Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22544/2019
CPV Kód:33731110-7
Ajánlatkérő:Szent Rókus Kórház és Intézményei
Teljesítés helye:Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.;Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.;Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.;Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Rókus Kórház és Intézményei
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87689842
Postai cím: Gyulai Pál Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi Imréné
Telefon: +36 12666541
E-mail: gobol.foig@rokus.hu
Fax: +36 12664621
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rokus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000952952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000952952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemlencsék injektorral és szemsebészeti oldatok
Hivatkozási szám: EKR000952952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Szemészeti műlencsék injektorral, valamint szemsebészeti anyagok beszerzése az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
A szerződés teljesítése során az ajánlattevőként szerződő félnek biztosítania kell a teljesítés helyén létesített konszignációs raktár a szerződés időtartama alatt történő folyamatos feltöltését a közbeszerzési dokumentum részeként átadott szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Az 1. számú rész tekintetében minimum 400 db-ot, a 2. rész tekintetében minimum 10 db-ot, a 3. rész tekintetében minimum 50 db-ot, a 4. számú rész tekintetében az intraoculárisan használható 2%-os methylcellulose szemsebészeti oldatból 150 db-ot, az intraoculárisan használható nátrium hyaluronát tartalmú, nagy viszkozitású szemsebészeti oldatból 100 db-ot szükséges minimum készletként raktáron tartani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát szemlencse
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 1.154 db alapmennyiségű hidrofób akrilát alapanyagú aszférikus „dupla C” haptikájú egytestű szemészeti műlencse szállítása a II.1.4) pontban meghatározott konszignációs raktár biztosításával.
A szerződés teljesítése során szállítandó mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől +30 %-os tartományban eltérhet (opció). Opciós mennyiség: +346 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igény felmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően legfeljebb +30%-os mértékig egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről (lehívásáról). A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiség vagy a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opciós mennyiség elszámolása a nyertes ajánlattevő által az eljárás során megajánlott egységárak alapján történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a közb. dokumentumban előírt tanúsítvánnyal.

II.2.1)
Elnevezés: Sulcus fixációra alkalmas hidrofób akr. szemlencse
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 39 db alapmennyiségű sulcus fixációra is alkalmas hidrofób akrilát háromtestű szemészeti műlencse szállítása a II.1.4) pontban meghatározott konszignációs raktár biztosításával.
A szerződés teljesítése során szállítandó mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől +30 %-os tartományban eltérhet (opció). Opciós mennyiség: +12 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igény felmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően legfeljebb +30%-os mértékig egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről (lehívásáról). A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiség vagy a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opciós mennyiség elszámolása a nyertes ajánlattevő által az eljárás során megajánlott egységárak alapján történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a közb. dokumentumban előírt tanúsítvánnyal.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofil akrilát szemlencse
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 192 db alapmennyiségű, hidrofil akrilát alapanyagú aszférikus dupla C haptikájú tórikus egytestű műlencse szállítása a II.1.4) pontban meghatározott konszignációs raktár biztosításával.
A szerződés teljesítése során szállítandó mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől +30 %-os tartományban eltérhet (opció). Opciós mennyiség: +58 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igény felmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően legfeljebb +30%-os mértékig egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről (lehívásáról). A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiség vagy a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opciós mennyiség elszámolása a nyertes ajánlattevő által az eljárás során megajánlott egységárak alapján történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a közb. dokumentumban előírt tanúsítvánnyal.

II.2.1)
Elnevezés: Viszkoelasztikus szemsebészeti anyag
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Rókus Kórház és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.), konszignációs raktára 1085 Budapest, Stáhly u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 789 db alapmennyiségű, intraoculárisan használható 2%-os methylcellulose szemsebészeti oldat, valamint összesen 462 db alapmennyiségű, intraoculárisan használható nátrium hyaluronát tartalmú, nagy viszkozitású szemsebészeti oldat szállítása a II.1.4) pontban meghatározott konszignációs raktár biztosításával.
A szerződés teljesítése során szállítandó mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől +30 %-os tartományban eltérhet (opció). Opciós mennyiség az intraoculárisan használható 2%-os methylcellulose szemsebészeti oldat esetében: +237 db; az intraoculárisan használható nátrium hyaluronát tartalmú, nagy viszkozitású szemsebészeti oldat esetében: +139 db.
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igény felmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően legfeljebb +30%-os mértékig egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről (lehívásáról). A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiség vagy a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opciós mennyiség elszámolása a nyertes ajánlattevő által az eljárás során megajánlott egységárak alapján történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a közb. dokumentumban előírt tanúsítvánnyal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában irányadó.
Az igazolás módja:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm.r II. fejezetének megfelelően az EEKD ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8. §, 10. §, 12-16. § szerint.
Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.r 4. § (3) bek.-ben, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm.r 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm.r 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.r 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Korm.r III. Fejezet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni, valamint a 12. § alapján és a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolásaként ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. Törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, vagy ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény fenti pontok szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőktől a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadók.
M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5) pont] visszaszámított 3 éven belül szemészeti műlencsék és/vagy szemsebészeti oldatok szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont]
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése szerint, figyelemmel a 21/A. § és a 22. § (4) bekezdésére, vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban), a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A legjelentősebb (legnagyobb mennyiségű) teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) tekintetében [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike tekintetében külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött formában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint.
Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelés a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül szemészeti műlencsék és/vagy szemsebészeti oldatok szállítása tárgyában teljesített egy vagy több szerződésből teljesített referenciával, amelyben a szállítás összesített mennyisége (darab) eléri vagy meghaladja az alábbi mennyiséget:
- 1. részre történő ajánlattétel esetén: 800 db szemészeti műlencse
- 2. részre történő ajánlattétel esetén: 25 db szemészeti műlencse
- 3. részre történő ajánlattétel esetén: 130 db szemészeti műlencse
- 4. részre történő ajánlattétel esetén: 800 db szemsebészeti oldat
Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott több referencia esetén a referenciák mennyiségi adatai (darabszám) összeadódnak. Az 1-3. számú részek vonatkozásában ugyanaz a referencia több részre történő ajánlattétel esetében is benyújtható. Ebben az esetben a referenciát elegendő egyszer benyújtani és az ajánlattétellel érintett részek közül az ajánlatkérő által előírt legmagasabb értéket (darabszámot) kell elérnie vagy meghaladnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés].
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt munkanap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a. Felső határa 30 munkanap.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a.
Amennyiben ajánlatkérő a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbérmérték felső határát háromnál több alkalommal érvényesítette nyertes ajánlattevővel szemben, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése tartalmaz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
• Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000952952019
• Valamennyi részre irányadó fizetési feltételek: a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bek. eltérően az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § értelmében a 30. § (2) bek., 6:155. § (1) bek., a Kbt. 135. §. (1) és (5)-(6) bek. szerint. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet.
• Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot.
• Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., valamint a 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.
• Az ajánlattevő részletes ajánlatát és a megajánlott műszaki leírást az ajánlattevőnek be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. A részletes ajánlat az ajánlattevő szakmai ajánlata.
• Valamennyi rész vonatkozásában a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a megajánlott termék vonatkozásában az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékre vonatkozó, a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani.
• Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
• A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent. Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
• A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §. előírásait kell alkalmazni.
• Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint az ajánlattételi határidő lejártáig.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
• Az ajánlattétel nyelve a magyar.
• A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3) M1. pontja vonatkozásában.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.
• Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében.
• FAKSZ: Szedlacsek Gyula (00445)
• Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák