Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22813/2019
CPV Kód:45112450-4
Ajánlatkérő:Kuny Domokos Múzeum
Teljesítés helye:Nyergesújfalu, CEB 2, BSF ipari üzem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecenatura Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kuny Domokos Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45009442
Postai cím: Öregvár, Váralja Utca 1-3.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Schmidtmayer Richárd
Telefon: +36 34487888
E-mail: titkarsag@kunymuzeum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunymuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunymuzeum.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kötv. 7. § 27. pont szerinti bontómunka
Hivatkozási szám: EKR001366152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kuny Domokos Múzeum Nyergesújfalu, CEB 2, BSF ipari üzem 2. ütem régészeti feltárásán bontómunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége: 60.000 régészetileg pozitív elszámolású m², továbbá opcionálisan 20.892 régészetileg pozitív elszámolású m².Az opcionális mennyiséget (20.892 régészetileg pozitív elszámolású m²), vagy annak egy részét ajánlatkérő akkor hívja le, ha a feltárás során megállapítja, hogy az szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 76847400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kötv. 7. § 27. pont szerinti bontómunka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Nyergesújfalu, CEB 2, BSF ipari üzem
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kuny Domokos Múzeum Nyergesújfalu, CEB 2, BSF ipari üzem 2. ütem régészeti feltárásán bontómunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége (opcionális mennyiséggel együttesen): 80.892 régészetileg pozitív elszámolású négyzetméter. Az opcionális mennyiséget (20.892 régészetileg pozitív elszámolású m²), vagy annak egy részét ajánlatkérő akkor hívja le, ha a feltárás során megállapítja, hogy az szükséges.
Régészeti kézi bontómunka biztosítása a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 27. pont szerinti bontómunka ellátása: felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése.
A régészeti jelenségek az ásatásvezető által kijelölt módon történő részleges és/vagy teljes kiásása, továbbá a dokumentáláshoz elengedhetetlen egyenes mesterséges felületek kialakítása kéziszerszámokkal (ásó, lapát, kézi horoló, malteroskanál, spakni).
Az eltérő fázisokban feltárt objektumok fotózásra, rajzolásra történő előkészítése, tisztítása, söprése seprűkkel, ecsetekkel, továbbá hasonló metódussal nagyobb feltárási felületek előkészítése régészeti összefüggések dokumentálására.
Az objektumokból előkerülő leletanyag figyelése és az erre rendszeresített gyűjtőrekeszekben történő tárolása, különös figyelemmel arra, hogy az egyes objektumok leletanyaga ne keveredjék. A régész utasításai alapján a megjelölt objektumokból természettudományos vizsgálatokra történő földminta vételezése, föld zsákokban történő elhelyezése.
Közvetlenül a gépi nyesést követően, a felület régészeti érintettségének tisztázása érdekében vékony réteg eltávolítása lapáttal, illetve a régész által meghatározott objektumok környezetének lapáttal vagy horolóval történő tükörfelület kialakítása azokon a helyeken, ahol a gépi nyesés az objektumok veszélyeztetettsége miatt nem folytatható.
Nyertes ajánlattevő az alábbiakat köteles biztosítani a munka végzése során a bontómunkásainak:
• 1 db élezett lapát/fő;1 db élezett ásó/2 fő;1 db csákány/2 fő;1 db talicska/2 fő;1 db spakni/fő;1 db kézi horoló/2 fő;1 db "brades"/fő; 1 db kis cirokseprű (legalább 12 varrásos)/2 fő; 1 db széles ecset (8-10 cm szélesség, dupla vastag)/ fő; 1 db keskeny ecset (4-6 cm szélesség, dupla vastag) /fő; 1 db védősisak/fő; 1 db fényvisszaverős biztonsági mellény/fő; 1 pár munkavédelmi lábbeli;
• egyéni védőfelszerelés (kesztyű, pormaszk, bakancs) és/vagy munkavédelmi felszerelések (pl. antisztatikus védőruha) alkalmanként.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az általános- és eseti munkavédelem biztosítása, a bontómunkások védőitallal történő ellátása, higiéniás és egészségügyi feltételek biztosítása (bontómunkások mellékhelyisége). A bontómunkát végzők esetén minden szállítási, helyszínre kijuttatási feladatról a nyertes vállalkozó köteles gondoskodni. Feladat a kitermelt föld elszállítása talicskával a régész által előzetesen kijelölt depóniába, valamint amennyiben a régészeti feltárás mérete vagy időtartama szükségessé teszi az ásatási tábor kialakítását, akkor közreműködés annak kialakításában, illetve bontásában, az ásatásvezető által kijelölt objektumok védőtakarásának elkészítése a munkaidő végén, illetve ezek lebontása a munkaidő kezdetén, eső után szivattyúzás, az ásatási felszín helyreállítása, az objektumok tisztítása, takarítása, a talajvízszint alá mélyülő objektumok bontásának segítése folyamatos szivattyúzással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett teljes terület szerinti bontómunka ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének, legalább 1 %, legfeljebb 5 %-a, %-ban megadva, naponta) 20
2 3. A teljesítésbe bevont szakemberek (bontómunkások) száma (bontómunkában legalább 1 év tapasztalattal rendelkező bontómunkások száma, főben megadva, legalább 10 fő, legfeljebb 20 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A közbeszerzés mennyisége: 60.000 régészetileg pozitív elszámolású m², továbbá opcionálisan 20.892 régészetileg pozitív elszámolású m².Az opcionális mennyiséget (20.892 régészetileg pozitív elszámolású m²), vagy annak egy részét ajánlatkérő akkor hívja le, ha a feltárás során megállapítja, hogy az szükséges.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár: Régészeti feltáráson régészeti bontómunka elvégzése, nettó HUF/régészetileg pozitív m2-ben megadva.
Az opcionális részt a becsült értékbe és a fedezeti összegbe ajánlatkérő beszámította.
A szerződés időtartama az opcionális mennyiséggel számított teljes mennyiségre vonatkozik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kötv. 7. § 27. pont szerinti bontómunka
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25176391
Postai cím: Böszörményi Út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72802800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76847400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25176391
Postai cím: Böszörményi Út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes ajánlattevő 950 Ft/régészetileg pozitív m2 díjat ajánlott.
A II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) és a V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információ (ÁFA nélkül) a
teljes mennyiség és a megajánlott díj szorzataként került meghatározásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges