Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2274/2019
CPV Kód:85000000-9
Ajánlatkérő:Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni az ajánlatkérő által biztosított helyiséget, úgy az orvosi ügyelet helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64112604
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csanádi Viktória
Telefon: +36 96211764
E-mail: csanadi.viktoria@mosonmagyarovar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi ügyelet ellátása 3 évre (1052)
Hivatkozási szám: EKR001024182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén 3 évre vonatkozóan
Az ügyeleti ellátás a napi rendelési időn kívül bekövetkezett sürgősségi esetekben biztosítja Mosonmagyaróvár és Mosonudvar lakossága számára a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint az alapellátási szintű sürgősségi egészségügyi ellátás meghatározott igénybevételének lehetőségét.
Az ellátandó lakosság (felnőtt és gyermek) lélekszáma a 2017. december 31-ei állapot szerint Mosonmagyaróvár vonatkozásában 34.168 fő, Mosonudvar vonatkozásában 452 fő. A létszámadat tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé lejelentett adat irányadó, amely minden év április 30. napjáig aktualizálásra kerül.
Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.
Ajánlattevő gondoskodik a központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról hétköznaponként este 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8.00 órától a következő munkanap 8.00 óráig.
Nyertes ajánlattevő által folytatott szolgáltató tevékenységnek meg kell felelnie a mindenkori e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek. AT nyertessége esetén felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért, valamint az eszközökért.
A háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása a NEAK általi támogatás, melyet a nyertes ajánlattevő az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül igényel meg.
A központi ügyelet szolgáltatási helye (mindkét település vonatkozásában): 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37. szám alatt biztosított és kijelölt orvosi rendelő és egyéb hozzátartozó helyiségek. Amennyiben a beteg állapota indokolja, nyertes ajánlattevő a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén köteles ellátni, vagy a mentőszolgálat útján gondoskodni a beteg otthonában történő ellátásáról, illetve az állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról.
Ajánlatkérő a szolgáltatás végzéséhez szükséges ügyeleti helyiségeket önkormányzati tulajdonú épületben biztosítja – ajánlattevő ezirányú igénye esetén –, külön megkötött használati szerződés ellenében, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően (1 db betegváró, 1 db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 db beteg WC, 1 db személyzeti WC és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült személy részére WC, gépkocsi tárolására garázs).
A fentiekben írt helyiségek kizárólagosan csak ügyeleti célokat szolgálnak és szolgálhatnak. Ajánlatkérő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át az épületrész helyiségeit, bútorozatlan állapotban. A helyiségek használatáért ajánlattevő fizetési kötelezettséggel nem tartozik, azonban az ügyeleti helyiségek használatából adódó mindennemű rezsiköltséget nyertes ajánlattevőnek kell fizetnie. Az ügyeleti helyiség épületében 3 háziorvosi rendelő működik, meghatározott ingatlanrészek közös használata mellett; a rezsiköltségek megállapítása arányosítással történik.
Közös ajánlatkérők Név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.) és Mosonudvar Község Önkormányzata (Székhely: 9246 Mosonudvar, Esze Tamás utca 9.) tárgyi közbeszerzési eljárásban.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint meghatalmazott ajánlatkérő jár el közös ajánlatkérők képviseletében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46113840 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi ügyelet ellátása 3 évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79625000-1
További tárgyak:85000000-9
85121100-4
85121200-5
85121291-9
85144000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni az ajánlatkérő által biztosított helyiséget, úgy az orvosi ügyelet helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása:
A megkötésre kerülő használati szerződés alapján a rendelő épületének állagmegóvási, karbantartási kötelezettségeinek felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő nem köteles az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiséget használni. Ebben az esetben, az ajánlattevő által használni kívánt ingatlannak az alábbi paraméterekkel kell rendelkeznie:
 Mosonmagyaróvár belterületén helyezkedik el;
 tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető;
 minimálisan az alábbi helyiségekkel rendelkezik a mindenkori jogszabályoknak megfelelően (1 db betegváró, 1 db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 db beteg WC, 1 db személyzeti WC és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült személy részére WC, gépkocsi tárolására garázs).
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az ajánlatkérő által biztosított helyiséget kívánja-e igénybe venni vagy ajánlattevő maga biztosítja. Amennyiben ajánlattevő maga biztosítja a helyiséget, úgy az ajánlata részeként köteles csatolni az ingatlan leírását (megjelölve és bemutatva valamennyi jellemzőt, amely az előírtaknak történő megfelelést igazolja), továbbá a bemutatott ingatlan tulajdonosa(i)nak (használatra jogosultaknak, a rendelkezési jog jogosultjainak) nyilatkozatát a szerződés teljesítéséhez szükséges helyiség rendelkezésre állásáról. Amennyiben a bemutatott ingatlan saját tulajdonban áll, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek erről nyilatkoznia kell az ajánlatban és csatolni kell a hozzá tartozó tulajdoni lapot is. Amennyiben a bemutatott ingatlan nem saját tulajdonú (pl. bérelt), az ajánlathoz csatolni kell az ingatlan rendelkezésre állásáról szóló aláírt és érvényes szerződést (előszerződést), vagy a bemutatott ingatlan tulajdonosának kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingatlant a szerződés teljes időtartamára ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
Ajánlattevő a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert köteles biztosítani a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a 4601 szakmakóddal rendelkező központi ügyeleti ellátásra előírtak szerint, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért.
Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 4601-es szakma kódjához tartozó és a 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdése szerinti, tehát a szolgáltatás nyújtásához előírt működési engedélyhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel.
A teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges gyógyszerek, tárgyi eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyászati eszközök biztosítása az ajánlattevő feladata.
Ajánlattevőnek biztosítani kell a teljesítés helyszínén 1 db megkülönböztetett jelzésekkel ellátott mentő gépjárművet és 1 db megkülönböztetett jelzésekkel ellátott ügyeleti gépkocsit. Ajánlattevő mindkét gépkocsi szerződés teljes időtartama alatt történő rendelkezésre állásáról ajánlatában nyilatkozni köteles.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő műszer- és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre tartása. Az alapellátásban használt szoftver működtetése, használata és folyamatos karbantartása nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles az eszközök állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Ajánlattevő a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakorvos/nem szakorvos sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva) 15
2 3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő ápoló sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva)  10
3 4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%/naptári nap, min. 0,5%/naptári nap, max. 2%/naptári nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF/fő/hó) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.3) folyt: Amennyiben nyertes ajánlattevő nem kívánja igénybe venni az ajánlatkérő által biztosított helyiséget, úgy a teljesítés helyszíne az ajánlattevő által bemutatott és ajánlatkérő által elfogadott helyszín.
Amennyiben a feladatellátás igényli, úgy adott esetben Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területe.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi ügyelet ellátása 3 évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60421737
Postai cím: Ady Utca 3/a
Város: Mosonmagyaóvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: info@oxy-mov.hu
Telefon: +36 702823436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22293374208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39882240
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46113840
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60421737
Postai cím: Ady Utca 3/a
Város: Mosonmagyaóvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22293374208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása:
Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és a 96/2003. (VII.13.) Korm. rendeletben szabályozott feltételeknek, illetve a szolgáltatást érintő, egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
Az ügyelet működését leíró, a NEAK, a területileg illetékes működési engedélyező hatóság, az ajánlatkérők számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése és működtetése ajánlattevő kötelezettsége. Ezen feltétel nem vagy hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért az ajánlattevő tartozik felelősséggel.
Az ellátandó feladatok:
Az ügyeleti, készenléti szolgálatot teljesítő orvos feladatait az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 15. § (9) bekezdése, valamint a 16. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák.
Nyertes ajánlattevő a jogszabályi feltételek alapulvételével és betartásával minimálisan köteles:
1) a fentiekben megjelölt települések vonatkozásában a központi háziorvosi és a kiegészítő házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátni,
2) az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni, részükre az ügyeleti beosztást meghatározni,
3) számukra bért vagy díjat fizetni,
4) számukra munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
5) gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó költségeket fedezni,
6) a rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiségek rezsiköltségét fizetni (háziorvosi ügyelet vonatkozásában),
7) a Ptk. használati szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a bérlőre háruló kötelezettségeknek eleget tenni,
8) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet, fertőtlenítő- és takarítószerek pótlásáról gondoskodni,
9) az eszközök, műszerek, informatikai eszközök karbantartásáról, javításáról, pótlásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni,
10) az orvosi textíliát biztosítani, annak tisztításáról gondoskodni,
11) a veszélyes hulladék elszállításáról gondoskodni,
12) a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzését biztosítani a NEAK felé, a jelentési kötelezettséget megtenni,
13) hétvégén, valamint munkaszüneti napokon, ügyeleti időben a háziorvosok, kezelőorvosok által előzetesen elrendelt sürgősségi injekciózást elvégezni,
14) a felelősségbiztosítást a vonatkozó jogszabályok szerint megkötni,
15) a feladatellátás jogszerű biztosítására és végrehajtására vonatkozó jogszabályokat betartani, vállalni, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt - a feladat kezdő időpontjáig -– megszerez és a teljesítés során érvényben tartja vagy megújítja,
16) ajánlatkérő havi rendszerességgel kér forgalmi adatokat, melyet nyertes ajánlattevő minden hónap 10. napjáig köteles teljesíteni az ajánlatkérő által kapcsolattartásra kijelölt személy részére, továbbá ajánlattevő évente átfogó beszámolót készít az ügyelet tevékenységéről,
17) ajánlattevő köteles megszervezni az ügyeleti helyiségekben a takarítást, a textil mosatást. Amennyiben nem egyszer használatos eszközöket is igénybe vesz, úgy a sterilizálásról gondoskodni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő személyi feltételekkel, megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközökkel, berendezésekkel, felszereléssel, továbbá rendelkezni fog legalább egy-egy darab az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges, a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott technikai felszereltségű, érvényes forgalmi engedéllyel, biztosítással és megkülönböztető jelzéssel felszerelt ügyeleti gépjárművel és mentő járművel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges