Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21391/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Földeák Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Tervek átadása: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 6922 Földeák, Zárda utca 20. hrsz.: 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
Hivatalos név: Földeák Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41913701
Postai cím: Szent László Tér 1.
Város: Földeák
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6922
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.foldeak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.foldeak.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001292552019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001292552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "C" típusú tornaterem kivitelezése Földeákon
Hivatkozási szám: EKR001292552019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"C" típusú tornaterem kivitelezése Földeákon
Főbb feladatok:
Tervezési feladat: a kivitelezendő épület közműcsatlakozásainak megtervezése és kivitelezése a rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli terv alapján, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
Kivitelezési feladat: a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű tornaterem kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Nettó hasznos alapterület mennyiségekkel:
Földszint: 1509,11m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 25x45 m
Sportpadló: 1.129,43 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,15 m
Férfi öltöző- és vizesblokk (3 db): 23,62 m2 (70,86m2)
Női öltöző- és vizesblokk (3 db): 23,62 m2 (70,86m2)
A tornaterem egy 7,15 m szabad belmagasságú küzdő részből, és hozzá tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. Az épületbe a szélfogó előtéren át lehet bejutni. A bejárat előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül.
Az előtérből közvetlenül nyílik a küzdőtér, a mosdók, és az elsősegélynyújtó helyiség. A küzdőtér függönnyel három részre osztható, így párhuzamos oktatást is lehetővé tesz. A 3-3 db különnemű öltözők egyenként 20 gyermek egyidejű öltözését biztosítják. A zuhanyzókban 2-2 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a tanári szoba, a hozzá kapcsolódó öltözővel és mosdóval, valamint a közlekedő elején egy takarítószer tároló helyiség. A Létesítményt ellátó kazánház külön bejáraton a kültérből közelíthető meg, itt található a füstelvezető, illetve a használati melegvíz tároló tartályok is.
Ajánlatkérő nettó hasznos alapterület alatt a nettó alapterületnek azon részét érti, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. Ajánlattevő feladata az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Sem az építési engedélyezési tervdokumentációt, sem a kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
A beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján, a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentőségű ügy.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: "C" típusú tornaterem kivitelezése Földeákon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak:45231220-3
45231300-8
45231400-9
71320000-7
45000000-7
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Tervek átadása: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: 6922 Földeák, Zárda utca 20. hrsz.: 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok:
Tervezési feladat: a kivitelezendő épület közműcsatlakozásainak megtervezése és kivitelezése a rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli terv alapján, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
Kivitelezési feladat: a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű tornaterem kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Nettó hasznos alapterület mennyiségekkel:
Földszint: 1509,11m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 25x45 m
Sportpadló: 1.129,43 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,15 m
Férfi öltöző- és vizesblokk (3 db): 23,62 m2 (70,86m2)
Női öltöző- és vizesblokk (3 db): 23,62 m2 (70,86m2)
A tornaterem egy 7,15 m szabad belmagasságú küzdő részből, és hozzá tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. Az épületbe a szélfogó előtéren át lehet bejutni. A bejárat előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül.
Az előtérből közvetlenül nyílik a küzdőtér, a mosdók, és az elsősegélynyújtó helyiség. A küzdőtér függönnyel három részre osztható, így párhuzamos oktatást is lehetővé tesz. A 3-3 db különnemű öltözők egyenként 20 gyermek egyidejű öltözését biztosítják. A zuhanyzókban 2-2 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a tanári szoba, a hozzá kapcsolódó öltözővel és mosdóval, valamint a közlekedő elején egy takarítószer tároló helyiség. A Létesítményt ellátó kazánház külön bejáraton a kültérből közelíthető meg, itt található a füstelvezető, illetve a használati melegvíz tároló tartályok is.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0- max. 60 hó) 4
2 3.Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0–max. 60 hó) 4
3 4.Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszrzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 –max. 60 hó) 4
4 5.Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli tervezői többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0–max. 60hó) 3
5 6.Építésszervezési Terv 20
6 6.1. Építéstechnológiai terv 10
7 6.2. Munkerőterv 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül,HUF) / Súlyszám: 65
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Ár szempont: Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) (nettó tervezési díj+kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5% tartalékkeret nélkül)
Jelen felhívás II.2.7. pontjában meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: M3)
A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek). AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.
M4)
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara által vezetett építészeti-műszaki tervezői tevékenységet végzők névjegyzékében / cégjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkeznie kell a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A tervezői névjegyzékben / cégjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
P1)
ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a Rendelet 19. § (3), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti nettó árbevétele összességében nem éri el a 500 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1)
ATnek a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az AT által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a Rendelet 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.
M2)
A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
e) AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a) min. 1100 m2 nettó hasznos alapterületű sportlétesítmény megépítésére vagy már meglévő épület bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia munkát.
b) 1 darab, egy önálló szerződésből teljesített, legalább 400 m2 sportpadló kivitelezésére vonatkozó referencia.
Az M1) a) és az M1) b) pontokban meghatározott egyes alkalmassági követelményeknek AT pontonként külön-külön szerződés teljesítésével is megfelelhet.
Sportlétesítmény: bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított épület

M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be min.
M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület" "MV-É" vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)2
Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)3
Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület" "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)4
Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 2. sor szerinti "Építészeti tervezési terület" „É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1%-a naponta, max. 20 naptári napra eső késedelmi kötbér összege. Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli nélküli vállalkozói díj 30%-a.
Szerződésszegési kötbér: Szerződésszegésenként 20e Ft, max 10M Ft. Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás- átvételt követő naptól 24 hónap. Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134.§ (2) bek. alapján, a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2%-a. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül nem bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére, Ajánlatkérő elállhat a szerződéstől. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134.§ (3) bek. alapján, a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2, ill. 1%-a, a szerződéstervezet szerint. Előleg-visszafizetési biztosíték: A tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-át meghaladó, max. 30% előleg igénylése esetén, az 5%-ot meghaladó előleg mértékéig. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül. 3 db rész-, 1 db végszámla:
1) A műszaki előrehaladás 25%-ának elérésekor: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-a;
2) A műszaki előrehaladás 50%-ának elérésekor: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-a, az előleg min. 50%-ával csökkentve;
3) A műszaki előrehaladás 75%-ának elérésekor: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-a, a fennmaradó előleg összegével csökkentve.
Végszámla: A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, a teljesítés igazolása: a nettó vállalkozói díj 25%-a és a pótmunkák ellenértéke.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt.135.§ (1)-(3) bek., az (5)-(7) bek., a Kbt.135.§ (3) bek. alapján, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén, a 322/2015.(X.30.) Korm.r. 32/A §-a, és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155.§-a. Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, a Kbt. 27/A.§-ában foglaltak szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő köteles MSZ 28001 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-t alkalmazza.
A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az eljárás a Kbt. 53.§(6)bek. szerinti feltételes közbesz-re irányul,a nyertes ajánlat szerinti ellenérték az AK rendelkezésére állásától függő feltétellel. További információ a VI.3.9) pont 17. alpontjában.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont: fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás, építésszervezési terv: pontkiosztás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Ajánlatkérő (AK) helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2019. november 12. 13:00 óra.Találkozás helyszíne: 6922 Földeák, Zárda utca 20.
2.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (AT) Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is). Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt.66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot.
3.AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon történő benyújtása szükséges.
4.A kizáró okokra és az alk. követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.AK – ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
5.Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.A közös AT-k által benyújtandó Együttműködési Megállapodás tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
6.AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, valamint a 2.,3.,4. és 5. értékelési
részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatokból és a 6.sz. ért. részszempont szerinti
Építésszervezési Terv bemutatásából áll. Az Építésszervezési Terv tartalmával kapcsolatos elvárásokat és a pontkiosztás
részletes módszerét a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
7.A nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel. A pótmunka megrendelésének és a tartalékkeret felhasználásnak a szabályait a szerződés tervezete tartalmazza részletesen.
8.AT-nek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.xls és .pdf formátumban).AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
9.Felelősségbizt: tervezői: 5M Ft/kár, 25M Ft/év, ill. kivitelezői: 10M Ft/kár,100M Ft/év.
10.AT-nek szándéknyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára benyújtja a projekttervet (szerz. kötési feltétel, részletesen a KD-ban).
11.AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
12.AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13.Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésre irányul, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték támogatás formájában az AK rendelkezésére állásától függő feltétellel.
14.Amennyiben az AT a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatokat és a szakemberek aláírt önéletrajzait, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.
15. Ajánlatkérő a jelen eljárást a 322/2015. (X.30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pontja alapján indítja, tekintettel a 1281/2017. (VI.2.) Korm. határozatra. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza
16.Az adható pontszám minden részszempont esetében: 0-100.
17. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.
18.FAKSZ: Dr. Kiss László 00172
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges