Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22276/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér 7. földszint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001296572019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001296572019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sörfőző berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001296572019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sörfőző berendezés beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sörfőző berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9022 Győr, Széchenyi tér 7. földszint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplett sörfőző berendezés tervezése (tervezési adatszolgáltatással), leszállítása, telepítéssel, üzembe helyezéssel és betanítással.
A berendezés elvárt műszaki paraméterei (12 B° extrakt tartalmú, 21 nap főzési idejű sörre vonatkozóan):
- Főzetnagyság 250 l; hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi minimális főzetszám a főzőház oldalon 3 db;
- Napi minimális teljesítmény a főzőház oldalon 750 l hideg sörlé, hőcserélő után
- Napi teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 180 l
- Napi teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve legalább 450 l
- Éves teljesítmény kész sörre vetítve, legalább 60 000 l;
- Éves teljesítmény bővítési lehetőség kész sörre vetítve, legalább 150 000 l
- Kiszerelés: különböző méretű üveges palackozott, koronazáras és csapolt
A berendezés elvárt jellemzői:
- Energiatakarékos gyártási technológia, főzőház: automata vezérléssel, program vezérelt, a teljes rendszer fél automatikus vezérlésre képes
- Infúziós sörfőzési technológia alkalmazható;
- Kiszerelés: üvegbe palackozás, illetve olyan technikai megoldás, amellyel közvetlenül a druck tartályokból pultra és asztalokra
csapolható a legyártott friss sör.
- A berendezéssel az összes sörfajta szűretlen változatban gyártható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1./Többlet jótállás ideje (min. 0 hó, max. 12 hó) 5
2 2./ M/2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz. söripari és/vagy élelmiszeripari gépek tervezésében, gyártásában ( egész hó,min.0 hó, max.24 hó)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III.1.3. folytatása: M/5. AT a Kr. 21.§ (1) bek. i) pontja alapján csatolja elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek: A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmass. követelmények előzetes igazolására az ajánlattétel részeként elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, tehát nem kéri az az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A Kbt. 65.§ (6)
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1/ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladásától számított visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 100 000 000.-Ft összeget. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.(továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint
megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (AT-nek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) bef. és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően telj. legjel. szállításainak ismertetése AT, illetve az alkalm. igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján tek. arra, hogy a korábbi telj-h nem írható elő értékelhető menny.meghatározás. Az igazolás illetve nyilatk. tartalm. legalább az alábbiakat: teljesítés ideje (év/hó/nap megje.), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint menny.e továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük! AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a bemutatott referenciák mely alkalmassági követelmény igazolására vonatkoznak (jelen felhívás vonatkozó pontjának megadásával). A Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: — ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; — ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. AK felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (1a) bekezdésének a) pontjára. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy köv-eket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
M/2-M/3.-M/4. AT csatolja a Kr. 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint azoknak a szakembereknek -különösen a minőségell.felelősök- megnevezését, végzettségük,képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését saját kezűleg aláírt önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá nyilatkozat csatolása a szakemberek rendelkezésre állásáról.
Folyt.II.2.14. pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább nettó 100 millió Ft összegben sörfőző berendezés szállítására vonatkozó referenciával. Több megrendelőnek végzett teljesítés a 3 évre vonatkozóan összeadható. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján: A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, gépészmérnök felsőfokú végzettséggel, söripari berendezések és/vagy élelmiszeripari gépek, nyomástartó edények, acél tartószerkezetek tervezésében és gyártásában szerzett min. 36 hónap tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő élelmiszeripari gépész üzemmérnök, felsőfokú végzettséggel söripari berendezések és/vagy élelmiszeripari gépek, nyomástartó edények, hűtőgépek tervezésében, fejlesztésében, gyártásában és üzemeltetésében szerzett min. 5 év tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/4. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő minőségbiztosítási mérnök / minőségmenedzsment szakmérnök, felsőfokú végzettséggel; söripari berendezések és/vagy élelmiszeripari gépek, nyomástartó edények, acél tartószerkezetek gyártásában szerzett min. 5 év tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/5. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) és ISO 3834-2:2005 (MSZ EN ISO 3834-2:2006) tanúsítványokkal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bek irányadó. Az ellenszolg. az igazolt teljesítéseket követően AT által benyújtott számla alapján átutalással – Ft-ban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-i, a Kbt. 135. § (5)-(6) bek-i szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül 3 részletben. Előleg: a nettó ár 30 %-a, előlegvisszafizetési biztosítékkal, kiszállítás után a nettó ár 60 %-a, a beüzemelés után a nettó ár 10 %-ára nyújtható be számla. Az elszámolás során a kifizetéseket terhelő ÁFA a 2007. évi CXXVII. törvény 138. §. alapján kerül elszámolásra, és megfizetésre. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. AK előteljesítést elfogad. A részletes finansz. feltételeket a szerződésterv.tartalmazza. Szerz-t bizt. mellékköt.: késedelmi kötbér (nettó 1 %/nap), hibás teljesítési (kötbéralap 10 %-a), meghiúsulási kötbér kötbér 20 %. Jótállás: minimum 12 hónap + ajánlattevő által többletjótállás. Folyt.VI.3.p.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül (Kbt. 68.§ (1c) pont).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR-en keresztül elektronikusan történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Folyt. III.2.2.) pont:
Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
További információk:
1)Az eljárás az elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján kerül megindításra. 2)Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. AK alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is) 4) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek,a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat. 5) Felolvasólap: Kizárólag az AK által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani. 6) Benyújtandó dokumentumok: AK rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. 7) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint. 8) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján. 9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv. 10) Kieg. tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt.56. § és 114. § (6) bek. 11) AK a Kbt. 131. § (4) bek. értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is. 12) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.Erről nyilatkozni is kell. 13)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait (alapjuk, mértékük, feltételeik) részletesen a szerződés tervezet tartalmazza. 14)A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. A módszerek ismertetése, mellyel AK megadja a pontszámokat: Az 1. részszempontnál (jótállás) egyenes arányosítás, a 2. részszempont (szakember) egyenes arányosítás, a 3. részszempont (ár) vonatkozásában fordított arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. AK a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít. 15)A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M/2, M/3, M/4, M/5. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 16)A Kbt. 35.§ (8)-(9) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.17)AK a Kbt. 75. § (2) bek.e) p.szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 18)Ajánlati kötöttség: 2 hó=60 nap tekintettel arra, hogy az eljárást külön jsz-ban előírt folyamatba épített ell. mellett folytatja le AK. 19)Árazott költségvetés benyújtása az érvényes ajánlat feltétele. 20)Idő: közép-európai helyi idő 21) Faksz: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea lajtsromszám: 00471 22)Részajánlattétel kizárásnak az indoka: egy db komplett berendezés beszerzésére kerül sor, amelynek a részekre bontása beszerzés szempontjából nem lehetséges.
Rövidítések: AK=ajánlatkérő, AT= ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák