Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21257/2019
CPV Kód:65100000-4
Ajánlatkérő:DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Teljesítés helye:HU31
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42119395
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ceglédi Mónika
Telefon: +36 27505357
E-mail: cegledi.monika@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dmrvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dmrvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001295922019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001295922019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: THM prekurzor eltávolítása ivóvíz vezetékekből
Hivatkozási szám: EKR001295922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65100000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
THM prekurzor eltávolítása az ivóvíz vezetékekből a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt szolgáltatási területén.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: THM prekurzor eltávolítása ivóvíz vezetékekből
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65100000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Duna Menti Regionális Vízmű Zrt szolgáltatási területe, Ajánlatkérő műszaki leírásának I. pontjában szereplő észak-magyarországi településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
THM prekurzor eltávolítása az ivóvíz vezetékekből a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt szolgáltatási területén szivaccsal végzett mechanikus tisztítási technológiával. A szolgáltatás végzése jellemzően az alábbi anyagú csővezetékeken történhet: acél, azbesztcement, KM-PVC, KPE, DN80-300 átmérőtartományban. A szolgáltatás végzésére a szivaccsal végzett mechanikai tisztítás technológiájának ismerete és alkalmazása kötelező ajánlatkérői előírás, ahelyett más technológia alkalmazása nem lehetséges, azzal, hogy a szivaccsal végzett tisztítás technológiája más eljárással kiegészíthető a kivitelező javaslata alapján.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
Ajánlatkérő tárgyi feladat elvégzésére nettó 170.000.000,-HUF keretösszegre, 2022. 05.21-ig terjedően határozott időre időre kíván keretszerződést kötni. Ajánlatkérő által tervezett megrendelni kívánt teljes folyóméter mennyiség 365660 folyóméter.
A feladatok megrendelésére az üzemeltetési követelmények és a vízminőség adatok függvényében kerül sor, Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a keretösszeg 70%-a szerinti mennyiségben (nettó 119.000.000,-HUF) határozza meg, a keretösszeg 30%-a mértékű mennyiség (nettó 51.000.000,-HUF) opcionálisan megrendelhető .
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy amennyiben az egyedi megrendelések összértéke a határozott idő eltelte előtt eléri a teljes nettó keretösszeget - az opcionális mennyiséggel vagy anélkül - és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megrendeléstől számított rendelkezésre állási idő munkanapban megadva (4-14 munkanap között)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/21 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A teljes keretösszeg 70%-án felüli 30% mennyiség, azaz nettó 51.000.000,-HUF értékű szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő egyoldalú opcionális döntése.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítés kezdő időpontja tájékoztató jellegű információ, az eljárás időbeni
lezárása függvényében kerül sor a szerződés megkötésére és a teljesítés megkezdésére.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 1-8.§-aiban, 10.§-ában, 12-16.§ és 18.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Előzetes igazolás: Az R. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá.
A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Kizáró okok igazolása: Az R. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §- (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az R. III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi.
Ajánlatkérő az R. 12. § alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben az R. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Karakterkorlát miatt a VI.3.) pont "További információk" pontban szereplő előírások folytatása:
15. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, írásos dokumentumok összessége adja.
16. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a megkötött keretszerződés teljes hatálya alatt Ajánlatkérő Műszaki leírásának 7. pontjában foglalt és felsorolt és az abban meghatározott kritériumoknak megfelelő, alkalmazandó eszközöket és tisztítóelemet a szerződés teljesítéséhez biztosítaniuk kell, erről cégszerű nyilatkozatot kell ajánlatukban csatolni.
17. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
18. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
19. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára igazoltan rendelkeznie kell, valamennyi a Műszaki leírásban szereplő előírásnak megfelelő berendezéssel a munkavégzéshez. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja az előírásoknak mindenben megfelelő berendezések rendelkezésre állását.
20. Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 84.§ (4). és (5). bekezdéseit.
21. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.
- Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi részszempontok , alszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1.részszempont Ajánlati ár 1. alszempont DN80-150 átmérő esetén nettó HUF/fm Súlyszám: 80 2. alszempont DN200-300 átmérő esetén nettó HUF/fm Súlyszám 20 2. részszempont Megrendeléstől számított rendelkezésre állási idő munkanapban megadva (4-14 munkanap között) (súlyszám: 10).
Az egyes alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a relatív arányosítás. (1. és 2. alszempont : fordított arányosítás, 2.részszempont Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása a KD-ben részletezettek szerint.)
22. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd KD. szabályozását.
23. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
24. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség , és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
25. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
26. AK tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-rendszerben a rendelkezésre álló fedezet az 1. és 2. értékelési alszempontok szerinti egységárak vonatkozásában is rögzítésre kerültek. Amennyiben az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlata az 1. vagy 2 értékelési alszempont vonatkozásában meghaladja az EKR-rendszerben rögzített rendelkezésre álló fedezet összegét, úgy ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.
27.Részajánlattétel kizárásának indoka: A feladat ütemezést és egy AT általi megvalósítást igényel a műszaki sajátosságok és a beszerzési tárgy jellege miatt. A feladat ellátása AK részéről szakfelügyeletet igényel, ennek biztosítása miatt egy megrendelési szakaszon belül is annak egyszerre egy szakasza adható ki munkavégzésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK. által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során az R. 24. §-ának (1) bek., valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmasság igazolása: Az R. 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a z R. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Az R. 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő az R. 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának (a jelen felhívás VI.5) pontban feltüntetett) napjától visszafelé számított 3 év – azaz harminchat hónap - legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában, (DN 80-300 mm közötti átmérőtartományú ivóvízhálózaton végzett mechanikus csőtisztítás) teljesített szerződéseit. A z R. 21. § (3a) a.) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet az R. 21/A. §-ára.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme és email cím elérhetősége);
referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
a referencia tárgyának (DN 80-300 mm közötti átmérőtartományú ivóvízhálózaton végzett mechanikus csőtisztítás szolgáltatás végzése) ismertetése olyan részletességgel, hogy abból valamennyi ajánlatkérői előírás teljesítése megállapítható legyen;
a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év–hónap–napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év–hónap–naptól év–hónap-napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
mennyisége (folyóméterben és átmérőben kifejezve);
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Előírások folytatása karakterkorlát miatt III.1.4. pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább 15000 fm hosszúságú DN 80-300 mm közötti átmérőtartományú ivóvízhálózaton végzett mechanikus csőtisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
A bemutatott referenciamunkák tekintetében Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek tekinti az alábbi technológiák alkalmazásával végzett mechanikus csőtisztítási tevékenységeket: forgatott tisztító eszközzel végzett csőtisztítás, vontatott eszközzel végzett csőtisztítás (pl. láncos-húzos) hidraulikus úton mozgatott tisztító eszközzel végzett csőtisztítás, szivaccsal végzett tisztítás, bevonatos műanyag tisztítóelemekkel végzett tisztítás, turbinás eszközzel végzett tisztítás.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.
M.2 Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi előírásnak megfelelő 1 fő szakemberrel, aki:
a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezető, aki szerepel a szolgáltatás tárgyát képező építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben MV-VZ szakterületi érvényes jogosultsággal vagy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, amely lehet okleveles építőmérnök 3 év szakmai gyakorlati idővel vagy építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök 4 év szakmai gyakorlattal.
Ajánlattevőnek nyertessége esetére vállalnia és biztosítania kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a bemutatott szakember MV-VZ jelű érvényes jogosultságának megszerzését,illetve a már megszerzett jogosultság esetén annak fenntartását a megkötendő keretszerződés lejártáig .

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Előírások folytatása III.1.3. pontból:
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2.Ajánlattevőnek az R. 21. § (3) bek. b.) pontja alapján AK felhívására csatolnia kell:
az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyet olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az AK egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban a megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges jogosultság meglétét vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges és a jogszabály által előírt végzettség és szakmai tapasztalat meglétét. Ennek megfelelően:
az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell a megajánlott szakember nevét, születési helyét és idejét
amennyiben az előírt jogosultsággal rendelkezik (MV-VZ) úgy a jogosultság jelölését és kamarai számát és/vagy nyilvántartási számát is,
amennyiben a jogosultsággal nem, csak a jogosultság (MV-VZ) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, az előírt időtartamú szakmai gyakorlat meglétét év-hónaptól év-hónapig való időtartam szerinti bontásban megadva
amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolni kell egyszerű másolatban a jogosultság megszerzéséhez előírt végzettséget igazoló dokumentum (oklevél/diploma/bizonyítvány) egyszerű másolatát is
valamint minden esetben tartalmaznia kell az Önéletrajznak (vagy erre vonatkozó külön a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatnak) a bemutatott szakember nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésre fog állni a szerződés teljesítése során
Amennyiben a szakember nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettséggel és tapasztalattal, ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakember tekintetében nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember előírt MV-VZ érvényes jogosultságának megszerzését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Jótállás:Ajánlatkérő nem ír elő jótállási kötelezettséget.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő teljesítési és jótállási biztosítékot sem.
A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
Karakterkorlát miatt III.1.7. pont folytatása: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra, mely szerint Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF).
Az AK a keretszerződésben és annak alapján kiadott egyedi megrendelésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik, azaz Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.
AK felhívja a figyelmet a Kbt 27/A. § rendelkezéseire.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. Folytatás III.1.6. pontban
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bekezdésének és tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2), (2a) és (6) bekezdéseiben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdései szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal KSFO_2018/562-4. ügyiratszámú jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység kiszervezését engedélyező határozatában foglaltaknak megfelelően kell a szerződés teljesítése során eljárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
R.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
2. Jelen eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
3. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.
4. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD és az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák, a közbeszerzési eljárás során történő kommunikációra vonatkozó szabályokat a Kbt. 40-41/C.§§-i és a KD tartalmazzák.
6. AK az R. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
7. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap alatt 60 nap értendő.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Lendvai Beáta 00729
10. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a), a Kbt. 94. § (4) b)-c), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
11. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
12. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
13. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az M.2. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakember 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-VZ jelű érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsága megszerzéséről. Ennek tényét nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az ajánlatkérő felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultságának megszerzését. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakember előírt jogosultságának megszerzését.
14. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 5 000 000,- HUF és évenként legalább 10 000 000,- HUF fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (továbbiakban FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani. A felelősségbiztosítás időbeli hatálya legalább a megkötendő keretszerződés megszűnését követő 60 naptári napig fennáll és fedezetet nyújt az esetleges káreseményekre.
Előírások folytatása karakterkorlát miatt a III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák