Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21353/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Déri Múzeum
Teljesítés helye:- Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) - Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalom Háza (4026 Debrecen, Péterfia u. 28.) - Régészeti Kutató és Raktárbázis (Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz) - 4026 Debrecen, Múzeum u. 4. szám alatti raktárház
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Déri Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78586871
Postai cím: Déri Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angi János
Telefon: +36 52322207
E-mail: deri@derimuzeum.hu
Fax: +36 52417560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.derimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.derimuzeum.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001411382019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001411382019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Déri Múzeum őrzés-védelmi feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR001411382019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Déri Múzeum telephelyeihez kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi, portaszolgálati, rendezvénybiztosítási és műtárgyszállításokhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi szolgáltatási feladatok ellátása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Déri Múzeum őrzés-védelmi feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További tárgyak:79715000-9
79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: - Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.)
- Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalom Háza (4026 Debrecen, Péterfia u. 28.)
- Régészeti Kutató és Raktárbázis (Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz)
- 4026 Debrecen, Múzeum u. 4. szám alatti raktárház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
I. Objektumok őrzés-védelme
I.1. Déri Múzeum (Debrecen, Déri tér 1.)
2 fő biztosítása napi 24 órában
1 fő napi 8 órában munkanapokon (8.00-16.00)
Átlagos havi óraszám: 1672
I.2. Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás és Debreceni Irodalom Háza (Debrecen, Péterfia u. 28.) - közérdekű muzeális kiállítóhely
1 fő biztosítása napi 24 órában
Átlagos havi óraszám:744
I.3. Régészeti Kutató- és Raktárbázis (Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.)
1 fő biztosítása napi 24 órában
Átlagos havi óraszám: 744
I.4. Múzeumi Raktár (Debrecen, Múzeum u. 4.)
1 fő biztosítása napi 24 órában
Átlagos havi óraszám: 744

II. Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó vagyonőri feladatok

II.1. Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó vagyonőri feladatok
A múzeum beltéri vagy szabadtéri rendezvényeinek biztosítására a rendezvény nagyságától és az eseti igényektől függő létszámban vagyonőrök végzik a rend fenntartását és a műtárgyak védelmét a rendezvény időtartama alatt eseti megrendelés alapján.
A rendezvények biztonsági tervének elkészítése, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése, személyes részvétel az engedélyezési eljárásban.
A szerződéses időtartam alatt várható óraszám: 720 óra
II.2. Műtárgy őrzéshez kapcsolódó fegyveres vagyonőri feladatok
Egyedi és rendkívüli esetekben a normál vagyonőri jelenlét biztosítása mellett esetenként a kiállított egyedi műtárgy védelmére fegyveres vagyonőr jelenlétét is szükséges biztosítani eseti megrendelés alapján.
A szerződéses időtartam alatt várható óraszám: 420 óra

III. Műtárgyszállításokhoz kapcsolódó személy- és vagyonőri feladatok
A Déri Múzeum által végzett műtárgyszállítások során egyedi esetekben az alábbiak szerinti személy- és vagyonőri feladatok ellátása, ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése:
III.1. Személy- és vagyonőr biztosítása, rakomány kísérés (gépkocsi nélkül)
III.2. Fegyveres személy- és vagyonőr biztosítása, rakomány kísérés (gépkocsi nélkül)
III.3. Fegyveres személy- és vagyonőr biztosítása kísérő gépkocsival (Egyedi esetekben, amikor rendkívül értékes műtárgy szállítására kerül sor, a műtárgyat szállító gépjármű védelmének érdekében speciális vagyonőrzési feladatokra felkészített, cégjelzéssel ellátott felvezető és/ vagy kísérő gépjármű jelenléte indokolt, melyet az ajánlattevőnek kell biztosítania.)
A szerződéses időtartam alatt várható óraszám: 72 óra

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy az I. pont, valamint a II.2., III.2. és III.3. pont szerinti feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike kell hogy végezzen el. Erre tekintettel a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. A kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a szerződés felmondását és azzal együtt a meghiúsulási kötbér alkalmazását eredményezi, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
A részletes és teljes feladat-meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Kivonulási idő: Rendkívüli helyzet kialakulása esetén a biztonsági szolgálat legalább 2 fő személy- és vagyonőrrel való megerősítésének időszükséglete (értesítéstől számított min.15 perc, max.45 p.) 10
2 2. Rendelkezik-e legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki múzeumi élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátásában és/vagy irányításában legalább 3 hónap időtartamú tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 5
3 3. Vállalja-e az ajánlattevő a Déri Múzeumban szolgálatot teljesítő vagyonőrök továbbfoglalkoztatását (igen/nem) 5
4 4. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az elmúlt 12 hónapban fegyveres személyvédelmi feladatok ellátásában tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Képzett Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A VI.3.4) További információk pont folytatása (1):
14. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
15. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P1)-P2), M1)-M4).
16. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
17. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
18. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
21. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Felolvasólapon megadott képzett ajánlati árat megalapozó árrészletezőt, a közbeszerzési dokumentumok részét képező iratminta szerint.
22. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő rendelkezzen vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő érvényes ISO 28001 vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer által előírtakkal.
Közös ajánlattétel esetén elégséges, ha az egyik ajánlattevő rendelkezik a fent megjelölt vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal.
Amennyiben a szerződés hatálybalépésekor Nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fent megjelölt vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
Folytatás a III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része egységes európai közbeszerzési dokumentumot említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 117.§ szerinti önálló eljárási szabályokra tekintettel a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2005.éviCXXXIII. tv. 5.§-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó érvényes működési engedéllyel.
A VI.3.2) "A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot" pont kifejtése:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám):
1. Kivonulási idő: Rendkívüli helyzet kialakulása esetén a biztonsági szolgálat legalább 2 fő személy- és vagyonőrrel való megerősítésének időszükséglete (értesítéstől számított minimum 15 perc, maximum 45 perc).
A 1. részszempont esetén Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legrövidebb kivonulási idő) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Rendkívüli helyzet kialakulása esetén a biztonsági szolgálat legalább 2 fő személy- és vagyonőrrel történő megerősítésének kivonulási ideje legfeljebb 45 perc lehet, Megrendelő erre irányuló kérésétől számítva. Amennyiben a vállalt időtartam a 45 percet meghaladja Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát. A biztonsági szolgálat megerősítésének kivonulási ideje legalább 2 fő személy- és vagyonőrrel értékelési szempontra a 15 perc vagy attól kedvezőbb (rövidebb kivonulási idejű) megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) Ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.)
Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlás nem az előírt mértékegységekben (egész perc) kerül a felolvasólapon feltüntetésre.
2. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki múzeumi élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátásában és/vagy annak irányításában legalább 3 hónap időtartamú tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
A 2. minőségi részszempont esetében az értékelés módszere a pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki múzeumi élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátásában és/vagy annak irányításában legalább 3 hónap időtartamú tapasztalattal rendelkezik.
A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
[Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakmai önéletrajzot.
3. Vállalja-e az ajánlattevő a Déri Múzeumban szolgálatot teljesítő vagyonőrök (összesen 18 fő) továbbfoglalkoztatását (igen/nem)
A 3. minőségi részszempont esetében az értékelés módszere a pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén vállalja-e a Déri Múzeumban szolgálatot teljesítő, a tárgyi feladat ellátásában már tapasztalatot szerzett vagyonőrök (összesen 18 fő) továbbfoglalkoztatását.
A vállalás teljesítése, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a vagyonőrök továbbfoglalkoztatását, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
4. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az elmúlt 12 hónapban fegyveres személyvédelmi feladatok ellátásában tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
A 4. minőségi részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki az elmúlt (eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző) 12 hónapban fegyveres személyvédelmi feladatok ellátásában tapasztalattal rendelkezik.
A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
[Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakmai önéletrajzot.
Folytatás az alábbiakban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlat részeként csatolni szükséges a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényben lévő működési engedély másolatát, annak valamennyi mellékletével együtt.
A VI.3.2) "A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot" pont kifejtésének folytatása:
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám):
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Összpontszám meghatározása: Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolandó az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmasságikövetelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges éstájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
P.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységeredménye bármely évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el a 60 millió Ft-ot.
P.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 60 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 60 millió Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését, a szolgáltatás mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A szolgáltatás tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
M.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket tartalmaznia kell: az eszköz megnezvezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.) Csatolni kell továbbá a kísérő gépjármű rendelkezésre állásának igazolásához kapcsolódóan a gépjármű - érvényes műszaki érvényeségi idejét igazoló - forgalmi engedélyének másolatát és a gépjármű fényképét is.
M.3.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a vagyonvédelmi tevékenységrekiterjedő ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú intézkedéseinek egyéb bizonyítékát. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, valamint azt, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.
M.4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, közhasználatú épület(ek)ben teljesített, összesen legalább 25.000 óra időtartamú élőerős őrzés-védelmi tevékenység végzésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy a II.2.4) a közbeszerzés mennyisége pont I. alpont, valamint II.2., III.2. és III.3. alpontjai szerinti élőerős vagyonvédelmi feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike kell hogy végezzen el. Erre tekintettel az M.1.) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a közhasználatú épület definíciója alatt az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:
- műtárgyszállítási feladatok ellátásához legalább 1 darab cégjelzéssel ellátott kísérő gépjármű;
- vagyonvédelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszer.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú intézkedések egyéb bizonyítékával, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.
M.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) További információk pont folytatása (2):
23. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő rendelkezzen vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő érvényes ISO 27001 vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó információbiztonsági irányítási rendszer által előírtakkal.
Közös ajánlattétel esetén elégséges, ha az egyik ajánlattevő rendelkezik a fent megjelölt vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal.
Amennyiben a szerződés hatálybalépésekor Nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fent megjelölt vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
24. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő, valamint a szerződés teljesítésében résztvevő személy- és vagyonőrök, mint természetes személyek megfelelnek a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt valamennyi követelménynek.
25. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szolgáltatás tárgyára vonatkozó minimum 30 millió Ft/káresemény és minimum 50 millió Ft/év kártérítési összegű, a szolgáltatás tárgyában okozott károk záradékával kiegészített szakmai felelősségbiztosítással.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosításokat megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott mértékű és időtartamú felelősségbiztosításra kiterjeszti. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a felelősségbiztosítási kötvényt ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A felelősségbiztosítási kötvényekből egyértelműen lekövethető legyen, hogy az Ajánlatkérő által elvárt mértékű felelősségbiztosítás limitekkel a nyertes ajánlattevő rendelkezik. (Ajánlatkérő nevesítve jelenjen meg a felelősségbiztosítási kötvényekben).
Amennyiben a szerződés megkötésekor nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fentiek szerinti felelősségbiztosítással, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131.§ (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
Folytatás a III.1.8) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
- Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke - minden megkezdett késedelmes óra után - 50.000 Ft/óra azzal, hogy a késedelmi kötbér maximális összege alkalmanként legfeljebb 1.000.000 Ft lehet.
- Hibás teljesítési kötbér: Nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke esetenként 500.000 Ft.
- Meghiúsulási kötbér:A teljesítés teljes elmaradása esetén, valamint abban az esetben, ha a vállalkozó késedelmére tekintettel a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális összeget, továbbá ha hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követően ismételt hibás teljesítés esetén, vállalkozó egyösszegű meghiúsulási kötbér fizetésére is kötelezett. A meghiúsulási kötbér összege 5.000.000 Ft.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megbízási díjnak a tényleges teljesítés, illetőleg az egységár alapul vételével számított összegét az Ajánlatkérő - a szerződésszerű teljesítés leigazolása esetén - havonta utólagosan esedékesen egyenlíteni ki a megbízott részére, a megbízott által átadott alakszerű, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel banki átutalással.A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
A VI.3.4) További információk pont folytatása (3):
26. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni. A részekre történő ajánlattétel az ajánlati ár növekedését eredményezné, mivel a nyertes ajánlattevő számára egy komplex létesítmény teljes vagyonvédelmi feladatainak ellátása kisebb fajlagos költség mellett biztosítható. Ajánlatkérő a teljes körű vagyonvédelmi feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon a kiemelkedő jelentőségű muzeális javak és kulturális értékek biztonságának garantálása érdekében.
27. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
28. Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési eljárás és a teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok:
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
- A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-airányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel a III.1.1. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság pontban kerülnek ismertetésre a módszerek.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 400.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15372356-10010000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A karakterkorlát miatt a VI.3.4 ) További információk 6. alpontjában kerül megadásra.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésre irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15372356-10010000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
7. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
Folytatás a II.2.13) További információ pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges