Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22673/2019
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszerek beszerzése 3.-GINOP-2.3.2-15-2016-00049
Hivatkozási szám: EKR000820282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében kutatási célhoz kötött vegyszerek, reagensek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére nettó 101 764 271 ,-Ft keretösszeg erejéig, 23. részajánlati körben a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott paraméterek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 019881 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 525136
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.A komm. a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 2.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el. A teljes ajánlatot kérjük egy dok.ban csat.ni az elj.során.3.Az aj. részeként benyújt.: - Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, (elektr.űrlap)) - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2),(4) bek.szerinti nyil. (e. űrlap); - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája; -Szakmai ajánlat/Részletes ártáblázat: ;teljes mértékben összh.ban kell lennie az ajánlattal és az elj.t megind. felhív.ban, a közbesz.dok.-ban és a műsz.i leírásban fogl.kal, azon mód.okat eszk.nem lehet;a szakmai aj. teljes hiánya az aj. érvénytelenséget vonja maga után (Kbt.73.§(1) e.) Benyújtandó excel és pdf. form.ban is.Kitöltendő:származási hely,gyártó.Kérjük a kitöltési útmutót figy-be venni(Excel-1.Fül)!4.Vmennyi alk-i feltétel és ig. a min. ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 5.Kbt.35.§(8) bek. szerinti szerv.t alapítása kizárt. 6.AK nem alk. a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 7. Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 8. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az aj.ban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 9 .Jelen AF-ben, v.mint a KD-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. előírásai iránya. 10.AK a felhívás IV.2.6 p.ban rögz. aj.i köt. két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figy.-mel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra . 11. A közbesz. dok.-ok az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tól elérhetőek az EKR-ben. Tárgyi elj.-ra tört. jel. előfelt. az EKR-ben tört. AT.-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.)Kr. rend.vel . 12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) haszn.-hoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szüks. 13.Az EKR üzemelt.-t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi (http://nekszt.hu). 15.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendsz.műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 16.AK nem teszi lehetővé projekttárs.létreh.-t; 17.A szerz.köt. felt.e:1907/2006/EK sz. Bizt.Adatlap átadása
18.A kül. devizák Ft-ra tört. átszám.-nál a felhív. felad.- nak napján érv. MNB devizaárf.kell alk.ni, referenciáknál a telj. időp.ban érv. devizaárf. irányadó. Az aj.ban nem Ft-ban megad. össz.nél az átszám.-t tart. iratot közvetl. a kérdéses ok mögé kell csat.ni. 19.FAKSZ:Bíróné Dr. Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti(01136) III.2.2)Eltérő szab. von. a szerz. telj.-re az 1.,2.,8.,10.és 12.részek (EGYEDI adásvét.i szerz.tervezet) és a 3-7.,9.,11.,13.-21.részek (adásvét.i KERETszerz.terv.): Kés.-i kötbér: alapja a Vevő által az érintett Megrend.után fiz. nettó vételár.(KERET)/teljes nettó vételár(EGYEDI); kés.-mel ér. naptári nap.-ként a kötbéralap 1 %-a, de max. 10 naptári n.-nak megfel.össz. Hibás telj.k.: alapja a hibás telj.-sel érintett Megrend. után fiz. nettó vételár(KERET)/telj.nettó vételár(EGYEDI), mért.-e a kötbéralap 15 %-a. Meghiús.-i k.:mért.e a meghiús.sal ér. Megrend. nettó ért.-nek 30%-a(KERET)/telj.szerz.érték 30%-a. Figy.: Ptk. 6:187. § (1) – (3) Számla:Kbt. 135. § (5) nincs részszámla(EGYEDI), Részsz. az eseti megrend.-sel kapcs. telj.t köv. és min. 50.eFt szlaérték (GINOP-2.3.2-15-5.6. iv.) esetén áll. ki. Eseti megrend.-ként résztelj. és -szla nincs.A Vevő a Megrend.t úgy köt. előkész.ni, hogy annak szerz.szerű telj.e 2020.09.30.-ig megvalós.(KERET)
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Közbeszerzési dokumentum, Szakmai ajánlat/Részletes táblázat) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
1.A komm. a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 2.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el. A teljes ajánlatot kérjük egy dok.ban csat.ni az elj.során.3.Az aj. részeként benyújt.: - Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, (elektr.űrlap)) - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2),(4) bek.szerinti nyil. (e. űrlap); - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája; -Szakmai ajánlat/Részletes ártáblázat: ;teljes mértékben összh.ban kell lennie az ajánlattal és az elj.t megind. felhív.ban, a közbesz.dok.-ban és a műsz.i leírásban fogl.kal, azon mód.okat eszk.nem lehet;a szakmai aj. teljes hiánya az aj. érvénytelenséget vonja maga után (Kbt.73.§(1) e.) Benyújtandó excel és pdf. form.ban is.Kitöltendő:származási hely,gyártó.Kérjük a kitöltési útmutót figy-be venni(Excel-1.Fül)!4.Vmennyi alk-i feltétel és ig. a min. ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 5.Kbt.35.§(8) bek. szerinti szerv.t alapítása kizárt. 6.AK nem alk. a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 7. Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 8. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az aj.ban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 9 .Jelen AF-ben, v.mint a KD-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. előírásai iránya. 10.AK a felhívás IV.2.6 p.ban rögz. aj.i köt. két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figy.-mel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra . 11. A közbesz. dok.-ok az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tól elérhetőek az EKR-ben. Tárgyi elj.-ra tört. jel. előfelt. az EKR-ben tört. AT.-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.)Kr. rend.vel . 12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) haszn.-hoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szüks. 13.Az EKR üzemelt.-t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi (http://nekszt.hu). 15.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendsz.műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 16.AK nem teszi lehetővé projekttárs.létreh.-t; 17.A szerz.köt. felt.e:1907/2006/EK sz. Bizt.Adatlap átadása
18.A kül. devizák Ft-ra tört. átszám.-nál a felhív. felad.- nak napján érv. MNB devizaárf.kell alk.ni, referenciáknál a telj. időp.ban érv. devizaárf. irányadó. Az aj.ban nem Ft-ban megad. össz.nél az átszám.-t tart. iratot közvetl. a kérdéses ok mögé kell csat.ni. 19.FAKSZ:Bíróné Dr. Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti(01136)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.2. folyt.: III.2.2) Eltérő szab. von. a szerz. telj.-re az 1.,2.,8.,10.és 12.részek (EGYEDI adásvét.i szerz.tervezet) és a 3-7.,9.,11.,13.-21.részek (adásvét.i KERETszerz.terv.): Kés.-i kötbér: alapja a Vevő által az érintett Megrend.után fiz. nettó vételár.(KERET)/teljes nettó vételár(EGYEDI); kés.-mel ér. naptári nap.-ként a kötbéralap 1 %-a, de max. 10 naptári n.-nak megfel.össz. Hibás telj.k.: alapja a hibás telj.-sel érintett Megrend. után fiz. nettó vételár(KERET)/telj.nettó vételár(EGYEDI), mért.-e a kötbéralap 15 %-a. Meghiús.-i k.:mért.e a meghiús.sal ér. Megrend. nettó ért.-nek 30%-a(KERET)/telj.szerz.érték 30%-a. Figy.: Ptk. 6:187. § (1) – (3) Számla:Kbt. 135. § (5) nincs részszámla(EGYEDI), Részsz. az eseti megrend.-sel kapcs. telj.t köv. és min. 50.eFt szlaérték (GINOP-2.3.2-15-5.6. iv.) esetén áll. ki. Eseti megrend.-ként résztelj. és -szla nincs.A Vevő a Megrend.t úgy köt. előkész.ni, hogy annak szerz.szerű telj.e 2020.09.30.-ig megvalós.(KERET)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Közbeszerzési dokumentum, Szakmai ajánlat/Részletes ártáblázat) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ