Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21413/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békessy Béla Vívó Klub
Teljesítés helye:4034 Debrecen, Faraktár u. 65., Hrsz.: 1282.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békessy Béla Vívó Klub
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35616287
Postai cím: Tőzsér Utca 8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Serra György
Telefon: +36 302898451
E-mail: debrecenivivas@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecenivivas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vívóterem bővítése
Hivatkozási szám: EKR001283192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a 4034 Debrecen, Faraktár u. 65., Hrsz.: 1282. szám alatti vívóterem bővítése akadálymentes teremszárnnyal és öltözővel.
Az épület üzemeltetője az épületet bővíteni kívánja egy új edzőtérrel, illetve a hozzá tartozó öltözőkkel és szociális részekkel. A meglévő épületben a bővítés során tartószerkezetet érintő átalakítás – az emeleti homlokzati falon történő utólagos nyíláskiváltáson kívül – nem történik.
AZ ÉPÜLET MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEI:
A meglévő épület az ingatlanon található iskola tornatermi szárnya. Az épület önálló dilatációs egységként kialakítva nyaktaggal kapcsolódik az emeletes főépülethez.
A meglévő épületszárny acélrácsos merevsarkú keretvázas kialakítású, a keretek 3,00 m-es sorolásában. Az épület térlehatároló falai falazott szerkezettel készültek, akárcsak az épület végén kialakított földszint + emeletes szociális blokk.
Az épület falain és teherhordó szerkezetein jelentősebb mozgásokra, vagy teherbírási elégtelenségre utaló repedések, alakváltozások, illetve károsodások nem észlelhetők.
A meglévő épületszárnyban teherhordó szerkezeteket érintő átalakítás a homlokzati falban készülő utólagos nyíláskiváltáson kívül nem történik! A bővítmény az épület délnyugati hosszfala mellé épül, a funkcionális összekapcsolást a homlokzaton meglévő ablakok alatt két mezőben kialakítandó ajtó biztosítja.
A BŐVÍTMÉNY ÉPÜLETSZERKEZETEI:
Az egy dilatációs egységből álló bővítmény épülettömbje egy épületegyüttes harmadik üteme, mely a meglévő tornacsarnok nyugati oldala mentén kerül kialakításra. Az új edzőtér jellemzően acél keretvázas kialakítású, míg a hozzá tartozó kétszintes földszint + emelet kialakítású szociális épületrész hagyományos teherhordó falakkal megtámasztott, alul-felül sík monolit vasbeton födémű, monolit vasbeton merevítő pillérekkel kiegészített, magastetős szerkezetű.
ALAPOZÁS, PADLÓ, LÁBAZATOK
Az épülethez külön talajmechanikai nem szakvélemény készült, így az alapozási paraméterek meghatározásához az előző bővítés során készített alapfeltárások, a terület ismerete és a környező talajmechanikai szakvélemények adatai szolgáltak. A tervezett alapozási síkot és alap méreteket a kivitelezés folyamán ezek függvényében, valamint helyszíni kutató árkos vizsgálat alapján kell pontosítani, esetleg módosítani.
Az alapok csömöszölt beton sáv- és pontalapok, helyenként a külpontosságnak és teherelosztásnak megfelelő vasalással. Az alapozási síkot min. a -1,20 m körül kell felvenni, hogy az alapok számított teherbírásához szükséges földtakarása meglegyen.
FELSZERKEZETEK
Az épület felszerkezete az edzőtermi részen acél „félkeretes” vázas rendszerű, míg a csatlakozó szociális részen hagyományos teherhordó falazottal kialakított. A szerkezeti méretek és kialakítás a teherbírási igényeknek megfelelően, az építész tervezővel és a megbízóval egyeztetett szerkezeti rendnek megfelelő méretekkel és kialakítással lettek figyelembe véve.
A meglévő teherhordó falakban több, utólagosan kialakított nyíláskiváltás vált szükségessé.
A kiváltókat a teherhordó falakba vésett fészekbe kell ültetni. Az acél áthidalások kiékeléseit és befalazásait megfelelő szilárdságú téglával kell végezni. A falazat minősége I. oszt. tömör tégla falazat kell hogy legyen, teli fúgás felfalazással, kötésben falazva, I. oszt. minőségben (MSz 15023). A tégla átlagosan Rb = 14 N/mm2 (T140) nyómószilárdságú legyen az MSz 551/2 szerint. A falazó cementhabarcs átlagosan RM = 3 N/mm2 (M3) nyómószilárdsággal szükséges, az MSz 16000/2 szerint. Az előzőekben részletezett követelmények a falazat és a kiváltó közötti ráfalazásokra és kiékelésekre egyaránt vonatkoznak.
A kiváltásoknál több darab, a terhelés függvényében méretezett I acélszelvényt kell alkalmazni. A bontásoknál vigyázni kell, hogy kellő szélességű és ép falszakaszok, falvégek maradjanak. Az új nyílás építését az áthidalás elkészítésével kell kezdeni. Az acélgerendákat két ütemben, a fal két oldaláról kell beépíteni. Az acéltartót a falba vésett fészekbe kell ültetni úgy, hogy a falsíkú beton-rabic takarása 3-4 cm legyen.
Az új épületrészek külső térlehatároló és teherhordó falai POROTHERM 30 N+F rendszerű kézi falazóblokkból falazottak, 30 cm-es szerkezeti favastagsággal. A belső térlehatároló falak szerkezete is POROTHERM téglából készül, szintén 30 cm-es falvastagsággal. A teherhordó falakat I. oszt. falazati minőségben kell készíteni, vékony habarcsba rakva.
A szigetelés síkja fölött a földszinti lábazatot monolit vasbetonból, kibetonozott vasalt zsalukőből vagy más fagyálló falazó anyagból falazva kell kialakítani! A 7 m-nél hosszabb merevítetlen falazati mezőkben a falazatokat monolit vasbeton pillérekkel kell merevíteni!
A POROTHERM N+F falazóblokkokat legalább M3-as szilárdsági osztályú vékony habarcsba kell rakni, függőleges üregelrendezésben, ügyelve arra, hogy a POROTHERM falazóblokknál az üregsorok a falsíkkal párhuzamosan álljanak. A POROTHERM falazatot és csomópontjait a beépítési útmutató alapján kell kialakítani.
TETŐSZERKEZET
Az edzőtermi toldalék tetőszerkezet acél szaruzattal, illetve szelemennel kialakított tetőszerkezet, míg a falazott szerkezetű kétszintes épületrész fölött hagyományosan kialakított, állószékes, szelemenes fafedélszék készül. A szaruzatok alsó felületén kell elhelyezni a fedélszéket merevítő szerkezeteket és felső felületén a héjazatot.
ÉPÜLETMEREVÍTÉS
Az épületrészek homlokzati falaiba épített, illetve a belső monolit vasbeton pillérek részleges befogással készülnek, így az épületrészek merevítését a részlegesen befogott pillérek, valamint a szükség szerint elhelyezett tömör falak szerkezeti rendszere együttesen biztosítják.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98387771 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vívóterem bővítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4034 Debrecen, Faraktár u. 65., Hrsz.: 1282.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a 4034 Debrecen, Faraktár u. 65., Hrsz.: 1282. szám alatti vívóterem bővítése akadálymentes teremszárnnyal és öltözővel.
Az épület üzemeltetője az épületet bővíteni kívánja egy új edzőtérrel, illetve a hozzá tartozó öltözőkkel és szociális részekkel. A meglévő épületben a bővítés során tartószerkezetet érintő átalakítás – az emeleti homlokzati falon történő utólagos nyíláskiváltáson kívül – nem történik.
AZ ÉPÜLET MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEI:
A meglévő épület az ingatlanon található iskola tornatermi szárnya. Az épület önálló dilatációs egységként kialakítva nyaktaggal kapcsolódik az emeletes főépülethez.
A meglévő épületszárny acélrácsos merevsarkú keretvázas kialakítású, a keretek 3,00 m-es sorolásában. Az épület térlehatároló falai falazott szerkezettel készültek, akárcsak az épület végén kialakított földszint + emeletes szociális blokk.
Az épület falain és teherhordó szerkezetein jelentősebb mozgásokra, vagy teherbírási elégtelenségre utaló repedések, alakváltozások, illetve károsodások nem észlelhetők.
A meglévő épületszárnyban teherhordó szerkezeteket érintő átalakítás a homlokzati falban készülő utólagos nyíláskiváltáson kívül nem történik! A bővítmény az épület délnyugati hosszfala mellé épül, a funkcionális összekapcsolást a homlokzaton meglévő ablakok alatt két mezőben kialakítandó ajtó biztosítja.
A BŐVÍTMÉNY ÉPÜLETSZERKEZETEI:
Az egy dilatációs egységből álló bővítmény épülettömbje egy épületegyüttes harmadik üteme, mely a meglévő tornacsarnok nyugati oldala mentén kerül kialakításra. Az új edzőtér jellemzően acél keretvázas kialakítású, míg a hozzá tartozó kétszintes földszint + emelet kialakítású szociális épületrész hagyományos teherhordó falakkal megtámasztott, alul-felül sík monolit vasbeton födémű, monolit vasbeton merevítő pillérekkel kiegészített, magastetős szerkezetű.
ALAPOZÁS, PADLÓ, LÁBAZATOK
Az épülethez külön talajmechanikai nem szakvélemény készült, így az alapozási paraméterek meghatározásához az előző bővítés során készített alapfeltárások, a terület ismerete és a környező talajmechanikai szakvélemények adatai szolgáltak. A tervezett alapozási síkot és alap méreteket a kivitelezés folyamán ezek függvényében, valamint helyszíni kutató árkos vizsgálat alapján kell pontosítani, esetleg módosítani.
Az alapok csömöszölt beton sáv- és pontalapok, helyenként a külpontosságnak és teherelosztásnak megfelelő vasalással. Az alapozási síkot min. a -1,20 m körül kell felvenni, hogy az alapok számított teherbírásához szükséges földtakarása meglegyen.
FELSZERKEZETEK
Az épület felszerkezete az edzőtermi részen acél „félkeretes” vázas rendszerű, míg a csatlakozó szociális részen hagyományos teherhordó falazottal kialakított. A szerkezeti méretek és kialakítás a teherbírási igényeknek megfelelően, az építész tervezővel és a megbízóval egyeztetett szerkezeti rendnek megfelelő méretekkel és kialakítással lettek figyelembe véve.
A meglévő teherhordó falakban több, utólagosan kialakított nyíláskiváltás vált szükségessé.
A kiváltókat a teherhordó falakba vésett fészekbe kell ültetni. Az acél áthidalások kiékeléseit és befalazásait megfelelő szilárdságú téglával kell végezni. A falazat minősége I. oszt. tömör tégla falazat kell hogy legyen, teli fúgás felfalazással, kötésben falazva, I. oszt. minőségben (MSz 15023). A tégla átlagosan Rb = 14 N/mm2 (T140) nyómószilárdságú legyen az MSz 551/2 szerint. A falazó cementhabarcs átlagosan RM = 3 N/mm2 (M3) nyómószilárdsággal szükséges, az MSz 16000/2 szerint. Az előzőekben részletezett követelmények a falazat és a kiváltó közötti ráfalazásokra és kiékelésekre egyaránt vonatkoznak.
A kiváltásoknál több darab, a terhelés függvényében méretezett I acélszelvényt kell alkalmazni. A bontásoknál vigyázni kell, hogy kellő szélességű és ép falszakaszok, falvégek maradjanak. Az új nyílás építését az áthidalás elkészítésével kell kezdeni. Az acélgerendákat két ütemben, a fal két oldaláról kell beépíteni. Az acéltartót a falba vésett fészekbe kell ültetni úgy, hogy a falsíkú beton-rabic takarása 3-4 cm legyen.
Az új épületrészek külső térlehatároló és teherhordó falai POROTHERM 30 N+F rendszerű kézi falazóblokkból falazottak, 30 cm-es szerkezeti favastagsággal. A belső térlehatároló falak szerkezete is POROTHERM téglából készül, szintén 30 cm-es falvastagsággal. A teherhordó falakat I. oszt. falazati minőségben kell készíteni, vékony habarcsba rakva.
A szigetelés síkja fölött a földszinti lábazatot monolit vasbetonból, kibetonozott vasalt zsalukőből vagy más fagyálló falazó anyagból falazva kell kialakítani! A 7 m-nél hosszabb merevítetlen falazati mezőkben a falazatokat monolit vasbeton pillérekkel kell merevíteni!
A POROTHERM N+F falazóblokkokat legalább M3-as szilárdsági osztályú vékony habarcsba kell rakni, függőleges üregelrendezésben, ügyelve arra, hogy a POROTHERM falazóblokknál az üregsorok a falsíkkal párhuzamosan álljanak. A POROTHERM falazatot és csomópontjait a beépítési útmutató alapján kell kialakítani.
TETŐSZERKEZET
Az edzőtermi toldalék tetőszerkezet acél szaruzattal, illetve szelemennel kialakított tetőszerkezet, míg a falazott szerkezetű kétszintes épületrész fölött hagyományosan kialakított, állószékes, szelemenes fafedélszék készül. A szaruzatok alsó felületén kell elhelyezni a fedélszéket merevítő szerkezeteket és felső felületén a héjazatot.
ÉPÜLETMEREVÍTÉS
Az épületrészek homlokzati falaiba épített, illetve a belső monolit vasbeton pillérek részleges befogással készülnek, így az épületrészek merevítését a részlegesen befogott pillérek, valamint a szükség szerint elhelyezett tömör falak szerkezeti rendszere együttesen biztosítják.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat 1: a szerződés teljesítésében részt vevő min. középfokú végzettségű szakember építési és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Szakmai ajánlat 2: A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik sportlétesítmény építési és/vagy felújítási beruházásban szerzett gyakorlattal (igen/nem) 10
3 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vívóterem bővítése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98424807
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98387771
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet, Erősáram szerelés, Zsaluzás,Állványozás, Irtás, föld és sziklamunka, Síkalapozás, Beton és vasbeton munkák, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőműves munkák, Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Szárazépítés, Tetőfedés, Bádogozás, Asztalosszerkezetek elhelyezése, Felületképzés, Kőburkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209

Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22124801209

Hivatalos név: Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84737333
Postai cím: Vadas Utca 11
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22865168209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos, amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 98.424.807 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2019. október 1-én került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2019. október 17. 11.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2019. október 24. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges