felső tagozatosoknak 4 tantermet, 2 szaktantermet illetve a tantestületi, vezetői blokkot alakítottuk ki. A bejárati szinten kap helyet az alsósoknak szánt 4 tanterem, 1 csoportszoba, iskolai könyvtár, illetve konyha és kiszolgáló funkciók. Az A épület földszintjén 4 fejlesztő, 1 szaktanterem, 1 csoportszoba és kiszolgáló funkciók. A tornateremben 577 m2-es tornateret és hozzá 113 m2 szertárt biztosítunk. Az épületekben a 350 fő gyermek, 50 fő tanár és 10 fő személyzet befogadására alkalmas illemhelyeket, öltözőket alakítottunk ki. A vertikális gyalogos közlekedést a B épület bővítéseként kialakított, A és B épületek közötti, illetve A épületben megmaradó lépcsőházak biztosítják. Továbbá 2 új személyfelvonó létesül az új lépcsőházakban.
Telek területe: 6652 m2
Az épület nettó hasznos alapterülete: 4601,81 m2
Az épület bruttó alapterülete: 6234,5 m2
A tervezési helyszínen jelenleg „A” és „B” épületrészek állnak, melyek között egy földszintes folyosó, valamint a „B” épületrészhez csatlakozó lépcsőház húzódik. Ezen kívül a telken egy könnyűszerkezetes barakképület, valamint közművekhez köthető kisebb építmények találhatóak. A telek jelenleg egy használatos és egy használaton kívüli gyalogos, valamint egy gépjármű bejárattal rendelkezik.
A beruházás során a továbbiakban nem funkcionáló építmények, valamint az „A” és „B” épületek közötti lépcsőház és folyosó elbontásra kerül. A két fő tömeg épületszerkezetei pedig tartószerkezetig lesznek visszabontva. A megtartandó épületek vasbeton szerkezete jó állapotú. Elbontásra kerülnek a tégla szerkezetű kitöltő falak, a külső alumínium homlokzati nyílászárók, a homlokzati üveg- illetve kőburkolatok, lapostetők bitumenes vastaglemez rétegrendje.
A megtartott két épülettömeg fal-, padló- és tetőszerkezetei újjáépítésre kerülnek a jelenleg energetikai és egyéb jogszabályi követelményeknek megfelelően. A két épülettömeg padlószintjei a terv szerinti 0,00 m szinten azonosak, a felmenő szinteken azonban félszint eltolásos az elrendezés. Az intézmény jobb funkcionális egysége érdekében a két tömeg közötti kommunikációt igyekszünk növelni. Ennek érdekében a két tömeg közé egy új, mindkét szárnyat kiszolgáló lépcsőházat (liftmaggal), valamint egy földszintes aula tömeget terveztünk. Az „A” épület tetőszintjét határoló attikafalat funkcionális és esztétikai megfontolásból megemeljük. A „B” épülettömeghez kapcsolódóan az épület mellé egy új, részben földfelszín alatt kialakított tornacsarnok készül. Ennek eléréséhez a „B” épülettömeg végére egy új lépcsőházi blokk (liftmaggal) kerül, mely az épületrész 3 szintjét köti össze a tornacsarnok két szintjével. A tornaterem egyrészt ezen a lépcsőházon keresztül, másrészt közvetlenül a kültérből érhető el.
A telek közterületi kapcsolatai tekintetében új gyalogos bejáratot nyitunk az aulához (leendő főbejárathoz) vezetően. Az épületek környezetrendezését a funkcióhoz igazodva megújítjuk, két új parkoló, valamint a Völgy utca felőli fedett parkoló miatt egy új gépjármű bejárat is létesül.
A 2067/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján, a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott, a Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium keretében működő Gyermekek Háza alternatív alapozó program, feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás rendelkezésre áll. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) A kivitelezésben közreműködő építész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) 4
2 2.) A kivitelezésben közreműködő gépész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) 4
3 3.) A kivitelezésben közreműködő elektromos (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap 4
4 4.) kivitelezésben közreműködő környezetvédelmi (Ajánlati felhívás III.1.3.M.2.5.) szakembernek az alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap) 4
5 5.) Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő) (maximum 5 fő) 10
6 6.) 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 54 § szerint az eljárásban való részvétel biztosítékhoz kötött, amely összege: 3.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54 § (2) bek. szerint, az AK számla száma:MÁK 10032000-00336729-00000000 A biztosíték befiz. helye:1027 Budapest, Fő u. 80. Befiz. ig. mód: elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 072 - 169423
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építési beruházás - Gyermekek háza
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum Utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Internetcím(ek): (URL) www.garagekft.hu
Fax: +36 14850110
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2644742363
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3400830980
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: organizáciió részmunkái, zsaluzás és állványozás részmunkái, irtás, föld és sziklamunka részmunkái, síkalapozás részmunkái, alépítményi munkák részmunkái, mélyalapozás részmunkái, további tevékenységek karakterkorlátra tekintettel a nyilatkozat szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatai:
- ÉPKAR- Garage közös ajánlattevők:
ÉPKAR ZRT., Adószám: 11266101-2-43, Székhely:1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
Garage kft., Adószám: 10830640-2-42, Székhely:1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.
- CONFECTOR Kft.,Adószám:10491496-2-41, Székhely:1037 Budapest, Pomázi út 11.
- LAKI Zrt.:Adószám:12764073-2-42, Székhely:1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
-PRÍM ÉPÍTŐ Kft., Adószám: 11906508-2-42, Székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.
-ZERON Zrt., Adószám: 23077355-2-05, Székhely: 3526 Miskolc, Arany János utca 2. 2. em. 5
- Laterex Építő Zrt., Adószám: 25098367-2-43, Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Építés-szerelési és felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben: legalább 1.000 millió Ft/év és legalább 500 millió Ft/káresemény.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (3), (6) bekezdésében foglaltakra
VI.3) pont folytatása:
17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy aláírás mintáját.
18. AK nem biztosítja a részajánlat tételt, ennek indoka: A kivitelezés egy műszaki egységre vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel lehetősége.
19. Helyszíni bejárás helye, időpontja: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403, 2019. április 25. 11:00
20. A II.2.6) pont a hirdetmény feladhatósága végett került kitöltésre, nincs valós információ tartalma.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)