Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21462/2019
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Makó város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Nándor ügyvezető
Telefon: +36 62212837
E-mail: info@makovg.hu
Fax: +36 62212837
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://makovg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://makovg.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Makó távhő tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001191602019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00024 azonosítószámú „Makó város Távhőrendszerének rekonstrukciója” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezés során munkaszervezési, ütemezési és logisztikai szükségletek a helyszín adottságainak figyelembe vételével nem teszik lehetővé, hogy a munkaterület megbontásra kerüljön, több kivitelező részére
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Makó távhő tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231400-9
45315100-9
45315300-1
45331000-6
45331110-0
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Makó város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00024 azonosítószámú „Makó város Távhőrendszerének rekonstrukciója” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására” • A rekonstrukció kiviteli terveinek az elkészítése. • Távfűtési vezetékhálózat cseréje összesen 3370 folyómétervezeték beépítése o DN80/160 előreszigetelt műanyag köpenycsöves vezeték:770,76 fm, o DN100/200 előreszigetelt műanyag köpenycsöves vezeték: 649,30 fm oDN125/215 előreszigetelt műanyag köpenycsöves vezeték: 476,58 fm o DN150/250 előreszigetelt műanyag köpenycsöves vezeték: 1214,12 fm o DN200/315 előreszigetelt műanyag köpenycsöves vezeték: 261,12 fm • A fűtőműben a még üzemelő két db SLT-3 típusú 2200 kW névleges hőteljesítményű kazán repasszálása, a meglévő gázégők új gázégőkre cseréje, • 2 db VIESSMANN VITOPLEX 300 típusú 1750 kW névleges hőteljesítményű kazánok kitakarítás, savazása. A RIELLO gázégők átalakítása folyamatos szabályozásúra a megfelelő gyári kiegészítők beépítésével. • A fűtőműben és egy hőközpontban a teljes belső rendszer átépítése (csövezés, szivattyúk, szabályozók, hőcserélők, nyomástartás, folyamatirányítás stb.) • Hőközpont szétválasztással, 18 db új fogyasztói hőközpont létesítése a meglévő alhőközpontokban (fűtési hőigény 275 kW-429 kW, használati melegvízigény 0-30 kW) • 8 meglévő hőközpont átalakítása
Hőközpontok; Fűtési teljesítmény (kW); HMV teljesítmény (kW) Tömörkény u. 1.; 439 kW; 5 kW Kálvin u. 8-12.; 439 kW; 5 kW Juhász Gyula Szakközépiskola; 276 kW; 5 kW Művészetek Általános Iskola; 384 kW; 0 kW Kálvin téri Általános Iskola; 276 kW; 5 kW Kálvin téri Óvoda; 276 kW; 5 kW Hold utcai Bölcsőde; 276 kW; 5 kW Tömörkény utca 3.; 276 kW; 5 kW Hunyadi utca 13; 276 kW; 5 kW Hunyadi utca 12; 276 kW; 5 kW Posta utca 9.; 276 kW; 5 kW Posta utca 3-5.; 276 kW; 5 kW Széchenyi tér 7.; 275 kW; 5 kW Hunyadi utca 15.; 439 kW; 5 kW Návay Iskola; 384 kW; 0 kW Návay Kollégium; 275 kW; 30 kW Návay Konyha; 275 kW; 30 kW Návay Tornaterem; 275 kW; 30 kW Deák u. 19,21, Rudnay u. 1,2,3; 439 kW; 5 kW Szécheny tér 18-20; 439 kW; 5 kW Úri utca 2.; 439 kW; 5 kW Polgármesteri hivatal; 384 kW; 0 kW Csanád v. tér 15-21; 439 kW; 5 kW József Attila Könyvtár; 275 kW; 30 kW Csanád v. tér 3-13; 439 kW; 5 kW Úri utca 8-12; 439 kW; 5 kW Egy új fogyasztó (Hagyma-ház) rákötése a távfűtési hálózatra: Hagymaház; 290 kW Fűtési teljesítmény; HMV teljesítmény: 0 kW • Teljesen új intelligens központi felügyeleti rendszer és vezérlés kiépítéssel, mely automatikus üzemet tesz lehetővé, a hőközpontok és a fűtőmű között kiépített kommunikációs hálózat segítségével. A fűtőműben WEB szerveres távfelügyeleti központ kerül kiépítése. Ahol a közbeszerzési dokumentáció, vagy tervdokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége. Amennyiben valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt terheli. Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a teljesítése során a (Nyilvánosan hozzáférhető) KEHOP-5.3.1 konstrukció Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című felhívásában rögzített, a tárgyi kivitelezés vonatkozásában releváns előírásaira tekintettel lenni, azoknak megfelelően eljárva teljesíteni, különösen a 3.4.1.2 pontban rögzített Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások azon pontjaira, melyeket kivitelezési munka során szükséges betartani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli MV-EN jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többl. szak. tap. (hónapokban, 0-36 10
2 Az M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többl. szak. tap. (hónapokban, 0-36 10
3 Az M.1.3. alk. köv. bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli EN-HÖ tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többl. szak. tap. (hónapokban, 0-36) 5
4 Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződés nem tartalmaz opciót, csak a kitölthetőség (karakterkorlátozás miatti szükségesség) miatt jelöltük az „Igen” választ
1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A tervezett beruházást AK az üzemelő Makó távhőszolgálatatás fenntartása mellett valósítja meg A kivitelezés során munkaszervezési, ütemezési és logisztikai szükségletek a helyszín adottságainak figyelembe vételével nem teszik lehetővé, hogy a munkaterület megbontásra kerüljön, több kivitelező részére a szükséges felvonulási terület nem biztosítható, illetve a különböző munkaterületeken végzett kivitelezés miatti üzemszünetek összehangolása egyébként nem lehetséges. A fejlesztés egységes, egy AT-vel kötött szerződés keretében történő kivitelezése az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt indokolt, tekintettel arra, hogy az elkészült munkák közös hálózatra kerülnek bekapcsolásra. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos.
2. Jelen közbeszerzési eljárást az I.1. pontban megjelölt AK nevében, a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a 158/2016. (VI.13.) KR-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja le. Az eljárás eredményeként a szerződés az I.1. pontban megjelölt Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-val kerül megkötésre.
3. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.
4. AK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben eltérnek a kiviteli szintű tendertervtől, bizonyítaniuk kell, hogy a megvalósult beruházás képes hozni a támogatási szerződésben vállalt indikátorokat: ÜHG megtakarítás 973,6594 tonna/év, Primerenergia megtakarítás 14573,22 GJ/év
5. A Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, valamint a tárgyi szerződés teljesítési határidejének megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy –amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.
6. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.1.1.-M.1.3. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00024
II.2.13) További információ
II.2.7. pont részletesen: A végteljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számítva: 18 hónap, azzal, hogy a fogyasztók zavartalan ellátása érdekében az új fogyasztók bekapcsolása a fűtési szezonon kívül (április 15-október 15.) valósítható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38 . pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban AK köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZNY/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamaraitagsággal nem rendelkezik.
SZNY/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZNY/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZNY/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tervezői szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedélyt vagy jogosítványt, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményének meglétét igazoló dokumentumot másolati példányban.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni;
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot amennyiben nem kíván igénybe venni kapacitást nyújtó szervezetet nemleges tartalommal is szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt vagy az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel AK.
M1. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát (év-hónap részletességgel) és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott szakember jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dok. benyújtása szükséges.
Az M1. alkalmassági követelménynek közös ATk együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
M.2. a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó referenciáinak igazolását. A referenciákat a K.r. 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a K.r. 22. § (3) bekezdése szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap részletességgel, műszaki átadás-átvétel időpontja) és helye,
• a szerződést kötő másik fél,
• az építési beruházás tárgya, mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette.
AK öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) K.r. 23. §-a alapján a referenciakövetelményt a szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolással kell igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
M.1.1 minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-EN felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M.1.2. minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M.1.3. minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti EN-HÖ vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M.1.4. minimum 1 fő argon védőgázas, wolfrámelektródás ívhegesztésre (AWI), vonatkozó, vagy vele egyenértékű minősített hegesztő képzettséggel és legalább 12 hónap argon védőgázas, wolfrámelektródás ívhegesztési (AWI) eljárásra, vagy vele egyenértékű eljárásra vonatkozó hegesztő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
Egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat
M.2.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárult:
M.2.1. legalább 910 fm, minimum DN150/250 előreszigetelt, műanyagköpenycsöves távhővezeték építés-kivitelezés és/vagy cseréjére vonatkozó referenciával
Az előírt alkalmassági követelmény legfeljebb négy szerződés keretében teljesíthető.
M.2.2. legalább 1 db legalább 250kW teljesítményű hőközpont átalakítási, felújítási és/vagy új hőközpont beépítési munkálatokra vonatkozó építés-kivitelezés referenciával
Az előírt M.2.1. alkalmassági követelmény legfeljebb négy szerződés keretében teljesíthető, az M.2.2. alk. köv. legfeljebb 1 db szerződés keretében teljesíthető.
Ha a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) névjegyzékében megjelenített, az M.1.1.-M.1.3. pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni AK az M.1.1.-M.1.3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartamának ideje alatt rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ATként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák, elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (alapja: szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, minden késedelmes nap után 1 %, de összesen legfeljebb 20 %-a); hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 1%-a; meghiúsulási kötbér 20 %-a, Eseti kötbér – munkaügyi/munkabiztonsági szabálytalanságok esetén 80.000 Ft/alkalom.
Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 30 %-a.
AK az előleg igénybevételét a szerződéses ellenszolgáltatás 10% felett köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához, mértéke: teljes ellenszolgáltatás 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó összeg. Teljesítési és jótállási biztosíték: 5%
Nyertes AT az előleggel a 2.-4. részszámlában és a végszámlában köteles elszámolni.
Jótállás min. 36 hónap (értékelési szempont) (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított,). A jótállási idő - a javított rész vonatkozásában - a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
AT-nek az ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia szükséges.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Egy előlegszámla, 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség. Az első részszámla a KEHOP-5.3.1-17 felhívásnak megfelelő elkülönítés érdekében a tervezési költségről kerülhet kiállításra.
A finanszírozás módja szállítói finanszírozás (intenzitása: 50,000000%), kivéve, ha a Támogatási szerződés erről másként nem rendelkezik.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései, alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
AK tartalékkeretet nem biztosít.
Részletes fizetési feltételeket: szerződéstervezet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok azajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd II.2.10.5. pont
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, nem alkalmaz korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ért. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2.-4. (szakember) és 5. (jótállás) ért. részszempont: egyenes arányosítás Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb értékek: 2.-4. ért. részszempont: 36 hónap, 5. ért. részsz. (többletjótállás): 24 hónap
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AKhoz.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint, EKR-ben létrehozott űrlap alapján.
4. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.).
6. A teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
7. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
8. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. FAKSZ: Pintér Kristóf lajstromszáma: 00936
10. AK helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: jelen felhívás megjelentését követő 8. munkanap 10:00 óra, helyszíne: 6900 Makó, Tömörkény u. 1/A (fűtőmű)
11. AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell, vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre ki kell terjesztenie, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt általános felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 500 Mft/év és 100 Mft/káresemény mértékű teljes körű építés-szerelési, valamint legalább 3 Mft /év, 500 Eft /kár tervezői felelősségbiztosítást, amely kellő fedezetet nyújt, és kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos építményekre
12. AT-nek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. AT-nek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, ill. szerkeszthető .xls formátumban is.
13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, ami alapján az ajánlatok bírálatát az értékelés után végzi el, vagyis AK csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
14. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés alvállalkozókra vonatkozó és a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
15. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001:2015 szabvány szerinti előreszigetelt, műanyagköpenycsöves csővezetékrendszer elemek, kompenzátorok, flexibilis fémtömlők, szerelésére vonatkozó minőségirányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal. Ajánlattevőnek ajánlatához nyilatkozatot szükséges benyújtania, hogy a fentebb említett dokumentummal rendelkezni fog legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában.
17. A szakemberekre vonatkozó értékelési részszempontok alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges