Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23039/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz: 603/6/M;3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz 603/6/G
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73227131
Postai cím: Teleki Blanka Út 6
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Csaba
Telefon: +36 703337676
E-mail: sportpark@sportpark.tujvaros.hu
Fax: +36 49540044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sportpark.tiszaujvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportcentrum energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001179312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
1.1. Fűtéskorszerűsítés
A kazánházban elhelyezett 2*6 db-os FÉG-Vestale kazánblokk lecserélése 4 db kondenzációs állókazánra, új különválasztott rendszerű égéstermék elvezetés és friss levegő ellátás kialakítása.
A kazánház átalakítása keretében 1 db szolár és 1 db használati melegvíz tároló rendszerbe építése, a fűtési osztóba keringető szivattyúk beépítése. A kazánházi berendezések gázfogyasztás mérésének a kialakítása.
A Játékcsarnok fűtésének a kiegészítésére 6 db U csöves sötétsugárzónak a tetőszerkezet alá történő elhelyezése, a kazánházból leágaztatott új gázellátás kiépítése, a fogyasztásmérés kialakítása.
1.2. Napkollektoros rendszer kialakítása
A gépészet és az Uszoda kiszolgáló helyiségeinek a lapos tető szerkezetére 38 db 1*2 m-es síkkollektorokból álló napkollektoros rendszer felszerelése és a kazánházi szolár tárolóba történő bekötése.
1.3. Szabályozás kialakítása
A Játékcsarnok légellátó rendszerében lévő ventillátorok szabályozására frekvencia váltók elhelyezése az igényeknek megfelelő légellátás biztosítására.
Az uszoda gépházban levő CALPEDA önfelszívó keringető szivattyúk szabályozására frekvenciaváltók felszerelése.
2. rész:
Napelemes rendszer kialakítása
168 db 310 Wp-os napelemekből álló, 50 kVA-es inverter teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek a súlyemelő csarnok lapos tető szerkezetére történő elhelyezése, és a közelében található – az elszámolási mérőt is tartalmazó - ÉMÁSZ kapcsolószekrénybe történő bekötése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fűtési rendszer korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261215-4
További tárgyak:45315000-8
45331000-6
45331110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz: 603/6/M
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1. Fűtéskorszerűsítés
A kazánházban elhelyezett 2*6 db-os FÉG-Vestale kazánblokk lecserélése 4 db kondenzációs állókazánra, új különválasztott rendszerű égéstermék elvezetés és friss levegő ellátás kialakítása.
A kazánház átalakítása keretében 1 db szolár és 1 db használati melegvíz tároló rendszerbe építése, a fűtési osztóba keringető szivattyúk beépítése. A kazánházi berendezések gázfogyasztás mérésének a kialakítása.
A Játékcsarnok fűtésének a kiegészítésére 6 db U csöves sötétsugárzónak a tetőszerkezet alá történő elhelyezése, a kazánházból leágaztatott új gázellátás kiépítése, a fogyasztásmérés kialakítása.
1.2. Napkollektoros rendszer kialakítása
A gépészet és az Uszoda kiszolgáló helyiségeinek a lapos tető szerkezetére 38 db 1*2 m-es síkkollektorokból álló napkollektoros rendszer felszerelése és a kazánházi szolár tárolóba történő bekötése.
1.3. Szabályozás kialakítása
A Játékcsarnok légellátó rendszerében lévő ventillátorok szabályozására frekvencia váltók elhelyezése az igényeknek megfelelő légellátás biztosítására.
Az uszoda gépházban levő CALPEDA önfelszívó keringető szivattyúk szabályozására frekvenciaváltók felszerelése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 10
2 3. A teljesítésbe – ép.vill.szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hó) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
3 4. A teljesítésbe - ép.gép.szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hó) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
II.2.9) További információ:
1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció I. kötetében (Útmutató).
2. Előteljesítés lehetséges.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, ahol az ingatlanok megtekinthetőek.
Helyszíne: felhívás II.2.3.) pontjában megjelölt helyszín.
Időpontja: 2019. október 08 (kedd) 10:00 óra
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során nem nyújt kiegészítő tájékoztatást, kizárólag a helyszín megtekintésének lehetőségét biztosítja az ajánlattevők részére.
4. A kivitelezés során figyelembe veendő különleges körülmények:
A Sportcentrum üzemeltetése a kivitelezés időszakában is folyamatos. Ezáltal az üzemeltetést akadályozó munkálatok csak az alábbi időpontokban végezhetők el:
- a Játékcsarnokban végezhető munkálatok: 2020. július 01. és 2020. július 15 között.
- a fűtésrendszer (melegvíz) kikapcsolását érintő munkálatok: 2020. augusztus 03. és 2020. augusztus 17. között.
A kivitelezés ütemezésével kapcsolatosan a szerződéstervezet további előírásokat tartalmaz, melyet a nyertes kivitelező köteles betartani.II.2.1)
Elnevezés: Napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz 603/6/G
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer kialakítása
168 db 310 Wp-os napelemekből álló, 50 kVA-es inverter teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek a súlyemelő csarnok lapos tető szerkezetére történő elhelyezése, és a közelében található – az elszámolási mérőt is tartalmazó - ÉMÁSZ kapcsolószekrénybe történő bekötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Inverterre a kötelező jótállási időn (60 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás:0, a legkedvezőbb: 60  8
2 3. Inverter európai hatásfoka %-ban, előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 90 %, a legkedvezőbb megajánlás: 97%  10
3 4. Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)  2
4 5. A teljesítésbe – ép.vill. szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hó) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
II.2.9) További információ:
1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció I. kötetében (Útmutató).
2. Előteljesítés lehetséges.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, ahol az ingatlan megtekinthető.
Helyszíne: felhívás II.2.3.) pontjában megjelölt helyszín.
Időpontja: 2019. október 08 (kedd) 10:00 óra
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során nem nyújt kiegészítő tájékoztatást, kizárólag a helyszín megtekintésének lehetőségét biztosítja az ajánlattevők részére.
4. A kivitelezés során figyelembe veendő különleges körülmények:
A Sportcentrum üzemeltetése a kivitelezés időszakában is folyamatos. Ezáltal az üzemeltetést akadályozó munkálatok vonatkozásában fokozottabb együttműködés szükséges.
A kivitelezés ütemezésével kapcsolatosan a szerződéstervezet további előírásokat tartalmaz, melyet a nyertes kivitelező köteles betartani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Fűtési rendszer korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Valamennyi beérkezett ajánlat érvénytelen, ezért a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontjára tekintettel az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Feromont Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82344456
Postai cím: Gyár Utca 6
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14824362205

Hivatalos név: Reál-Ber Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80041434
Postai cím: Szent István Út 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015205

Hivatalos név: Villámszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98131143
Postai cím: Gyáli Út 30/B. III/35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228316243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Napelemes rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezet hiány miatt a Kbt. 75.§ (2) bek. b) pontjára tekintettel az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TELVILL, Telekommunikációs és Villamos Hálózatokat Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87349281
Postai cím: József Attila Utca 49
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11061401205

Hivatalos név: Feromont Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82344456
Postai cím: Gyár Utca 6
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14824362205

Hivatalos név: Reál-Ber Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80041434
Postai cím: Szent István Út 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015205

Hivatalos név: Villámszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98131143
Postai cím: Gyáli Út 30/B. III/35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228316243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges