Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21243/2019
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság;Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783505
E-mail: kothencz.monika@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Főterv kidolgozása dunai áruszállítás erősítésére
Hivatkozási szám: EKR000209812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Főterv kidolgozása dunai áruszállítás erősítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73420000-2
További tárgyak:79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Duna magyarországi szakaszára készülő áruforgalmi kikötő fejlesztési Főterv, az abba beépítendő 20 db esettanulmány, valamint a kapcsolódó, Komárom kikötő fejlesztését megalapozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint kapcsolódó tanácsadási, kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása.
1. Duna áruforgalmi kikötő fejlesztési Főterv készítése:
A feladat keretében elkészítendő Duna áruforgalmi kikötő fejlesztési Főtervben meg kell határozni a magyarországi Duna-szakasz kikötőfejlesztésének, a vízoldalt is magába foglaló multimodális közlekedésfejlesztési rendszerek szakpolitikai, műszaki, intézményi, környezeti, piaci és üzleti aspektusait, a kikötői infrastruktúra, kapacitások, szolgáltatások és ágazati humán erőforrás fejlesztésének területeire.
A Főtervvel szembeni minimális tartalmi követelmények az alábbiak:
a) Helyzetelemzés
b) Tematikus megalapozó tanulmányok
c) Alternatív stratégiai lehetőségek feltárása
d) Kikötő fejlesztési stratégia meghatározása
e) Illeszkedés vizsgálata
f) Kockázatelemzés
g) Akcióterv
h) Kommunikációs és monitoring terv
i) Jogszabályi megalapozás
j) Stratégiai környezeti vizsgálat és klímakockázati elemzés
2. A Komáromi kikötő fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány:
A Duna magyarországi szakaszára készülő áruforgalmi kikötő-fejlesztési Főterv párhuzamosan készül a “Master plan and Feasibility study for the public port Komárno” című, a Komárno-i kikötő fejlesztését célzó, a Szlovák Köztársaság által beadott, szintén a CEF keretében támogatott projekttel. Így a Komáromi kikötő fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya szoros összefüggésben áll a szlovák oldalon készülő tanulmánnyal, a nyertes vállalkozó feladata többek közt a Duna két oldalán lévő kikötők fejlesztési tervei összhangjának biztosítása és az ehhez szükséges koordináció és tanácsadás.
A megvalósíthatósági tanulmány tartalmával kapcsolatos elvárás, hogy az alábbi tématerületeket, szempontokat vizsgálja meg:
a) A kikötőt működtető, üzemeltető, tulajdonló szervezet bemutatása
b) Komáromi kikötő infrastruktúrájának, tevékenységeinek, szolgáltatásainak bemutatása
c) A folyami áruszállítás tendenciáinak elemzése
d) Fejlesztési célok elemzése, célhierarchia
e) A fejlesztési helyszín bemutatása, kitérve a komárnói kikötővel való kapcsolatokra is
f) Környezeti hatástanulmány elkészítése (amennyiben jogszabály alapján szükséges)
g) A tervezett kikötőfejlesztés koncepciójának megtervezése
o Lehetséges fejlesztési változatok ismertetése
o A lehetséges megvalósítási változatok elemzése, változatelemzési és értékelemzési módszerrel
o A megvalósítandó beruházási változat bemutatása
o A tervezett műszaki tartalom bemutatása
h) Összefüggések a komárnói kikötő fejlesztésével
i) Működtetési és szervezeti modell bemutatása
j) Üzleti terv
o Pénzügyi elemzés- a működtetés kiadási és bevételi pénzáramainak 15 éves megtervezése, modellezése
o Pénzügyi fenntarthatóság elemzése
o Közgazdasági elemzés: a fejlesztés pozitív hatásainak bemutatása és számszerűsítése
o A beruházás pénzügyi és közgazdasági megtérülése
o Állami támogatási lehetőségek és versenyjogi (stateaid) szabályokhoz való illeszkedés elemzése
k) Kockázatelemzési stratégia
l) A megvalósítás időbeli ütemezése
Folyt. VI.4.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0152-S

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 230 - 526239

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Főterv kidolgozása dunai áruszállítás erősítésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.zsuzsa@mhrt.hu
Telefon: +36 14844001
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 3211773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 311000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. II.2.4. pont kieg.
3. Kikötőfejlesztést célzó esettanulmányok:
A Főterv kidolgozásával párhuzamosan, a helyzetelemzésre alapozva szükséges elkészíteni 20 db ún. esettanulmányt. Ehhez a szakmában kompetens szervezeteket, üzleti szereplőket, intézményeket, hatóságot kell megszólítani abból a célból, hogy megfogalmazzák a dunai áruforgalom növekedésére ható, azt elősegítő szakmai kérdéseket, kívánatos intézkedéseket (pl. infrastrukturális fejlesztések, szabályozási, pénzügyi kérdések).
Az esettanulmányokkal és a kapcsolódó tanácsadási feladatokkal kapcsolatos alapvető szempontok, elvárások az alábbiak:
a) Mindegyik tanulmány témájának, vagy legalább egy magyar Duna-menti árukikötő jelenlegi, vagy tervezett fejlesztéséhez (ide értve a kikötők külső elérhetőségének fejlesztését is, vagy az ágazat valamely átfogó tematikus fejlesztéséhez (pl. emberi erőforrások, informatika, technológia, szabályozás, marketing) kell közvetlenül kapcsolódnia
b) A tanulmányok témáit a kikötőfejlesztések közvetlen érintettjeinek javaslatai közül kell kiválasztani.
o a Duna magyarországi szakaszán lévő belvízi áruforgalmi kikötőkre vonatkozó érintettek körének lehatárolása:
1. Kikötő tulajdonosok
2. Kikötő működtetők
3. Kikötő üzemeltetők
4. A kikötői szolgáltatásokat – szerződéses alapon – a kikötőben igénybe vevő szervezetek
5. Az ágazathoz kapcsolódó valamely átfogó tematikus fejlesztést végző, vagy az adott tevékenységet folytató szervezetek (pl. képzőintézmények)
6. Releváns nemzeti és helyi hatóságok
7. A (3) és (4) érintetti kör meghatározására az érintett kikötő(k) tulajdonosait, működtetőit kell felkérni; jövőbeli szerződések alapján érintett szervezetek is figyelembe vehetők
c) Az esettanulmányok témáinak meghatározása során figyelembe kell venni a Főterv megalapozó fejezeteiben készülő helyzetelemzés megállapításait is.
d) Az esettanulmányok megállapításait a Főterv stratégiai részeibe szükséges beépíteni.
e) Az esettanulmányok készítése során elvárás a tematikus munkacsoportok megszervezése és rendezvényeinek koordinálása, valamint legalább egy alkalommal interaktív kerekasztal megbeszélés szervezése a munkacsoportok számára.
4. Kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok
a) Nemzetközi konferencia kb. 80 fő részére, 2 alkalommal, kapcsolódó sajtótájékoztató
b) Szakmai fórum (interaktív workshopok) 30 fő részére, 4 alkalommal
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a fent részletezett komplex stratégia- és tanulmánykészítési, tanácsadási és rendezvényszervezési feladatcsoport teljes körű projektmenedzsment és minőségbiztosítási feladatainak ellátása is.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok III. kötete tartalmazza.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére a Kbt. 148. § (3) bekezdésében foglaltak irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73420000-2
További tárgyak:79314000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Duna magyarországi szakaszára készülő áruforgalmi kikötő fejlesztési Főterv, az abba beépítendő 20 db esettanulmány, valamint a kapcsolódó, Komárom kikötő fejlesztését megalapozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint kapcsolódó tanácsadási, kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása.
1. Duna áruforgalmi kikötő fejlesztési Főterv készítése:
A feladat keretében elkészítendő Duna áruforgalmi kikötő fejlesztési Főtervben meg kell határozni a magyarországi Duna-szakasz kikötőfejlesztésének, a vízoldalt is magába foglaló multimodális közlekedésfejlesztési rendszerek szakpolitikai, műszaki, intézményi, környezeti, piaci és üzleti aspektusait, a kikötői infrastruktúra, kapacitások, szolgáltatások és ágazati humán erőforrás fejlesztésének területeire.
A Főtervvel szembeni minimális tartalmi követelmények az alábbiak:
a) Helyzetelemzés
b) Tematikus megalapozó tanulmányok
c) Alternatív stratégiai lehetőségek feltárása
d) Kikötő fejlesztési stratégia meghatározása
e) Illeszkedés vizsgálata
f) Kockázatelemzés
g) Akcióterv
h) Kommunikációs és monitoring terv
i) Jogszabályi megalapozás
j) Stratégiai környezeti vizsgálat és klímakockázati elemzés
2. A Komáromi kikötő fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány:
A Duna magyarországi szakaszára készülő áruforgalmi kikötő-fejlesztési Főterv párhuzamosan készül a “Master plan and Feasibility study for the public port Komárno” című, a Komárno-i kikötő fejlesztését célzó, a Szlovák Köztársaság által beadott, szintén a CEF keretében támogatott projekttel. Így a Komáromi kikötő fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya szoros összefüggésben áll a szlovák oldalon készülő tanulmánnyal, a nyertes vállalkozó feladata többek közt a Duna két oldalán lévő kikötők fejlesztési tervei összhangjának biztosítása és az ehhez szükséges koordináció és tanácsadás.
A megvalósíthatósági tanulmány tartalmával kapcsolatos elvárás, hogy az alábbi tématerületeket, szempontokat vizsgálja meg:
a) A kikötőt működtető, üzemeltető, tulajdonló szervezet bemutatása
b) Komáromi kikötő infrastruktúrájának, tevékenységeinek, szolgáltatásainak bemutatása
c) A folyami áruszállítás tendenciáinak elemzése
d) Fejlesztési célok elemzése, célhierarchia
e) A fejlesztési helyszín bemutatása, kitérve a komárnói kikötővel való kapcsolatokra is
f) Környezeti hatástanulmány elkészítése (amennyiben jogszabály alapján szükséges)
g) A tervezett kikötőfejlesztés koncepciójának megtervezése
o Lehetséges fejlesztési változatok ismertetése
o A lehetséges megvalósítási változatok elemzése, változatelemzési és értékelemzési módszerrel
o A megvalósítandó beruházási változat bemutatása
o A tervezett műszaki tartalom bemutatása
h) Összefüggések a komárnói kikötő fejlesztésével
i) Működtetési és szervezeti modell bemutatása
j) Üzleti terv
o Pénzügyi elemzés- a működtetés kiadási és bevételi pénzáramainak 15 éves megtervezése, modellezése
o Pénzügyi fenntarthatóság elemzése
o Közgazdasági elemzés: a fejlesztés pozitív hatásainak bemutatása és számszerűsítése
o A beruházás pénzügyi és közgazdasági megtérülése
o Állami támogatási lehetőségek és versenyjogi (stateaid) szabályokhoz való illeszkedés elemzése
k) Kockázatelemzési stratégia
l) A megvalósítás időbeli ütemezése
Folyt. VI.4.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 311000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.zsuzsa@mhrt.hu
Telefon: +36 14844001
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 3211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): V.
2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat a szerződés hatálybalépésétől 2019. december 31. napjáig köteles ellátni. Az NFM és a Megrendelő között létrejövő Támogatási szerződés szerint a teljesítési véghatáridő 2019. december 31., amely a Vállalkozóval megkötendő vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje is, így az alábbiakban rögzített feladatokat Vállalkozó (részhatáridők betartása mellett) a szerződés hatálybalépésétől 2019. december 31. napjáig köteles ellátni.
2.2. A feladatok elvégzésének forrását biztosító, az Európai Bizottság nevében és felhatalmazása alapján eljáró Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) és Magyarország, mint tagállami kedvezményezett képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) között megkötött INEA/CEF/TRAN/M2015/1133481 számú támogatási megállapodásban és ezen támogatási megállapodás módosításában a projekt befejezésére előírt határidő 2020. március 31.
Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat az alábbiakban rögzített részhatáridők betartásával köteles ellátni:
A) Dunai áruforgalmi kikötő fejlesztési mesterterv készítése
Részteljesítés során elvégzendő feladat Részteljesítés határideje
(a szerződés
hatálybalépésétől
számítva)
Indító jelentés elkészítése és módszertan kidolgozása 10 nap
Helyzetelemzés elvégzése és tematikus megalapozó tanulmányok elkészítése (műszaki leírásban rögzített 1-2. sz. feladat) 150 nap
Stratégiai alternatívák elemzése (műszaki leírásban rögzített 3. sz. feladat) 2019. december 7.
Stratégiai fejlesztési irányok, illeszkedésvizsgálat és kockázatelemzés (műszaki leírásban rögzített 4-5-6. sz. feladat) 2019. december 7.
Akcióterv, kommunikációs és monitoring terv, jogszabályi megalapozása (műszaki leírásban rögzített 7-8-9. sz. feladat) 2019. december 31.
Stratégiai környezeti vizsgálat és klímakockázati elemzés egyeztetési változata (műszaki leírásban rögzített 10. sz. feladat) 2019. december 7.
Stratégiai környezeti vizsgálat és klímakockázati elemzés (műszaki leírásban rögzített 10. sz. feladat) 2019. december 31.
Nemzetközi konferencia 2019. december 31.
Összefoglaló prezentáció angol és magyar nyelven 2019. december 31.
B) A Komáromi kikötő fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Részteljesítés során elvégzendő feladat Részteljesítés határideje (a szerződés hatálybalépésétől számítva)
Indító jelentés elkészítése és módszertan kidolgozása 10 nap
Helyzetelemző fejezetek (műszaki leírásban rögzített 1-5. sz. feladat) 120 nap
Fejlesztési koncepció és megvalósítási változatok (műszaki leírásban rögzített 6. sz. feladat)
2019. október 31.
Megvalósítás szervezeti, pénzügyi keretei (műszaki leírásban rögzített 7-11. sz. feladat)
2019. október 31.
Összefoglaló prezentáció angol és magyar nyelven 2019. október 31.

C) Kikötőfejlesztést célzó esettanulmányok
Részteljesítés során elvégzendő feladat Részteljesítés határideje (a szerződés hatálybalépésétől számítva)
Indító jelentés, részletes módszertan és az érintetti kör meghatározása (műszaki leírásban rögzített 2. sz. feladat) 20 nap
Igényfelmérés elvégzése, a felmérés eredményének összefoglalása (műszaki leírásban rögzített 3. sz. feladat) 120 nap
Interaktív workshop az érintetti kör bevonásával (műszaki leírásban rögzített 4. sz. feladat) 120 nap
Interaktív workshop a tanulmányok témáinak azonosítására (műszaki leírásban rögzített 5. sz. feladat) 120 nap
20 darab esettanulmány elkészítése 2019. október 31.
Összefoglaló prezentáció angol és magyar nyelven 2019. október 31.
A szerződés egyéb pontja változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját jelölik meg.
A szerződés V.2.3. pontjában a felek az alábbiak szerint rögzítették a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételt:
„Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján rögzítik, hogy amennyiben az INEA és az NFM között fennálló támogatási megállapodásban rögzített befejezési határidő meghosszabbításra kerül, akkor a Szerződés teljesítésének valamennyi részhatárideje is meghosszabbításra kerül a támogatási szerződés időtartamának meghosszabbításával azonos időtartammal, a Vállalkozási Szerződés módosításával, legfeljebb 2019. december 31-ig.”
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 311000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 311000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben