Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:2117/2019
CPV Kód:66122000-1
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csaba Ildikó
Telefon: +36 14281730
E-mail: Csaba.Ildiko@mfb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001063712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66122000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására a GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program Tőkeprogram végrehajtásának biztosítása érdekében”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 2117 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569572
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 63. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Alkalmasság minimumkövetelmény(ei):
SZ/1. Alkalmatlan az AT, közös AT-k amennyiben nem rendelkezik alternatív befektetési alapkezelőként kollektív portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó érvényes és hatályos hatósági engedéllyel (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbtftv. 5. § szerinti, a 7. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó engedéllyel). Kollektív portfóliókezelés alatt a Kbftv. 4. § (1) bekezdésének 63. pontja értelmében a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása értendő. A Kbftv. 4. § (1) bekezdésének 62. pontja értelmében kollektív befektetési forma minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára (ideértve az alternatív befektetési alapot is).
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
SZ/1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. §(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrzi.
SZ/1. A KR 26.§ (1) bek. b) pont tekintetében a szolgáltatás nyújtásához (alternatív befektetési alapkezelőként kockázati tőkealapra vonatkozó kollektív portfoliókezelési tevékenység végzése) a letelepedése szerinti országban előírt engedély csatolása egyszerű másolatban, a KR 26.§-ában foglaltakkal összhangban.
Folyt.:III.1.2) pontban:
Helyesen:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 63. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a 63. § (1) bekezdés b) és d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Alkalmasság minimumkövetelmény(ei):
SZ/1. Alkalmatlan az AT, közös AT-k amennyiben nem rendelkezik alternatív befektetési alapkezelőként kollektív portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó érvényes és hatályos hatósági engedéllyel (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbtftv. 5. § szerinti, a 7. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó engedéllyel). Kollektív portfóliókezelés alatt a Kbftv. 4. § (1) bekezdésének 63. pontja értelmében a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása értendő. A Kbftv. 4. § (1) bekezdésének 62. pontja értelmében kollektív befektetési forma minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára (ideértve az alternatív befektetési alapot is).
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
SZ/1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. §(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrzi.
SZ/1. A KR 26.§ (1) bek. b) pont tekintetében a szolgáltatás nyújtásához (alternatív befektetési alapkezelőként kockázati tőkealapra vonatkozó kollektív portfoliókezelési tevékenység végzése) a letelepedése szerinti országban előírt engedély csatolása egyszerű másolatban, a KR 26.§-ában foglaltakkal összhangban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§ (1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján.
AK felhívására történő - részletes igazolás módja:
M/1. A KR 21.§ (3) bek. a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben kockázati tőkealap vagy magántőkealap vonatkozásában ellátott befektetéskezelési tevékenységre (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és/vagy végrehajtása) vonatkozó (a továbbiakban: kockázati tőkebefektetési) referenciáinak csatolásával, vagy ezekre való nyilatkozattal, egyszerű másolatban, a KR 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban (az év hónap, nap feltűntetésével).
A referenciák részletes adattartalmát - terjedelmi korlátok miatt - a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
M/2. A KR 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható, valamint a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni, a közös AT(k) a M/1. és M/2. feltételeknek együttesen is megfelelhetnek, figyelemmel a III.1.1. pontban az ABAK Irányelvvel kapcsolatban írottakra. AK a Kbftv. 7.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az alapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetéskezelési tevékenységet a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért AT – összhangban a 65. § (9) bekezdésével is - nem támaszkodhat az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények igazolásához más szervezet kapacitására és a teljesítés során a feladatokat alvállalkozó sem végezheti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Helyesen:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§ (1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján.
AK felhívására történő - részletes igazolás módja:
M/1. A KR 21.§ (3) bek. a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben kockázati tőkealap vagy magántőkealap vonatkozásában ellátott befektetéskezelési tevékenységre (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és/vagy végrehajtása) vonatkozó (a továbbiakban: kockázati tőkebefektetési) referenciáinak csatolásával, vagy ezekre való nyilatkozattal, egyszerű másolatban, a KR 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban (az év hónap, nap feltűntetésével).
A referenciák részletes adattartalmát - terjedelmi korlátok miatt - a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
M/2. A KR 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható, valamint a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni, a közös AT(k) a M/1. és M/2. feltételeknek együttesen is megfelelhetnek, figyelemmel a III.1.1. pontban az ABAK Irányelvvel kapcsolatban írottakra. AK a Kbftv. 7.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az alapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetéskezelési tevékenységet a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért AT – összhangban a 65. § (9) bekezdésével is - nem támaszkodhat az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények igazolásához más szervezet kapacitására és a teljesítés során a feladatokat alvállalkozó sem végezheti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
AK a Kr. 30 § (4) bek. szerint felhívja AT-ők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1 SZ1, III.1.3. P1., P2., M1. és M2. pontok vonatkozásában a Kr. 28 .§ (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
2. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
3. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
4. AK a Kbt. 73.§ (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amelyik meghaladja az alábbi díjmértékeket:
ÁR 1. értékelési szempont tekintetében a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére) vetített 2,5%.
ÁR 2. értékelési szempont tekintetében a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére) vetített 1%.
ÁR 3. a Végső Kedvezményezettek számára folyósított és az alap számára még vissza nem fizetett Befektetések összegére vetített 2,5%.
A vonatkozó minimumkövetelmények részletei a dokumentációban.
5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok és igazolásokra vonatkozó szabályokat a dokumentáció tartalmazza, azajánlatnak tartalmaznia kell különösen: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti nyil, AT, adott esetben a kapacitást biztosító aláírási címpld, vagy aláírás minta, amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás, a Kbt. 66. § (2) bek., (6) bek (nemleges tartalommal is) szerinti nyil.
a Kbt. 65. § (7) bek. nyil az értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl, Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil., közös ajánlattételi megállapodás
6. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
7. Az értékelés módszere: arányosítás és sorbarendezés. A 4. értékelési szempontnál AK a Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú Útmutatójának un. „arányosítás” módszerét alkalmazza, amely az 1. sz. melléklet A)1. a) módszere. (Útmutató 15. oldal) Az értékelést az AK-tól független szakértői zsűri végzi, amely anonimizált ajánlatokat értékel.
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján kerülnek értékelésre. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-100. A pontszámítás részletes szabályait a képletekkel együtt a dokumentáció tartalmazza.
8. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé részajánlattétel lehetőségének biztosítását, mert az alap méretének elaprózódása következtében a KKV-k finanszírozási igénye nem, vagy csak részben lenne kielégíthető, így sérülne a TP végrehajtása.
9. Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Pete Judit (FAKSZ lajstromszám: 00353)
Helyesen:
AK a Kr. 30 § (4) bek. szerint felhívja AT-ők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1 SZ1, III.1.3. P1., P2., M1. és M2. pontok vonatkozásában a Kr. 28 .§ (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
2. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
3. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
4. AK a Kbt. 73.§ (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amelyik meghaladja az alábbi díjmértékeket:
ÁR 1. értékelési szempont tekintetében a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére) vetített 2,5%.
ÁR 2. értékelési szempont tekintetében a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére) vetített 1%.
ÁR 3. a Végső Kedvezményezettek számára folyósított és az alap számára még vissza nem fizetett Befektetések összegére vetített 2,5%.
A vonatkozó minimumkövetelmények részletei a dokumentációban.
5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok és igazolásokra vonatkozó szabályokat a dokumentáció tartalmazza, azajánlatnak tartalmaznia kell különösen: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti nyil, AT, adott esetben a kapacitást biztosító aláírási címpld, vagy aláírás minta, amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás, a Kbt. 66. § (2) bek., (6) bek (nemleges tartalommal is) szerinti nyil.
a Kbt. 65. § (7) bek. nyil az értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl, közös ajánlattételi megállapodás
6. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
7. Az értékelés módszere: arányosítás és sorbarendezés. A 4. értékelési szempontnál AK a Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú Útmutatójának un. „arányosítás” módszerét alkalmazza, amely az 1. sz. melléklet A)1. a) módszere. (Útmutató 15. oldal) Az értékelést az AK-tól független szakértői zsűri végzi, amely anonimizált ajánlatokat értékel.
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján kerülnek értékelésre. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-100. A pontszámítás részletes szabályait a képletekkel együtt a dokumentáció tartalmazza.
8. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé részajánlattétel lehetőségének biztosítását, mert az alap méretének elaprózódása következtében a KKV-k finanszírozási igénye nem, vagy csak részben lenne kielégíthető, így sérülne a TP végrehajtása.
9. Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Pete Judit (FAKSZ lajstromszám: 00353)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ