Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21159/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79259653
Postai cím: Dr. Monszpart László Utca 1.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szepesvári Szabolcs
Telefon: +36 77522000
E-mail: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Fax: +36 77522011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasi-korhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001276242019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001276242019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cardiotocograph vizsgáló rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001276242019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján Cardiotocograph vizsgáló rendszer beszerzése a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cardiotocograph vizsgáló rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Cardiotocograph vizsgáló rendszer beszerzése
A részletes műszaki előírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. A teljesítés során a Szállító feladata a termék szállítása és üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása. Az eszköz átadás – átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki leírásban, dokumentációban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
Ajánlattevő kizárólag új, korábban használatba nem vett eszközt ajánlhat meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kardiotokográf vonatkozásában Színes érintőképernyő (min. 6", max 12") 5
2 Kardiotokográf vonatkozásában Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma (min 7 db - max 12 db)  5
3 CTG központi monitorozó egység vonatkozásában Az intézményben üzemelő Edan gyártmányú F6 típusú kardiotokográffal kompatibilis (igen / nem)  10
4 Magzati vezeték nélküli monitorozó egység vonatkozásában Színes OLED képernyő (igen / nem) 10
5 Magzati vezeték nélküli monitorozó egység vonatkozásában Az intézményben üzemelő Edan gyártmányú F6 típusú kardiotokográffal kompatibilis (igen / nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kar.kor. miatt VI.3. pont folyt:8. Feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatálybalépésének feltétele: A projekt fizikai befejezési határidejére vonatkozó Támogatói okirat módosítási igény KSZ általi elfogadása. Az igényt elutasítása, vagy nem a kérelem szerinti feltétel teljesülése olyan körülmény, amely miatt az eljárás eredménytelenné nyilvánítható (Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerint)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 – 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó.
. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is,továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetése, a teljesített referencia – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége)
- a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
- ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt –e.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az igazolásait.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban 1 db eszköz kerül beszerzésre, így Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. i) pont szerint (16/2012 (II.16.) Korm. rendelet 9.§ (2) bek. alapján) Ajánlattevő nyújtsa be egyszerű másolatban a megajánlott készülék elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE vagy azzal egyenértékű tanúsítványát vagy adott esetben gyártói megfelelőségi nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával:
- legalább 5.500.000 Ft értékű kardiotokográf és / vagy Cardiotocograph vizsgáló rendszer szállítására vonatkozó referenciával

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján az három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
M/2
Ajánlattevő alkalmas, ha a megajánlott készülék(ek) rendelkezik / rendelkeznek az orvos technológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal vagy – ha az orvos technológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges – CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a számlák értékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak és a szerződés szerint.
Az ajánlatkérés és a szerződéskötés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés – tervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: teljes nettó vállalkozási díj 1% / minden késedelemmel érintett minden megkezdett naptári nap, kötbérmaximuma 10 %, meghiúsulási kötbér: 20 %, jótállás min 12 hó, jótállás kezdő időpontja: teljesítési igazolás kiállítását követő nap
A szerződés időtartama: 45 munkanap, az utolsóként aláíró fél általi aláírástól számítottan
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetverészvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ -a alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő.2.A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban:2” 60 napként értelmezendő, a felhívásban csak technikai okok miatt szerepel 2 hónap.3.Ajánlatkérő a M/1;M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.4.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.5.Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.6.A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.7.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetőleg felvilágosítást kér.8.Ajánlattevők a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján. 9.Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapon hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.10.Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi. 11.Üzleti titka Kbt. 44. § -ában foglaltak szerint. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetesen létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Üzleti titok alkalmazása az EKR-ben az erre szolgáló funkcióval.12.Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidőt követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.13.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.14.Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2); (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában. A Kbt. 66. § (6) bekezdés nyilatkozatot nemleges adattartalommal is szükséges csatolni.15.Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A § (1) - (3) bekezdésében foglaltakra.16.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Piegelné dr. Csényi Magdolna, lajstromszáma:0017917.Értékelési szempont: legjobb ár – érték arány. A pontszám alsó és felső határa 0-10 pont, a módszer: arányosítás, pontkiosztás a Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.18.Csatolandó minden megajánlott termékre gyártói termékleírás.. folyt. a dokumentációban karakterkorlát miatt.19.Az eljárás során 1 db eszköz kerül beszerzésre,amely nem tartalmaz olyan részeket, amely megalalozhatná a részekrebontást.20.20. AK az eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák