Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21701/2019
CPV Kód:45213000-3
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:9300 Csorna, 2799/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft;Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzemi épület építése Csorna állomáson
Hivatkozási szám: EKR001098172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya a Csorna állomáson (9300 Csorna. 2799/1. hrsz.) építendő üzemi épület és kapcsolódó létesítményeinek teljeskörű kivitelezése az építési engedélyben foglaltak, valamint a kiviteli tervdokumentáció szerint a műszaki tartalomban részletezett tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1225040507 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemi épület építése Csorna állomáson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9300 Csorna, 2799/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya a Csorna állomáson (9300 Csorna. 2799/1. hrsz.) építendő üzemi épület és kapcsolódó létesítményeinek teljeskörű kivitelezése az építési engedélyben foglaltak, valamint a kiviteli tervdokumentáció szerint a műszaki tartalomban részletezett tartalommal.
Főbb mennyiségek/vagy leírás:
Építészeti, tartószerkezeti kialakítás:
A tervezett üzemi épület egy egyszintes illetve egy kétszintes épületrész összekapcsolása. A különálló tároló épület hasáb alakú, tűzvédelmi okokból az épület – bár egy tömegként jelenik meg – négy egymástól független épületszerkezetként épül, a szerkezetek között dilatáltan.
Az üzemi épület alapterülete bruttó 1123,8 m2, a tároló alapterülete bruttó 68,31 m2.
Mindkét létesítmény sávalapokon álló, vasbeton pillérekkel erősített falazott szerkezetű, előregyártott körüreges vasbeton födémpallós illetve monolit vasbeton födémmel, egyenes rétegrendű lapostető tetőszerkezettel.
Épületgépészet:
A használati melegvíz igények kielégítését két darab indirekt fűtésű 1000 literes vízmelegítő berendezés biztosítja.
A szennyvízelvezetés gravitációsan történik.
A csapadékvíz elvezetés lapos tetőkről szívott rendszerű csapadék vezetékkel, illetve hagyományos KG csöves rendszerrel. A csapadékvíz egy 260 m3 víz befogadására alkalmas kerti tóba kerül bevezetésre.
A fűtési rendszer gázkazánról működtetett 60/40 °C névleges hőfokesésű melegvízfűtés, kétcsöves lapradiátorokkal.
A belső terű helyiségek részére kiegyenlített hővisszanyeréses gépi szellőzés került betervezésre.
Az épületek kijelölt helyiségei részére VRV-IV típusú több beltéri egységet is ellátó központi inverteres multisplit hűtési rendszer készül.
Épületvillamosság:
Új 165 kW teljesítményű transzformátor fogja biztosítani az épület 3x215A villamosenergiaigényét.
Az épület főelosztója az elektromos fogadóban lesz elhelyezve, innen lesznek ellátva az épület szinti és alelosztói, a kiemelt fontosságú fogyasztói és a központi fázisjavító berendezés.
Az általános megvilágítás LED fényforrással szerelt lámpatestek biztosítják.
Villámvédelmi hálózat.
Gyengeáram:
Tűzjelző rendszer (tűzjelző központ, érzékelő hálózat – füst- és hőérzékelő, kézi jelzésadó)
Betörésjelző rendszer (betörésjelző központ, érzékelő hálózat)
Beléptető rendszer (a Megrendelő belső rendszereihez illeszkedő, azzal kommunikáló rendszer)
IP alapú videó rendszer (vizuális felügyletre alkalmas videó megfigyelő rendszer)
Struktúrált hálózat (Cat6A kábelrendszerű informatikai hálózat kiépítése)
Tűzvédelem:
Az üzemi épület kockázati osztálya AK, a tároló épület kockázati osztálya MK.
Fali tűzcsaphálózat épületen belül.
Tűzjelző rendszer
Irányfény és biztonsági világítás
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia a megajánlott termék műszaki paramétereit bemutató műszaki dokumentáció (különösen termék műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) benyújtásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) M.2.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember szakmai tapasztalata 10
2 3.) M.2.3. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember szakmai tapasztalata 5
3 4.) Többletjótállás vállalása (max. további 84 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Épületek körüli 11 700 m2 térburkolat (parkoló, járda, út) építése, a hozzá tartozó vízelvezetéssel együtt.
2. A telek közúthoz való csatlakozásának kiépítése (300 m2 térburkolat) a kiviteli terveknek megfelelően, a Csorna Város Jegyzőjének tájékoztatása mellett, a kiadott közútkezelői hozzájárulással összhangban.
3. Az épületek körüli térvilágítás kiépítése (700 m vezeték és 19 lámpatest elhelyezése).
4. 30 m3 térfogatú fekvőhengeres tűzivíz tartály elhelyezése, valamint a hozzá kapcsolódó 145 m hosszúságú vízvezeték rendszer kiépítése.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 300 napon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal írásban értesíteni Nyertes ajánlattevőt az opciós munkák megrendeléséről. Ebben az esetben a Nyertes ajánlattevő köteles az értesítésben megjelölt opciós munkákat elvégezni az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel.
Ajánlatkérő az opciós munkák teljes mennyiségének lehívására nem vállal kötelezettséget, ugyanakkor Ajánlatkérő jogosult az opciós munkák egy részének vagy egészének megrendelésére egy, vagy többszöri megrendelés keretében.
Az opciós munkák Ajánlatkérő általi megrendelése és Nyertes ajánlattevő általi teljesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti opció gyakorlásának minősül.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.) Ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
Alapmennyiség szerinti munkák ajánlati ára (nettó Ft) - súlyszáma: 60
Opciós mennyiség szerinti munkák ajánlati ára (nettó Ft) - súlyszáma: 10
2.) További információ a 2-3. értékelési szempontok tekintetében:
A részszempontok keretében Ajánlatkérő az alábbiakat fogja értékelni:
2. értékelési szempontok tekintetében M.2.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatni kívánt szakember hány db nettó 300 millió Ft-ot elérő összértékű magasépítési munka (projekt) építészeti munkarészében vett részt felelős műszaki vezetőként.
3. értékelési szempontok tekintetében M.2.3. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatni kívánt szakember hány db nettó 300 millió Ft-ot elérő összértékű magasépítési munka (projekt) erősáramú és gyengeáramú épületvillamossági munkarészében vett részt felelős műszaki vezetőként.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16042 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Sze.720/2019 Rész száma: Elnevezés: Üzemi épület építése Csorna állomáson
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: eva.visyne@mikolasek.hu
Telefon: +36 709304663
Internetcím(ek): (URL) www.mikolasek.hu
Fax: +36 96337203
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11614889208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71466325
Postai cím: Bükk Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sztsa.hu
Telefon: +36 96579513
Internetcím(ek): (URL) www.szabobelsoepiteszet.hu
Fax: +36 96216076
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1225040507
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉV felelős műszaki vezető / MV-ÉG felelős műszaki vezető / Szárazépítés, bádogozás, lakatos szerkezetek, hidegburkolás, tetőszigetelés / Fűtésszerelés, gázellátás, szellőzés szerelés, klíma szerelés, víz- csatorna / erős és gyengeáram, útépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47375723
Postai cím: Rózsa Utca 80 2/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12897654242

Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11614889208

Hivatalos név: R.L.V. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10592597
Postai cím: Rákóczi Út 21/a 1178/1
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11777948202

Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621143208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok értékelését követően kizárólag az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot tett MIKOLASEK Kft. és Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. közös ajánlattevők ajánlatát bírálta el.
Az V.2.4) pontban a szerződés végleges összértéke tartalmazza az alap és opciós mennyiség tartalékkerettel növelt összegét.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges