Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22867/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EB Hungary Invest Kft.;System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szlmk.hu/new5/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: új Onkológiai Centrum építése
Hivatkozási szám: EKR000988892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
A kivitelezés, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkák a KDban, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentációban részletezett műszaki tartalom és szerződéses feltételek alapján. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5684038034 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: új Onkológiai Centrum építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45111200-0
45111290-7
45112000-5
45112700-2
45200000-9
45210000-2
45215100-8
45231400-9
45331200-8
77300000-3
79932000-6
71320000-7
71355000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. szám alatt, 2302 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatban csatolni kell a 2. értékelési szempont alátámasztása érdekében M/2.1. szakember többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzot és AT nyilatkozatot a D.339/2015, a D.339/2017, és a D. 358/2017. számú KDBi határozatok értelmében és tartalommal. Ha AT a IV.2.2. határidőig nem nyújtja be a dokumentumokat, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont szerint érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000046
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: új Onkológiai Centrum építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 306772146
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget Utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: systembautrade@gmail.com
Telefon: +36 307119747
Internetcím(ek): (URL) www.systembau.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3648818898
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5684038034
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kiviteli tervek elkészítése, orvostechnológiai építés, épületgépészet, sprinkler rendszer, épületvillamosság, gyengeáram, automatika

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők adószáma:
EB Hungary Invest Kft. - 13240567-2-42
System Bau Trade Kft - 23135969-2-43
Érvénytelen ajánlatok:
1. Contact Reál Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2234 Maglód Mikszáth Kálmán Utca 17., adószám: 14822614-2-13) ajánlata érvénytelen.
Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan 2019. május 06.-án amelyben 2019. május 14. 12:00 órai benyújtási határidőt határozott meg. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak Ajánlattevő csak részben tett eleget, és tekintettel a Kbt. 71. § (5) bekezdés rendelkezéseire, miszerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. így ajánlattevő ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2. Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1062 Budapest Andrássy 100., adószám: 24669717-2-42) ajánlata érvénytelen.
Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan 2019. május 06.-án amelyben 2019. május 14. 12:00 órai benyújtási határidőt határozott meg. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak Ajánlattevő csak részben tett eleget, és tekintettel a Kbt. 71. § (5) bekezdés rendelkezéseire, miszerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. így ajánlattevő ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)