Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22801/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Ákos
Telefon: +36 965079006871
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.petz.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PAMOK üzemeltetés és karbantartás ISM.
Hivatkozási szám: EKR000449212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Átalánydíjas üzemeltetés, tervszerű megelőző karbantartás, rezsi óradíjas javítási szolgáltatás valamint műszaki ügyeleti, készenléti szolgálat biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 20104 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 204 - 496770
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot. 2. Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 3. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 4. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 6. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 7. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt”. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
értendő. A felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 8. A Kbt. 40. §-a értelmében jelen eljárás az EKR igénybevételével kerül lebonyolításra, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai alkalmazandók. 9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2019.10.29. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály: 10:00 órakor. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű!
10. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni. A dokumentumot cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
11. Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 M/Ft/Év és káreseményenként 10 M/Ft tartalmú biztosításra.
12. Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel: - 4 fő Vízvezeték és csőhálózat szerelő, - 4 fő Villanyszerelő, - 2 fő Klímakezelő, - 3 fő Épület-asztalos, - 2 fő Épület-burkoló, - 2 fő Kőműves, - 2 fő Festő, - 1 fő Padlóburkoló, - 1 fő Ács-tetőfedő, - 1 fő Kárpitos-asztalos. Összesen: 22 fő. 13. Ajánlatkérő a pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 14. Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja. 15. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány a következő szerint történik. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az 1. részszempont esetében az értékelési módszer fordított arányosítás, 2. részszempontnál pedig egyenes arányosítás.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
Helyesen:
1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot. 2. Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 3. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 4. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 6. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 7. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt”. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
értendő. A felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 8. A Kbt. 40. §-a értelmében jelen eljárás az EKR igénybevételével kerül lebonyolításra, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai alkalmazandók. 9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2019.10.29. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály: 10:00 órakor. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű!
10. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni. A dokumentumot cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
11. Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 M/Ft/Év és káreseményenként 10 M/Ft tartalmú biztosításra.
12. Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel: - 4 fő Vízvezeték és csőhálózat szerelő, - 4 fő Villanyszerelő, - 2 fő Klímakezelő, - 3 fő Épület-asztalos, - 2 fő Épület-burkoló, - 2 fő Kőműves, - 2 fő Festő, - 1 fő Padlóburkoló, - 1 fő Ács-tetőfedő, - 1 fő Kárpitos-asztalos. Összesen: 22 fő. 13. Ajánlatkérő a pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 14. Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja. 15. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány a következő szerint történik. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az 1. részszempont esetében az értékelési módszer fordított arányosítás, 2. részszempontnál pedig egyenes arányosítás.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
MŰSZAKI LEÍRÁS MÓD.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A ajánlattételi határidő meghosszabbításra és a műszaki leírás kiegészítésre (piros betűvel, sárga szövegkiemelővel jelölve) került, amelyet feltöltöttünk a Közbeszerzési Dokumentumok közé az alábbi elnevezéssel:
JAV_Rezsi műszaki leírás_1121.doc
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ