Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21457/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Erdőkertes Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Erdőkertes - Katona utca;Erdőkertes - Szőlősor utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajnáczkinvest Kft.;Hajnáczkinvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdőkertes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91949361
Postai cím: Fő Tér 4
Város: Erdőkertes
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila
Telefon: +36 304547354
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Katona és Szőlősor utcák felújítása
Hivatkozási szám: EKR001302932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útépítési és útfelújítási munkák Erdőkertes közigazgatási területén az alábbiak szerint:
I. közbeszerzési rész: Katona utca – felújítási munkák Megsüllyedt burkolatok lokális bontása, tükörkiemelés, úttükörkészítés, tömörítés FZKA alapréteg építés 10 cm vastagságban a szükséges részeken, AC11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel. kapubejárók igazítása burkolathoz 5 cm vastagságban gépi erővel.; Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése; Közművek feltárása, lejárt nyilatkozatok meghosszabbítása.
II. közbeszerzési rész: Szőlősor utca felújítása - A meglévő burkolat szélességében a burkolat marását 5 cm vastagságban, és ugyanilyen vastagságban hengerelt aszfalt burkolat építése. A meglévő szegélyek jó állapotúak, ezért a beavatkozás során nincs szükség azok cseréjére, így a kiépítendő burkolatot a két szegély közötti meglévő 4 méteres szélességgel kell felújítani. A Tó utcai csomópontban a meglévő sárrázó átépítése szükséges. A sárrázó kopórétegét marással 5 cm vastagságban el kell távolítani és ugyanilyen vastagságban hengerelt aszfalt burkolatot kell ráépíteni. A sárrázó hossza 12,0 méter, szélessége 5,0 m.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében - a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, (adott esetben) kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24502400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Katona utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Erdőkertes - Katona utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útépítési és útfelújítási munkák Erdőkertes közigazgatási területén az alábbiak szerint:
I. közbeszerzési rész: Katona utca – felújítási munkák Megsüllyedt burkolatok lokális bontása, tükörkiemelés, úttükörkészítés, tömörítés FZKA alapréteg építés 10 cm vastagságban a szükséges részeken, AC11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel. kapubejárók igazítása burkolathoz 5 cm vastagságban gépi erővel.; Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése; Közművek feltárása, lejárt nyilatkozatok meghosszabbítása.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, (adott esetben) kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember (új út építése és vagy felújítása során szerzett) szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10) 10
2 A kötelezően előírt (24 hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama ( minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 5 fő)) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az AK a Kbt. 53.§ (6) bek alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Amennyiben a nyertes AT által a közbeszerzési
eljárásban tett ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékét és ezért az AK költség-növekmény igényt (
támogatási szerződés módosítást vagy változás-bejelentést) kell benyújtania a hiányzó forrás biztosítására. Az AK a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK az előzőek mellett a hiányzó forrás biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként is kiköti a Kbt. 135.§ (12) bek alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Szőlősor utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Erdőkertes - Szőlősor utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útépítési és útfelújítási munkák Erdőkertes közigazgatási területén az alábbiak szerint:
II. közbeszerzési rész: Szőlősor utca felújítása - A meglévő burkolat szélességében a burkolat marását 5 cm vastagságban, és ugyanilyen vastagságban hengerelt aszfalt burkolat építése. A meglévő szegélyek jó állapotúak, ezért a beavatkozás során nincs szükség azok cseréjére, így a kiépítendő burkolatot a két szegély közötti meglévő 4 méteres szélességgel kell felújítani. A Tó utcai csomópontban a meglévő sárrázó átépítése szükséges. A sárrázó kopórétegét marással 5 cm vastagságban el kell távolítani és ugyanilyen vastagságban hengerelt aszfalt burkolatot kell ráépíteni. A sárrázó hossza 12,0 méter, szélessége 5,0 m.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, (adott esetben) kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember (új út építése és vagy felújítása során szerzett) szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10) 10
2 A kötelezően előírt (24 hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama ( minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 5 fő)) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az AK a Kbt. 53.§ (5) és (6) bek alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő a jelen rész tekintetében a
fedezetet saját forrásból (saját bevételből) kívánja biztosítani. Amennyiben a saját bevétel (helyi adók, stb.) nem fedezik a nyertes AT
által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlati árát, és ezért az AK költség-növekmény igényt (átcsoportosítás) kell benyújtania a hiányzó
forrás biztosítására és ennek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK az előzőek mellett a hiányzó forrás biztosítását a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként is kiköti a Kbt. 135.§ (12) bek alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Katona utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: norbika50@freemail.hu
Telefon: +36 303640253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13368289
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13387900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213

Hivatalos név: Gregbrate-Ép. 99 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58383757
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 19.
Város: Verseg
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2174
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25761111213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szőlősor utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: norbika50@freemail.hu
Telefon: +36 303640253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11109400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11114500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213

Hivatalos név: Gregbrate-Ép. 99 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58383757
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 19.
Város: Verseg
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2174
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25761111213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges