Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22917/2019
CPV Kód:45214400-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Egyetem tér 1. hrsz.: 22246/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700-72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://kancellaria.unideb.hu/node/181 (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001400962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-834/2019.: Learning Center kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001400962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214400-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-834/2019.: Learning Center kivitelezése
A köz-i dok. a műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR0001400962019/reszletek
A műszaki dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: https://kancellaria.unideb.hu/node/181.
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki dokumentációt az EKR-en kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni (pl. kiegészítő tájékoztatás kérés, ajánlat beadás stb.).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Learning Center épület létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45111290-7
45112700-2
45214400-4
45223200-8
45223220-4
45223300-9
45233123-7
45233228-3
45315100-9
45442110-1
45443000-4
45421153-1
45432210-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. hrsz.: 22246/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP-4.2.1-16 „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” c. felhívás keretén belül, EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámon regisztrált projekt szerint, a DE Egyetem téri campusán a meglévő gázfogadó és raktárépület helyén egy új többfunkciós, modern és komfortos oktatási épület, a Learning Center épület kerül kialakításra.
A Learning Center a campuson egy háromszög alakú területen (a Kémia épület hátánál a Sporttudományi Oktatóközponttal szemben) kap helyet a Dóczy utcán. A fejlesztés célja, hogy az intézmény hallgatói a kurzusokon hallottakat önállóan vagy kiscsoportos tanulóközösségben modern körülmények között sajátíthassák el, emellett előadások és vizsgák is lesznek. A létesítmény a különféle nemzetiségű és nagy létszámú diákságot szolgálja majd ki úgy, hogy egyben az eltérő kulturális igényeknek is teret ad. A Learning Center az intézményben tanulók számára modern életteret biztosít, ezzel segítve a közösség építését.
A háromszintes, 4249,46 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület, vasbeton szerkezetű lesz egy könnyűszerkezetes zárt – nyitott gépészeti tetőszinttel. A földszinten egy központi aula, közösségi terek, az I. emeleti szintről is megközelíthető 256 fős előadó terem, büfé, iroda és kiszolgáló terek kapnak helyet. A bejáratok előtt pihenőkerteket építenek ki. Az I. emeleten nyitott, szeparálható, térfalakkal tagolt közösségi tanuló boxok lesznek. A II. emeleten elektronikus vizsgáztató terem, oktató termek, szeparált konzultációs terek, imaterem, míg a III. emeleten szerverterem, gépészeti terek helyezkednek majd el.
A Learning Center belsőépítészeti kialakításának munkálataihoz tartoznak a szárazépítési-, felületképzési-, burkolási munkálatok, a belső nyílászárók és árnyékolók elhelyezése, belső dekorációs munkák, bel-és kültéri infokommunikációs rendszer kiépítése és lámpatestek elhelyezése.
A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található tervek és árazatlan költségvetések alapján, a Learning Center épület megvalósításához szükséges építési és bontási (szerkezetépítés, erős-, és gyengeáram, gépészet, belsőépítészet, út- és közműépítés, továbbá a meglévő épületek elbontása, terület előkészítés) munkafolyamatok kivitelezése.
Az épület elhelyezésére szolgáló területen található meglévő, üzemelő közmű hálózatokat ki kell váltani, át kell helyezni, valamint új ellátó vezetékeket kell kiépíteni.
Mennyiségi adatok:
Tervezett „Learning Center” épületét érintő infrastrukturális fejlesztés bruttó (beépített) alapterülete:1772,68 m2
Tervezett „Learning Center” épületét érintő infrastrukturális fejlesztés nettó (hasznos) alapterülete: 4249,46 m2
Épület adatai:
építménymagasság: 10,99 m
földszint nettó alapterülete: 1671,84 m2
I. emelet nettó alapterülete: 1067,08 m2
II. emelet nettó alapterülete: 787,76 m2
III. emelet nettó alapterülete: 722,78 m2
összesen nettó alapterület: 4249,46 m2
tető-terasz nettó alapterülete: 101,40 m2
gépészeti tér nettó alapterülete: 76,09 m2
földszinti padlóvonal magassága:+0,02 m = +122,77 eoma
épület körüli járdavonal: ±0,00 m = +122,75 eoma
befogadó képesség: 709 fő
előadóterem befogadó képessége: 256 fő
Egyéb számszerűsített adatok:
Alapozás (beton-vb. pont-, sávalap, vasbeton lemez-, tapgerenda, vasalt aljzatbeton, szerelőbeton): 1.100 m3
Szerkezeti beton (vasbeton oszlop, pillér, gerenda, födém, fal): 2.168 m3
Betonacél szerelése (betonacél, hegesztett betonacél háló): 243 t
Fém-, és könnyűszerkezetek (acél födémszerkezet, vázszerkezet): 4.337 m2
Szárazépítés (gipszkarton válaszfal, álmennyezet): 6.296 m2
Burkolatok (hideg-, meleg burkolat, homlokzatburkolat): 10.685 m2
Festés, mázolás (fal, acél, tűzgátló): 4.739 m2
Legnagyobb légkezelő berendezés szállított légmennyisége: 15.200 m3/h
Lámpatestek: 455 db és 1347 m
Útburkolat: 606 m2
Térkő burkolat: 852 m2
Folytatás: AF III.1.2. pontjában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap) 9
2 Az M.1.2.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap) 7
3 Az M.1.3.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap) 7
4 Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-VZ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt Pályázat címe: A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. A Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján az EKR-ben elektr. űrlap benyújtásával teendő nyil-t a közös AT-k, valamint az alk. igazolásában részt vevő más szerv-ek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8., 10., 12., 14., 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bek. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Folytatás: III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.
C) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel:
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése.
Utólagos igazolási mód:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése rész folytatása:
Bontandó parkolók: 11 db
Szükségesen tervezett új parkoló: 90 db
Tervezett parkoló: 90+11 db = 101 db
Vízvezeték: 138 m
Szennyvíz-elvezető csatorna: 129 m
Csapadékvíz-elvezető csatorna: 403 m
Primer fűtési csővezeték: 156 m
Szekunder fűtési csővezeték: 300 m
További részletek a műszaki dokumentációban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák építési engedélyköteles tevékenységnek minősül.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz vagy anyag megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia. Erre vonatkozóan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Műszaki Dokumentációban foglaltakra.
VI.3.) pont folytatása:
29. pont folytatása:
A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem állapíthatóak meg, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Az AK-nek komoly térbeli és időbeli organizációs elvárásai vannak a leendő kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő, másrészt a területi adottságok, harmadrészt a kiépítendő technológia összetettsége miatt.
A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem racionális, adott esetben a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné, tehát összességében elmondható, hogy mind költséghatékonyság, mind szakmai-műszaki szempontból az egységes kivitelezés-koordinálás, azaz a részekre bontás mellőzése a kedvezőbb.
30. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a felhívás feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
31. A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.
III.1.3.) pont Igazolás mód rovat folytatása:
M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább
— a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
— az építési beruházás tárgyát,
— mennyiségét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
— referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
— képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
— a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható. Ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakember szakmai tapasztalatát „év/hónap” bontásban szükséges megadni a szakmai önéletrajzon.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása]. Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, az 1-4. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
M.2) Igazolás módot lásd a III.1.2. pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:
M.1.1.) 1 fő felelős építési műszaki vezetőt, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) rendelkezik.
M.1.2.) 1 fő felelős műszaki vezetőt gépészet területén, aki a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) rendelkezik.
M.1.3.) 1 fő felelős műszaki vezetőt elektromos munkák területén, aki a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerint MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) rendelkezik.
M.1.4.) 1 fő szakági felelős műszaki vezetőt vízgazdálkodási építmények szakterületen, aki a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerint MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) rendelkezik..
Egy szakember több pozícióra is bemutatható azzal, hogy legalább két szakember megnevezése minimum szükséges.
Ajánlatkérő a fentiekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
M.2.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
legalább 1 db összesen nettó 2975 m2 hasznos területű monolit vasbeton vázszerkezetű épület kialakítására vonatkozó referenciával.
A referencia követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Számlázás:
max. 50 % előleg (amennyiben AT előlegre tart igényt), 1. részszla 15 %-os, 2. részszla 30 %-os, 3. részszla 45 %-os, 4. részszla 60 %-os, 5. részszla 75 %-os, végszámla 100 %-os készültségnél. Az előleg a részszámlák arányában kerül levonásra.
A szlák kifiz. a 272/2014. (XI. 5.) K. rend. szállítói fin. szabályai szerint történik.
A kifiz-re a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben fogl. alapján kerül sor 30 napos fiz. határidővel. Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § sz.
Késedelmi kötbér: 0,5 %/naptári nap, max. 15 %. Alapja: nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 %. Alapja: nettó vállalkozói díj.
Teljesítési bizt.: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a.
Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia.
Jótállás váll. időtartama: 36 hónap.
Részletek a szerz.tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a közbesz-i dok-ban előírtak és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. az irányadó.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
5. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges tartalom esetén is).
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. A Kbt. 71. §(6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
8. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
9. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
10. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat tartalma:
a minőség értékelésére alkalmas értékelési részszempontokra tett megajánlások. E körben AT-nek be kell nyújtania:
— az AK által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva,
— az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek név szerint történő meghatározását.
11. Az ajánlati árat 2 % tartalékkerettel együtt kell megajánlani. A minőségi értékelési részszempontokra tett megajánlások Kbt. 76. § (13) bekezdése szerinti ellenőrzésére kérjük a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának benyújtását.
Amennyiben AT a 1-4. ért. részszempontra több szakembert mutat be az adott pozícióra, akkor a több tapasztalattal rendelkező szakembert veszi figyelembe az értékeléskor.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 20.000.000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MÁK-nál vezetett 10034002-00282871-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
13. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja.
időpont 2019.12.10. (kedd) 10.00 óra; találkozás: Debrecen, Egyetem tér 1. DESOK (Sporttudományi Oktatóközpont) főbejárat.
15. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
16. AK tájékoztatja a gazd. szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: OO707.
Folytatás: VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek irányadók.
VI.3) pont folyt.:
18. A Kbt. 135. § (9) bek-re hivatkozással AK a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételét biztosítja. Ha 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, nyertes AT-nek előleg-visszafizetési biztosítékot kell adnia, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. előírásai szerint.
19. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap = 60 nap.
20. A II.2.7) pont esetén: a 14 hónap teljesítési időtartam a munkaterület átadást követően számítandó.
21. AK a Kr. 30.§ (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
22. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítást kössön, vagy meglévő biztosítását terjessze ki. Minimális kártérítési összeg: legalább 200.000.000,- Ft/káresemény és 1.000.000.000,- Ft/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
23. AK szerződéskötési feltételként írja elő a nyertes AT számára, hogy rendelkezzen akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötéskor érvényes, ISO 9001 és ISO 14001 minőségirányítási rendszer (vagy azzal egyenértékű) követelményeknek megfelelő működésére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű intézkedésekkel.
24. AK szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a nyertes AT rendelkezzen a szerződéskötésre a következő felelős műszaki vezetőkkel is, melynek vállalásáról az ajánlatban nyilatkozni kell:
- a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
- a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
25. Az ellenérték kifizetése a II.2.13) pont szerinti támogatásból (támogatás intenzitása: 100,000000 %) és AK által biztosított önerőből történik. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.
26. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjára köteles az alábbi dokumentációt a megrendelő részére bocsátani (szerződéskötési feltétel):
a) Pénzügyi ütemterv
b) Helyszíni térbeli organizációs terv - a szerkezetkész állapottól kezdődően – a teljes kivitelezési folyamatra kidolgozva.
c) Megvalósítási időbeli műszaki (vonalas) ütemterv erőforrás (ember, gép) üzemezéssel (műszaki ütemterv).
27. Az ajánlathoz csatolni kell az AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a teljesítési és jóteljesítési biztosítékot az AK számára rendelkezésre bocsátja.
28. E felhívásban szereplő „épület” fogalma esetén az 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §-ban szereplő fogalom meghatározás az irányadó.
29. AK a köv. okok miatt nem biztosítja a részaj.tételt:
Tekintettel arra, h a gazd.-i, műszaki, valamint a szerz. teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (a besz-i igény, az ellátandó feladatok és a komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a besz. tárgyának jellege (egy adott épület kivitelezése) sem teszi célszerűvé a több részre történő aj.tétel bizt-át, AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja. A fejlesztéssel érintett létesítmény egységes műszaki követelmények szerinti megvalósítása szükséges. A besz. egy adott épület megépítésére és környezetének rendezésére irányul, munkaszervezési, organizációs feltételek, a helyszíni váll-ók közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében, a részfeladatok közötti szoros összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság érdekében nem gazdaságos a kiv.munkákra a részaj.tétel biztosítása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák