Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22809/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola;4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DTK-A Vámospércsi Mátyás K. Ált. Isk. felújítása/2
Hivatkozási szám: EKR001469062019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két
tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok
elvégzése az EFOP 4.1.2-17 számú program keretében, 2 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2 (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:45210000-2
45232130-2
45247112-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy lentebb felsorolt
munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb mennyiségei és munkanemei. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat, a szerződés szerinti feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket, a kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő, megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: "Létesítmény." AK. a beruházással érintett általános iskola infrastrukturális fejlesztését kívánja megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar felújítása,
korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása; táncterem/többfunkciós multimédiás terem, tankonyha,
illetve oktatásra alkalmas termek kialakítása, felújítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési munkálatok-,
elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, a légtechnikai (szellőző) rendszer felújítása, beszabályozása stb.).
Komplex akadálymentesítés, valamint iskolakert kialakítása.
## Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett
épületrész nettó alapterülete: 3274,25 m2;
#Tér burkolat fektetési munkák ( hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolatok fektetése): meleg padló burkolatok (PVC és linóleum burkolat) készítése: 1742,85 m2; Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 760,00 m2; Térburkolat készítése: 917,00 m2; Betonburkolat készítése (12 cm-es vastagságban): 244,55 m2.
#Belső fa nyílászárók elhelyezése: 118 db;
#Külső műanyag nyílászárók elhelyezése: 20 db;
#Belső mennyezet és oldal festése szilikátfestékkel: 3297,40 m2;
# Homlokzati hőszigetelés készítése (lábazatszigeteléssel): 382,92 m2;
#Közmű csapadékvíz csatorna építése (200 mm-es és 250 mm-es átmérővel) 208,00 m;
#Szikkasztó box-rendszer telepítése: 41,47 m3;
#Fűtőtest le/felszerelése: 64 db;
#Informatikai és telefonrendszer szerelése:1750 m fali kábel behúzással, gyengeáramú csövezés; #Légtechnikai rendszer felújítása, beszabályozása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a csapadék csatornarendszer kialakításához szükséges vízjogi létesítési
engedély. A kivitelezési munkák egy részét működő oktatási
intézményben kell megvalósítania nyertes AT.-nek. Nyertes AT.-nek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet AK.-vel jóvá kell hagyatnia. AT. köteles
minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez
szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás AT. feladata (amennyiben releváns). A
közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket AT. készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt AK. szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres
műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas,
hiánymentes megvalósítása. Nyertes AT. feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.
AK. felhívja AT. figyelmét, hogy csak a költségvetésben szereplő kültéri építmények létesítése képezik részét jelen építési beruházásnak! (Az építész kiviteli tervben és az építész műszaki leírásban foglalt egyéb kültéri burkolatok, járdák része, új udvari játékok és eszközök telepítése stb. nem képezi Vállalkozó feladatát.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de
legkésőbb 2020. október 16. napja. További információkat lsd. Váll. Szerződés 4. pontja. A munkaterületet a Váll. szerződés 5. pontjában foglaltak szerint adja át Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek.

II.2.1)
Elnevezés: Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473 (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112720-8
45210000-2
45232130-2
45247112-8
45261400-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy lentebb felsorolt
munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb mennyiségei és munkanemei. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat, a szerződés szerinti feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket, a kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen
közbeszerzési eljárás
eredményeképpen
megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
AK. a beruházással érintett általános iskola infrastrukturális fejlesztését kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez
szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítés, lift építése, valamint
iskolakert kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés
szerelési -, víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési
munkálatok végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db
#Tér burkolat fektetési munkák( hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolatok fektetése): Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2; Padlóburkolat készítése greslapból 479,55 m2; Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2; Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2; Térburkolat készítése: 232,30 m2;
#Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db
#Belső mennyezet és oldal festése szilikátfestékkel: 2892,00 m2
#Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna;
#Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív;
#táblák vezetékelése, bekötése;
#Fűtőtest le/felszerelése: 57 db;
#Légtechnikai rendszer felújítása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély.
Nyertes AT.-nek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet
Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. AT. köteles minden olyan szakhatósági engedély,
hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény
üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz
igénybevett közterület foglalás szintén AT. feladata (amennyiben releváns). A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén AT. feladata (amennyiben releváns). A
közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket AT. készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt AK. szerzi be. A fenti
feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának,
használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes AT. feladata addig
terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.
AK. felhívja AT. figyelmét, hogy csak a költségvetésben szereplő kültéri építmények létesítése képezik részét jelen építési beruházásnak! (Az építész kiviteli tervben és az építész műszaki leírásban foglalt egyéb kültéri burkolatok, járdák része, új udvari játékok és eszközök telepítése stb. nem képezi Vállalkozó feladatát.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1 pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de
legkésőbb 2020. október 16. napja. További információkat lsd. Váll. Szerződés 4. pontja. A munkaterület átadás-átvételét követően korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
Igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt.69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szólótörvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozónyilatkozatot szükséges csatolni. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az Ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
Nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
Szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő a kizáró
Okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira.
##FIGYELEM SZ.1szakmai alkalmasság feltételeit lásd. a III.1.2) «Gazdasági és pénzügyi alkalmasság / A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése» pontban/
pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
## FIGYELEM! KIEGÉSZÍTÉS (karakterkorlát okán)
#Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1.szakmai alkalmasság A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal valórendelkezés követelményét.
#Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek — a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban «Kr.») 1. § (1)
Bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az SZ1 pont szerinti alkalmassági követelményeknek való
Megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az SZ.1.szakmai követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek — a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban. Az SZ.1. Kbt. 69. § (4) szerinti — ajánlatkérői felhívásra történő — részletes igazolása: az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§(3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
Felhasználás céljára állították ki. (424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.
##FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS:
#AF.III.2.2. FIZETÉSI FELTÉTELEK pontjának kiegészítése (karakterhiány okán):
Valamennyi rész vonatkozásában:
A tárgyi beruházás, a támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig, az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 a «A vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két
tagintézményének infrastrukturális fejlesztése» projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása, a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X
. 30.) Korm.rendelet 30-32/B. §, - a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(8); - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). Nyertes
ajánlattevő az előlegszámlán túl 3 részszámla: min. 25%-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla-, min.
50%-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla -, min.75%-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla, az igényelt előleg 50%-ával csökkentve, és 1 (egy) db. végszámla (100 %-os készültségnél, a készültségnek
megfelelő %-os mértékű részszámla az igényelt előleg 50%-ával csökkentve) benyújtására jogosult. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
kerülhet sor. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és
az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)- (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Az ellenszolgáltatás, a Nyertes ajánlattevő
általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a
jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül
kiegyenlítésre, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdésében, - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A §-ban és 32/B §-ban foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az
Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő
jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az
irányadó.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Nyertes ajánlattevő részére a megkötött
szerződésben foglalt ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegig, figyelembe véve a 322/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a
benyújtott utolsó rész-, valamint a végszámlában történik két részletben, egyenlő mértékben. Előleg lehívására a szerződés
hatálybalépésétől van lehetőség. A részletes fizetési feltételeket, a Vállalkozási szerződés tartalmazza!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
M.1.-M.2. AT-nek — a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban «Kr.») 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Kr. II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el AK. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében AK. elfogadja AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel
Kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Az M.1. Kbt. 69. § (4) szerinti -ajánlatkérői felhívásra
Történő- részletes igazolása: Az AT. -adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó Szervezet-ajánlatába csatolja be a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF Európai Unió hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60) hónapban) teljesített legjelentősebb
Építési beruházásait ismertető, - a Kr. 22. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően - a szerződést kötő
Másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét,
Székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését (építés és/vagy felújítás és/vagy
Bővítés és/vagy átalakítás) és mennyiségét (építés és/vagy felújítás és/vagy
Bővítés és/vagy átalakítással érintett épület vagy építmény alapterülete (m2)) - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a
Műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
Megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot,amely alapján az előírt
Műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az igazolás szerinti
Szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolásban meg kell adni a közbeszerzéstárgyára vonatkozó
Mennyiségi adatot/műszaki tartalmat. A Kr. 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
M.2. Kbt. 69. § (4) szerinti -ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a
Szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése,
Akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Mo-i letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a
Szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a
Szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát AT. megadhatja. Más tagállamban szerzett
Jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazolódokumentum magyar nyelvű
Fordításának benyújtása szükséges. A szakmai gyakorlati idő értékelése során AK. a párhuzamosan teljesített szakmai
Gyakorlati időt csak egyszer veszi figyelembe. AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített
szerződéseket nem veszi figyelembe az értékelés során. Csatolandó a szakember dátummal, aláírással ellátott szakm. önéletrajza, a szakm. tapasztalatát év/hónap részletességgel alátámasztva (adott esetben). További inf. lsd. Dokumentácó!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az
Ajánlati felhívás EU hivatalos lapjába (TED) történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben 60 (hatvan) hónapban az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkákat
tartalmazó építési szerződést(eket): # 1. rész (M1/1): épület vagy építmény építésére és/vagy
felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési (kivitelezési) szerződés, amely szerződés magában foglalt legalább 1000 m2 festést és legalább 1000 m2 hideg és/vagy meleg-, belső és/vagy
kültéri burkolat fektetést. Az M.1/1 alkalmassági követelmény maximum 4 (négy) db szerződéssel igazolható.
#2. rész (M1/2): épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó
építési (kivitelezési) szerződés, amely szerződés magában foglalt legalább
1000 m2 festést és legalább 500 m2 hideg és/vagy meleg-, belső és/vagy kültéri burkolat fektetést. Az M.1/2 alkalmassági követelmény
maximum 4 (négy) db szerződéssel igazolható. Mindkét részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon referenciával mindkét rész
alkalmassági követelményei igazolhatóak, valamint mindkét részre történő ajánlattétel esetében elegendő a magasabb referencia követelménynek megfelelni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési szerződéseket veszi figyelembe. M.2.
Valamennyi rész (1. és 2. rész vonatkozásában részenként) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel
és képzettséggel rendelkező szakemberekkel: -M.2/1.: egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.)
Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik. M.2/2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú , (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti)
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2/3. Egy fő
szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
szerinti MV-ÉV szakirányú , (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy pozícióra (alkalmassági feltételre), kizárólag egy fő szakember jelölhető, azaz az M.2/1., M.2/2, M.2/3. alkalmassági követelmények összesen max. 3 fő szakemberrel igazolhatók. Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz ugyanazon szakemberrel több-, vagy akár valamennyi alkalmassági követelmény igazolható! Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakemberrel mindkét rész
vonatkozásában igazolható-akár valamennyi- alkalmassági követelmény. A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények
tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
kötelessége és felelőssége.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: AT. a Ptk. 6:171.§ - 6:173-§- a alapján min. 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. A vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Szavatosság: hibás teljesítés esetén a Ptk.
előírásainak megfelelően. Késedelmi kötbér: A 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti teljes
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a., késedelem maximuma 30 naptári nap. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése
szerint. Mértéke a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a
szerződéstervezet tartalmazza. ##FIGYELEM! Fizetési feltételeket karakterhiány okán LSD. az AF. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
#1. Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy a tárgyi eljárást, a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le melynek oka, hogy AK a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó beruházás (EFOP-4.1.2-17-2017-00054) tekintetében TSZ módosítási kérelmet (forrás ráemelési kérelmet) nyújt be, a projekt támogatás tartalmának megemelése tárgyában. A TSZ módosítási kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK. a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat! AK. ezen feltételt, a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Ennek alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a tárgyi projekt tekintetében a benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelem (forrás ráemelési kérelem) alapján a projekt támogatás tartalma megemelésre kerül, ennek alapján az erre vonatkozó támogatási szerződésmódosítás AK. és a Támogató hatóság között megkötésre kerül (és ezáltal a fedezet biztosítottá válik), és erről AK. az AT-őt írásban értesíti. AK. a támogatási szerződés módosítás megkötéséről 3 napon belül köteles az AT-őt tájékoztatni.
AK. fenntartja magának azt a jogot, hogy a vissza nem térítendő támogatás igénylésére vonatkozó támogatási szerződés módosítási kérelem elutasítása/el nem fogadása esetén a hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítja.
#2. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az AF. III.1.3) M.2. pontjában meghatározott szakmagyakorlási
jogosultsággal-, továbbá az
AF. II.2.5) 2-4. Minőségi
értékelési szempontok tekintetében előírt-, és AT. által megajánlott mértékű többlet szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel AT. nyilatkozzon arra
vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megjelölt szakember(ek) az előírt
szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a
kamarai nyilvántartásba vétellel a legkésőbb a szerződés szerződés megkötésének napján
rendelkezni fognak , illetve fenntartják azt
a szerződés teljes időtartama alatt. Továbbá arra
vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy
a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. §
(4) alapján és ebben az esetben AK. a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
#3. Értékelés: Az "ÁR" ért. szempont esetében, a KH. útmutatója (2019/106; 2019.06.04.) szerint relatív, a „fordított arányosítás” módszere, a Minőségi szempontok (2-4) esetében, a KH. útmutatója (2019/106; 2019.06.04.) szerint relatív, a „egyenes arányosítás” módszere. Adható pontszám: 0 -100. Az AK. az értékelés során bemutatott szakemberek M.2. pont szerinti jogosultsága megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített szerződé(sek) számát nem veszi figyelembe a többlet tapasztalat az értékelése során! Amennyiben Ajánlattevő „0” db. szerződés számnál több megajánlást tesz az AF. II.2.5) pont 2-4 számú Minőségi értékelési szempontok valamelyike estében, úgy azon értékelési szempont(ok) esetében bemutatott szakember(ek) szakmai önéletrajza, már az ajánlattételi szakaszban csatolandó az ajánlatba (adott esetben, a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően).
AK. az értékelés során ALKALMAZZA a Kbt. 81.(5) bek.- valamint a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. AK. eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75 . § (2) bek. foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
#4. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc; 00140
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: ## FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS!
Az AF. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK pontjának kiegészítése (karakterhiány okán)!
#5. Ajánlati biztosíték nyújtása:
AK. a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték meghatározott mértéke RÉSZENKÉNT: 1. rész 1.000.000 HUF.,2. rész 800.000 HUF.Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AT. választása szerint az alábbi módok egyikén:
– AK. 10034002-00336901-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni: " <rész megnevezése> Ajánlati biztosíték”.
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezességbiztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan – pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
— Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, – pénzügyi intézmény vagy biztosító által – feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja AK, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratkövetelményeinek.További inf. Ld. Közbeszerzési dokumentumokban!
#6. Nyertes AT-nek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan: RÉSZENKÉNT legalább 10.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/ káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. A megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK. az ajánlattól való visszalépésként értékeli, és AK. a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
#7. AK. jelen közbeszerzési eljárást, a Kbt és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor.
#8. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján AK. előírja, hogy csak PDF fájlformátum alkalmazható (az árazott költségvetések esetén is). A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében AK. él a hiánypótlás lehetőségével.
#9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2 ) bekezdésére vonatkozóan.
#10. AK. az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését.
#11. AK. az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.,M.2.).
#12. Ajánlati kötöttség (AF IV .2.6) pont pontosítva): 60 nap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák