Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:21757/2019
CPV Kód:45234126-5
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1-es villamos mghosszabbítása az Etele térig
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkákkivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45231400-9
45316200-7
45316212-4
45316213-1
45200000-9
45234128-9
45234160-5
71320000-7
45234126-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasz, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projektkivitelezési munkáinak elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. Amint egy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagyátmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbetonteher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.
A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:
„A” munkarész:
- villamos pálya építése: 3 447 vm,
- áramátalakító építése: 1 db,
- villamos megállóhely építése: 3 db,
- Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,
- közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,
- villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,
- DN 300-as gázvezeték: 597 m,
- 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,
- DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,
- DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,
- zöldfelület megújítása: 32 238 m2,
- tervezés 1 készlet.
„B” munkarész:
- villamos pálya építése: 2 852 vm,
- tervezés: 1 készlet.
A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő - a műszaki leírásban meghatározott - tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 396
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 211 - 437490

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés "1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella u. 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: titkarsag.hu@siemens.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8631129132 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: Colas Alterra Zrt: 13961149-2-44, Siemens Zrt.: 10495892-2-44
Ajánlattevők:
I. SDD Konzorcium Közös ajánlattevő (Dömper Kft.(H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószáma:10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószáma: 24824040-2-08); Pannon - Doprastav Kft. (H-9024 Győr, Kálvria u. 1-3. 2.em.; adószáma: 24657998-2-08).
II. CAS 1V ETELE KONZORCIUM Közös ajánlattevő (Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 13961149-2-44; Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57; adószáma: 10495892-2-44)
III. SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószáma: 14564477-2-18).
IV. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület; adószáma: 12961555-4-43).
V. Kész Építő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; adószáma: 12614277-2-06).
Szerződés módosításának időpontja: 2019.07.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45231400-9
45316200-7
45316212-4
45316213-1
45200000-9
45234128-9
71320000-7
45234126-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasz, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projektkivitelezési munkáinak elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. Amint egy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagyátmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbetonteher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.
A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:
„A” munkarész:
- villamos pálya építése: 3 447 vm,
- áramátalakító építése: 1 db,
- villamos megállóhely építése: 3 db,
- Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,
- közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,
- villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,
- DN 300-as gázvezeték: 597 m,
- 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,
- DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,
- DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,
- zöldfelület megújítása: 32 238 m2,
- tervezés 1 készlet.
„B” munkarész:
- villamos pálya építése: 2 852 vm,
- tervezés: 1 készlet.
A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő - a műszaki leírásban meghatározott - tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 547
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8600667769
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella u. 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: titkarsag.hu@siemens.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés 5.1.,16.3.,17.1.,17.4.,19.1.,20.16.,20.17.,20.18.,21.9.,21.11. és 24.1.pontjai:
5.1.Vállalkozó köteles a Szerződés 3.2. pontjában meghatározott részfeladatokhoz kapcsolódó Munkákat az alábbi határidőben elvégezni:
a)3.2.a)pont „A”:legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 766. nap;b)3.2.b)pont „B”:legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 390.nap.Vállalkozó köteles a Szerződés 1. sz mell meghatározott, „B” feladat vonatkozásában meghatározott Kiviteli szintű terveket elkészíteni, ill legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 120napon belül minden érdekelttel (BKV,Megrendelő,Mérnök,érintett tulajdonosok stb.) jóváhagyatni.
16.3.Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 17.4.pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján a Vállalkozói díj az alábbiak szerint illeti meg:
a)Szerződés 3.2.a) pont „A” feladat nettó 7.648.297.011,-Ft,b) Szerződés 3.2.b)pont „B” feladat nettó 952.370.758,-Ft+ÁFA
Vállalkozói díj, azaz a teljes szerződéses ellenérték:nettó 8.600.667.769,-Ft, mely a Tartalékkeret számításának alapját képezi.”
17.1 Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezetét az „A” részfeladat vonatkozásában nettó 6.764.082.366,-Ft, (+5% tartalékkeret, vagyis 338.204.118,-Ft),mindösszesen tehát 7.102.286.484,-Ft összeg erejéig az IKOP-3.1.0-15-2016-00007 számú „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” tárgyú projekt,továbbá az „A” részfeladat uniós keretösszegen felüli része vonatkozásában, vagyis nettó 884.214.645,-Ft (+5% tartalékkeret,vagyis 44.210.732,-Ft), mindösszesen tehát 928.425.377,-Ft összeg erejéig a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött „1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig-Könyves Kálmán krt.,Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” elnevezésű Fejlesztési Megállapodás biztosítja.
A „B” részfeladatot 100%-ban vagyis nettó 952.370.758,-Ft(+5% tartalékkeret, vagyis 47.618.537,-Ft), mindösszesen 999.989.295,-Ft összeg erejéig a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Fejlesztési Megállapodás biztosítja.
17.4.Megrendelő a feladatok elvégzését - az előlegszámlán túl-az „A” részfeladat vonatkozásában 7,míg a „B”részfeladat vonatkozásában 2 teljesítési ütemben számolja el
19.1.Tartalékkeret a teljes nettó Vállalkozói díj (16.3 pont szerinti teljes szerződéses ellenérték) 5 %-ában, vagyis nettó 430.033.388,-Ft+ÁFA
20.16.A készre jelentés (során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, hogy a 4/2., ill a 4/3.mérföldkőben rögzített Munkáit befejezte, és készen áll a vonatkozó Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, és javasol egy időpontot.
20.17.Műszaki átadás-átvétel a Szerződésben foglaltak és a vonatkozó jszabályok figyelembe vételével az „A” és „B” feladat tekintetében külön-külön történik az alábbiak szerint: az „A” részfeladat esetében a Szerződés 21.16.pontjában rögzítetteknek megfelelően kettő , míg a „B” feladat tekintetében egy alkalommal.
20.18.Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha az annak tárgyát képező építési szakaszok szerinti Munka („A” munkarészre és azon belül a 4/2. és 4/3. mérföldkőre, vmint a B munkarészre vonatkozóan külön-külön) elkészült és Vállalkozó az Átadási dokumentációt a Megrendelő részére hat példányban a Készre jelentéssel egyidejűleg,de legkésőbb a Műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legalább öt nappal korábban átvizsgálásra átadta.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő szervezetében beállt változások. A tervezett konténerek elhelyezését biztosító jogszabály helyébe - a Szerződés megkötését követően - új jogszabály, a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII.21.) XI. ÖK rendelet lépett.A módosítások következtében a korábbi szabályozásból kikerült az a pont, amely lehetővé tette a konténerek hosszútávon történő ideiglenes elhelyezésének engedélyezését. I. kerületi Kormányhivatal, mint eljáró hatóság jelezte, hogy a XI. kerületi szabályozási terv 2018 decemberében módosult, így az épület által elfoglalt területet le kell választani a 2863/6 helyrajzi számú ingatlanról. Ez előfeltétele az engedély kiadásának, és ezáltal az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkák megkezdésének is, amelynek az építési engedélyezési eljárása jelenleg párhuzamosan zajlik.
Módosítás jogcíme:A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont és Kbt. 141. § (6) bekezdése
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8656163879 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8600667769 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben