Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21605/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
Teljesítés helye:Mindkét rész vonatkozásában minimum 80%%-ban Kecskemét közigazgatási területe, maximum 20%%-ban Kecskemét vonzáskörzete;Mindkét rész vonatkozásában minimum 80%%-ban Kecskemét közigazgatási területe, maximum 20%%-ban Kecskemét vonzáskörzete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alföldiház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Bács-Ház Építő Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16648247
Postai cím: Csányi János Körút 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Minda Imre László
Telefon: +36 76487522
E-mail: titkarsag@kikfor.hu
Fax: +36 76487343
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kikfor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés karbantartásra, felújításra
Hivatkozási szám: EKR001226362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: „Vállalkozási keretszerződés a KIK-FOR Kft. tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő lakások, nem lakáscélú ingatlanok, bérlemények, valamint a KIK-FOR Kft. kötelezettségvállalására vonatkozó egyedi szerződés alapján (akár magántulajdonú) ingatlanok, ingatlanrészek karbantartása, felújítása, átalakítása és felújítása, bővítése során szükségesen végzendő építőmesteri és szakipari munkálatok elvégzésére, valamint járulékos tevékenységeire”
(vállalkozási szerződés)
CPV: 45453100-8 (Felújítás)
Közbeszerzés tárgya, mennyisége: A közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott egységáras költségvetés szerinti munkálatok elvégzése, nagyságrendileg legfeljebb 1600 ingatlanban. A munkálatok mennyiségi meghatározása a felmerülő felújítási, karbantartási és átalakítási igény esetén, az ingatlanok felmérését követően esetileg kerül meghatározásra a Megrendelő által, maximum a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig (nettó 120.000.000,- Ft).
2. rész: „Vállalkozási keretszerződés a KIK-FOR Kft. tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő lakások, nem lakáscélú ingatlanok, bérlemények, valamint a KIK-FOR Kft. kötelezettségvállalására vonatkozó egyedi szerződés alapján (akár magántulajdonú) ingatlanok, ingatlanrészek karbantartása, felújítása, átalakítása és felújítása, bővítése során szükségesen végzendő épületgépészeti és épületvillamossági munkálatok elvégzésére,valamint járulékos tevékenységeire”
(vállalkozási szerződés)

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
45310000-3 Villamos szerelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
Közbeszerzés tárgya, mennyisége: A közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott egységáras költségvetés szerinti munkálatok elvégzése, nagyságrendileg legfeljebb 1600 ingatlanban. A munkálatok mennyiségi meghatározása a felmerülő felújítási, karbantartási és átalakítási igény esetén, az ingatlanok felmérését követően esetileg kerül meghatározásra a Megrendelő által, maximum a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig (nettó 120.000.000,- Ft).
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 240000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építőmesteri és szakipari munkálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mindkét rész vonatkozásában minimum 80%-ban Kecskemét közigazgatási területe, maximum 20%-ban Kecskemét vonzáskörzete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: „Vállalkozási keretszerződés a KIK-FOR Kft. tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő lakások, nem lakáscélú ingatlanok, bérlemények, valamint a KIK-FOR Kft. kötelezettségvállalására vonatkozó egyedi szerződés alapján (akár magántulajdonú) ingatlanok, ingatlanrészek karbantartása, felújítása, átalakítása és felújítása, bővítése során szükségesen végzendő építőmesteri és szakipari munkálatok elvégzésére, valamint járulékos tevékenységeire”
(vállalkozási szerződés)
CPV: 45453100-8 (Felújítás)
Közbeszerzés tárgya, mennyisége: A közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott egységáras költségvetés szerinti munkálatok elvégzése, nagyságrendileg legfeljebb 1600 ingatlanban. A munkálatok mennyiségi meghatározása a felmerülő felújítási, karbantartási és átalakítási igény esetén, az ingatlanok felmérését követően esetileg kerül meghatározásra a Megrendelő által, maximum a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig (nettó 120.000.000,- Ft).
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap) 15
2 3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.1.5) és II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz:
A szerződés aláírásától számított 15 hónap, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig.

II.2.1)
Elnevezés: Épületgépészeti és épületvillamossági munkálatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mindkét rész vonatkozásában minimum 80%-ban Kecskemét közigazgatási területe, maximum 20%-ban Kecskemét vonzáskörzete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: „Vállalkozási keretszerződés a KIK-FOR Kft. tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő lakások, nem lakáscélú ingatlanok, bérlemények, valamint a KIK-FOR Kft. kötelezettségvállalására vonatkozó egyedi szerződés alapján (akár magántulajdonú) ingatlanok, ingatlanrészek karbantartása, felújítása, átalakítása és felújítása, bővítése során szükségesen végzendő épületgépészeti és épületvillamossági munkálatok elvégzésére,valamint járulékos tevékenységeire”
(vállalkozási szerződés)

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
45310000-3 Villamos szerelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
Közbeszerzés tárgya, mennyisége: A közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott egységáras költségvetés szerinti munkálatok elvégzése, nagyságrendileg legfeljebb 1600 ingatlanban. A munkálatok mennyiségi meghatározása a felmerülő felújítási, karbantartási és átalakítási igény esetén, az ingatlanok felmérését követően esetileg kerül meghatározásra a Megrendelő által, maximum a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig (nettó 120.000.000,- Ft).
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap) 15
2 3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.1.5) és a II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz:
A szerződés aláírásától számított 15 hónap, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építőmesteri és szakipari munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldiház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51996897
Postai cím: Tompa Mihály Utca 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: alfoldihazkft@gmail.com
Telefon: +36 703873923
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14245235203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alföldiház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51996897
Postai cím: Tompa Mihály Utca 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14245235203

Hivatalos név: Bács-Ház Építő Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11301774
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23765559203

Hivatalos név: Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75642866
Postai cím: Bem Utca 2.
Város: Kunadacs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689502203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Épületgépészeti és épületvillamossági munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bács-Ház Építő Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11301774
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: bacshaz@t-online.hu
Telefon: +36 303380727
Internetcím(ek): (URL) www.bacshaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23765559203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alföldiház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51996897
Postai cím: Tompa Mihály Utca 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14245235203

Hivatalos név: Bács-Ház Építő Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11301774
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23765559203

Hivatalos név: Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75642866
Postai cím: Bem Utca 2.
Város: Kunadacs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689502203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alkalmazása alapján el nem bírált ajánltok az I. rész vonatkozásában:
I. számú ajánlat
Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkerettel együtt); 70; nettó 63 726 860,- Ft; 9,62/673,4
2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap); 15; 7; 4,29/64,35
3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap); 15; 0; 0
Összesített pont 737,75
III. számú ajánlat
Bács-Ház Építő Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkerettel együtt); 70; nettó 67 151 950,- Ft; 9,13/639,1
2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap); 15; 3; 10/150
3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap); 15; 0; 0
Összesített pont 789,1

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alkalmazása alapján el nem bírált ajánltok az II. rész vonatkozásában:
I. számú ajánlat
Adacsvilla Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkerettel együtt); 70; nettó 139 941 262,- Ft; 9,64/674,8
2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap); 15; 7; 4,29/64,35
3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap); 15; 0; 0
Összesített pont 739,15

Alföldiház Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) (tartalékkerettel együtt), 70; nettó 137 354 046,- Ft; 9,82/687,4
2. részszempont: a felvonulás ideje a közvetlen megrendeléstől számítva (nap); 15; 3; 10/150
3. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap); 15; 0; 0
Összesített pont 837,4
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges