Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21165/2019
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233;HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001214082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombai Kata
Telefon: +36 75508645
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001214082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ioncserélő gyanták szállítása
Hivatkozási szám: EKR001214082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kondenztisztító ioncserélő gyanták szállítása és nukleáris tisztaságú ioncserélő gyanták szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kondenztisztító ioncserélő gyanták szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24327400-6
További tárgyak:24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja: kondenztisztító ioncserélő gyanták szállítása az alábbiak szerint:
Megnevezés: Keretmennyiség:
KONDENZTISZTÍTÓ KATIONCSERÉLŐ GYANTA 8.000 dm3/év
KONDENZTISZTÍTÓ ANIONCSERÉLŐ GYANTA 4.000 dm3/év
Csomagolás EU raklapon rakatolva, legfeljebb évi két lehívásban.
Kondenztisztító ioncserélő gyanták sarzsonként előírt szabályozott paraméterei:
Vizsgált paraméter Mértékegység Mintavételi gyakoriság Kevertágy
Kation cserélő Anion cserélő
Gyanta struktúra - - Makropórusos Makropórusos/Gél
Szemcseméret (1) mm beérkezéskor 0,6–1,25 0,4–0,8
Szemcseépség % beérkezéskor ≥ 90 ≥ 90
Eltarthatóság év (beérkezéstől) - ≥ 1 ≥ 1
1: A szemcsék 95 %-ának a megadott mérettartományba kell esnie
Minőségi bizonyítvány csatolása szükséges a fenti paraméterek igazolására, a vizsgálati módszerek ismertetésével. A minőségtanúsítást csak a fent megadott paraméterekkel és mértékegységgel fogadjuk el!
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A lehívások megküldésétől számított szállítási határidő hónapokban megadva (maximum 8 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a Szerződés futamideje alatt nem merül ki Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pont kitöltése technikai okokból szükséges. Az ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nukleáris tisztaságú ioncserélő gyanták szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
További tárgyak:24327400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés célja: nukleáris ioncserélő gyanták* szállítása az alábbiak szerint:
Megnevezés: Keretmennyiség:
NUKLEÁRIS KATIONCSERÉLŐ MŰGYANTA 7.000 dm3/év
NUKLEÁRIS ANIONCSERÉLŐ MŰGYANTA 7.000 dm3/év
Csomagolás 50 dm3-es műanyag hordókban EU raklapon rakatolva, legfeljebb évi két lehívásban.
Nukleáris tisztaságú ioncserélő gyanták sarzsonként előírt szabályozott paraméterei
Vizsgált paraméter Mértékegység Mintavételi gyakoriság Kation cserélő Anion cserélő
Gyanta struktúra Gél Gél
Ioncserélő típusa H-forma OH-forma
Klorid mg/cm3 beérkezéskor /
felhasz. előtt ≤ 0,177
CO3 forma % beérkezéskor /
felhasz. előtt ≤ 6,0
Na-szennyezettség mg/cm3 beérkezéskor /
felhasz. előtt ≤ 0,5
Szemcseméret (1) mm beérkezéskor 0,4–1,25 0,4–1,25
Szemcseépség % beérkezéskor ≥ 95 ≥ 95
Eltarthatóság év
(beérkezéstől) ≥ 2 ≥ 2
1: A szemcsék 95 %-nak a megadott mérettartományba kell esnie
Minőségi bizonyítvány csatolása szükséges a fenti paraméterek igazolására, a vizsgálati módszerek ismertetésével. A minőségtanúsítást csak a fent megadott paraméterekkel és mértékegységgel fogadjuk el!
*A jelen közbeszerzési eljárásban a fenti szabályozott paramétereket teljesítő ioncserélő gyantát a gazdasági szereplő által használt megnevezéstől függetlenül az ajánlatkérő nukleáris tisztaságú ioncserélő gyantának tekint.
A részletes feltételeket a KD részét képező KML tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A lehívások megküldésétől számított szállítási határidő hónapokban megadva (maximum 8 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a Szerződés futamideje alatt nem merül ki Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pont kitöltése technikai okokból szükséges. Az ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére [Kbt. 35. § (2a) bekezdés].
A (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§ (12) bekezdés]
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): „1.” és „2.” részre egyaránt:
Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 50 000 000,- HUF értéket.
* A közbeszerzés tárgya: Ioncserélő gyanták szállítása
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor a részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére. [Kbt. 35. § (2a) bek.] A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitást nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet [Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bek.].
A Kbt. 65. § (12) bek. szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozhat.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján. Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) és c) pontjaira, a 21. § (1a) bekezdés a) pontra, valamint a 22. § (1) és 24. § (3) bek-re is.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): „1.” rész esetében:
M1 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem gyártott és/vagy szállított kondenztisztító ioncserélő gyantát legalább 15.000 (tizenötezer) dm3 (köbdeciméter) mennyiségben, továbbá ha ezeknek a szállításoknak a teljesítése nem az előírásoknak megfelelően történt.**
„2.” rész esetében:
M1 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem gyártott és/vagy szállított nukleáris tisztaságú* ioncserélő gyantát legalább 17.500 (tizenhétezer-ötszáz) dm3 (köbdeciméter) mennyiségben, továbbá ha ezeknek a szállításoknak a teljesítése nem az előírásoknak megfelelően történt.**
„1.” és „2.” részek esetében egyaránt:
M2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint, ha a nem rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer-tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
*A jelen felhívás II.2.4) pontban részletezett paramétereket teljesítő gyanta
**Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett gyártásokat/szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a közbeszerzési dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024.09.01
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések, melyeket a gazdasági szereplőnek be kell tartani:
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR rendelet) alkalmazása
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
- üzleti titok: Kbt. 44. §
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
- a jelentkezés nem nyújtható be fax és e-mail útján
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
- hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt.71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja
- Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rend.13. §
- Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§
2. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2) pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
6. A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére [Kbt. 35. § (2a)]. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
7. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
8. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100.
9. A módszerek meghatározása, amelyekkel a 8. pontbeli ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül („1.” rész): 1.részsz.: Nettó ajánlati ár Ft-ban: fordított arányosítás; 2.részsz.: a lehívások megküldésétől számított szállítási határidő hónapokban megadva (maximum 8 hónap): hasznossági függvény.
10. A módszerek meghatározása, amellyel a 8. pontbeli ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül („2.” rész): 1.részsz.: Nettó ajánlati ár Ft-ban: fordított arányosítás; 2.részsz.: a lehívások megküldésétől számított szállítási határidő hónapokban megadva (maximum 8 hónap): hasznossági függvény.
11. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
13. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
14. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.17.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.05.29.
16. FAKSZ: dr. Sóthy Tímea, 00642
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/12/13 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák