Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22847/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Mariann
Telefon: +36 305996494
E-mail: olah.mariann@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Épületekkel kapcsolatos zavar-hibák elhárítása
Hivatkozási szám: EKR000966052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 18246 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 199 - 484615
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/12/06
Helyesen:
2019/12/18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján. 2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend). 3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak RJ-k. 4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni. 5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget. 6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot. 7) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági min.követelményeket - M1;M2 alkalmassági feltételek tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy RJ-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza. 9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén is csatolandó. 10) IV.2.6 ban a 2 hónap 60 nap 11) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség. 12) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 13) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. 14) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. 15) FAKSZ neve: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:534 16) AK az ajánlattételi szakaszban mindenről, azaz a műszaki feltételekről, a szerződéses feltételekről (kivéve a kötbérekről),valamint az árról is tárgyalni kíván. 17) Az AF megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakasz eredményes, úgy a részvételi szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül 18)II.2.7 ben a 36 hónap 3 év 19)A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz. 20)A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. 21)Bírálati módszer: 1. és 3. részszempont:fordított arányosítás, 2, 4.és 5.részszempont: egyenes arányosítás - többlet szakmai gyakorlat min0hó,és max.240 hó,amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a max.pont jár.Részletesen a KD tartalmazza.Adható pontszám 0-10. 23)AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e)pontját figyelemmel a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/11/26 14:00.
Helyesen:
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján. 2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend). 3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak RJ-k. 4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni. 5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget. 6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot. 7) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági min.követelményeket - M1;M2 alkalmassági feltételek tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy RJ-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza. 9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén is csatolandó. 10) IV.2.6 ban a 2 hónap 60 nap 11) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség. 12) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 13) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. 14) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. 15) FAKSZ neve: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:534 16) AK az ajánlattételi szakaszban mindenről, azaz a műszaki feltételekről, a szerződéses feltételekről (kivéve a kötbérekről),valamint az árról is tárgyalni kíván. 17) Az AF megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakasz eredményes, úgy a részvételi szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül 18)II.2.7 ben a 36 hónap 3 év 19)A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz. 20)A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. 21)Bírálati módszer: 1. és 3. részszempont:fordított arányosítás, 2, 4.és 5.részszempont: egyenes arányosítás - többlet szakmai gyakorlat min0hó,és max.240 hó,amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a max.pont jár.Részletesen a KD tartalmazza.Adható pontszám 0-10. 23)AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e)pontját figyelemmel a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/12/06 14:00.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította az EKR felületen az EEKD-t, az „ά” szakasz kijelölésre került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ