Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:21816/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest és Pest megye;Budapest és Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57318167
Postai cím: Lajos Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rutai Gábor
Telefon: +36 203157941
E-mail: rutai.gabor@ofa.hu
Fax: +36 15552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001273012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001273012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képzés, mentorálás és üzleti terv bírálat
Hivatkozási szám: EKR001273012019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozói képzés, üzleti terv tanácsadás, vállalkozási tanácsadás, mentorálás és üzleti terv bírálat két ajánlattételi részben
1. rész: Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
2. rész: Üzleti terv bírálat
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatások biztosítása a toborzást végző szolgáltató által kiválasztott, Ajánlatkérő által programba vont célcsoporttagok számára az alábbiak szerint:
- vállalkozói képzés nyújtása a kiválasztott külső szolgáltató által kifejlesztett felnőttképzési tananyag felhasználásával
1200 fő részére, képzésszervezési szolgáltatásokkal, képzési helyszín, infrastruktúra és adminisztráció biztosításával
- üzleti terv tanácsadás, vállalkozási tanácsadás
a vállalkozásalapítások szakmai támogatása, gyakorlati segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához 1200 fő részére
- mentorálás a vállalkozás megalapításától legalább egy éven keresztül
üzleti tervek bírálatát követően alakult, támogatást igénylő, és abban részesülő támogatott vállalkozók számára a vállalkozás alapításától számított 12 hónapon keresztül a vállalkozások számára összesen maximum 1200 vállalkozás részére
Opciós mennyiség: további 120 fő képzése és tanácsadás (ld. II.2.10. pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M3.3. pontjában bemutatott szakember(ek) alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (legfeljebb 120 hónap)  10
2 Szakmai ajánlat  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 23 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 120 fő képzésére, tanácsadására, vonatkozó opció. Ajánlatkérő az opció lehívásáról írásban, a szerződés hatályba lépését követő 9. hónap végéig köteles nyilatkozni. Az opciós mennyiség teljesítésére a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap végéig köteles a nyertes ajánlattevő. Az opciós mennyiségre vonatkozó feltételek megegyeznek az alapmennyiségre előírt feltételekkel. Az opció érvényesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Üzleti terv bírálat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata a képzést sikeresen teljesítő, képzési tanúsítványt szerző résztvevők által készített és bírálatra leadott üzleti tervek meghatározott szempont szerinti bírálata összesen maximum 1200 üzleti tervre vonatkozóan
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M5 pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (legfeljebb 12 hónap)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 120 üzleti terv értékelésére vonatkozó opció. Ajánlatkérő az opció lehívásáról írásban, a szerződés hatályba lépését követő 10. hónap végéig köteles nyilatkozni. Az opciós mennyiség teljesítésére a szerződés hatályba lépését követő 12. hónap végéig köteles a nyertes ajánlattevő. Az opciós mennyiségre vonatkozó feltételek megegyeznek az alapmennyiségre előírt feltételekkel. Az opció érvényesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek
az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4)
bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-
16.§ szerint igazolni a kizáró okok fennnem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó
nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő aKbt .64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása
során a Kbt. 41.§(1), 41/A.§ (1),(3)-(6) és 41/C.§ (3) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó
elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1 ) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4)bekezdés,
folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Meghatalmazás a Kbt. 65.§ (12) és 35. § (2a) szerint. Közös
ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga vonatkozásában nyújtja
be. A konzorciumi tag vonatkozásában a folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, és az EEKD-t kell elektronikus
űrlapként benyújtani. A konzorciumi tag esetében Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)alpontja
, Kbt. 67.§(4)bekezdése szerinti nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatkérő által készített űrlapot kell használni, tekintettel az EKR
korlátaira. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 35.§ (2a) és Kbt. 65.§(12) szerinti
meghatalmazás. .
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1)bekezdése szerinti, kitöltött egységes
európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek.e szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani a Kbt. 67. § (1) bek.e szerinti nyilatkozatában foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek.ei és a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.eiben foglaltak.

M.1., M.2., M4. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja és a Kr. 21. § (3a) bek.e alapján mutassa be a felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolásait a Kr. 23. §-a szerinti módon. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, az szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.3,M.5. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (AT), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény és/vagy a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 77/1997. (XII. 22.) Kr és/vagy a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletnek megfelelően elvégzett, minimum 40 órás képzések lebonyolítása vonatkozó referenciával, ahol
a, minimum 900 fő képzését megvalósító képzés során az oktatói/tréneri erőforrások biztosításán túl az oktatások helyszínének biztosítása is Ajánlattevő szerződéses feladatát képezte.
b, legalább 100 képzési csoport szervezése történt meg.
Az a, és b, feltétel külön szerződésből is teljesíthető.
M.2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett olyan referenciával, ami ugyanazon célcsoport tekintetében legalább 1200 szakértői órányi teljesítést foglalt magában oktatási ágazathoz kapcsolódóan, ahol a teljesítés oktatási szektoron belüli feladatellátási helyhez és/vagy oktatási szektoron belüli államigazgatási szerv munkájához kapcsolódott. AK a fenti referencia körében nem fogadja el az oktatási/képzési óraszámokat, hanem kizárólag mentori/tanácsadói óraszám alapú teljesítés fogad el, amely legalább 70 db értékelő és/vagy minősítő dokumentumot és/vagy minősítést hozott létre Ajánlattevő a teljesítése során.
Az M.1-M.2 alkalmassági feltételek nem igazolhatók kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet igénybevételével, kizárólag Ajánlattevő által.
M3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik
M3.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki
- felsőfokú végzettséggel rendelkezik
- rendelkezik legalább 20 hónap üzleti és/vagy vállalkozásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, kontaktórás (személyes jelenléttel lebonyolított) képzési tevékenységhez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal.
M.3.2.
legalább 2 fő szakemberrel, akik legalább 3 év (36 hónap) képzésszervezési tapasztalattal rendelkeznek.
M.3.3.
legalább 10 fő szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel bír és végzettsége megszerzése óta legalább 60 hónap képzői tapasztalattal rendelkezik megvalósult továbbképzések oktatói feladatainak ellátása kapcsán.
2. rész:

M.4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett olyan referenciával, ami ugyanazon célcsoport tekintetében legalább 1200 szakértői órányi teljesítést foglalt magában oktatási ágazathoz kapcsolódóan, ahol a teljesítés oktatási szektoron belüli feladatellátási helyhez és/vagy oktatási szektoron belüli államigazgatási szerv munkájához kapcsolódott.
AK a fenti referencia körében nem fogadja el az oktatási/képzési óraszámokat, hanem kizárólag mentori/tanácsadói óraszám alapú teljesítés fogad el, amely legalább 70 db értékelő és/vagy minősítő dokumentumot hozott létre Ajánlattevő a teljesítése során.
Az alkalmassági feltétel nem igazolható kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet igénybevételével, kizárólag Ajánlattevő által.

M.5. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 2 fő értékelő szakemberrel, aki
- felsőfokú pénzügyi, vagy gazdasági végzettséggel rendelkezik
- rendelkezik legalább 24 hónap üzleti és/vagy vállalkozásfejlesztési tevékenységhez kapcs. tapasztalattal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek az EKR rendszerén keresztül ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § szakasza alapján az ajánlatevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 66. § (6) a, és b, pontjára vonatkozóan.
3. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvre lefordított iratot vizsgálja.
4. Irányadó idő és jog: Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadóak.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, az útmutatóban meghatározottak szerint.
8. Értékelés rendszere: A kiosztható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Pontszámok kiosztásának módszere:
1. rész: 1. szempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2. szempont: arányosítás, 3. szempont: pontkiosztás sorbarendezéssel
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő 120 hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat időtartamának azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2. rész: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont: arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő 12 hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat időtartamának azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
9. Ajánlati biztosíték
Ajánlatkérő 5.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő az első rész tekintetében. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Átutalás esetén az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőnek a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00320755-00000244 számlára történő utalással teljesíthető (meg kell érkezni az ajánlattételi határidőig az Ajánlatkérő ezen bankszámlájára).
Az ajánlati biztosíték adás igazolásának módja: az ajánlatban csatolni kell az előírt biztosíték határidőre történő nyújtását igazoló dokumentumot.
10. FAKSZ: Faludi Balázs 01067
11. A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra
12. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
13. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítéséhez nem írja elő gazdálkodó szervezet alapítását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák