Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23046/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:ELTE Lágymányosi Campus (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A-C.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Trend Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 303765367
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lágymányosi Campus KTCS épületének rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR001176492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELTE Lágymányosi Campus KTCS épületének részleges felújítása a következők szerint:
2. emelet 201-209. helyiségek laboratórium funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
2. em. 211-217. helyiségek laboratórium funkcióból könyvtári olvasóterem funkcióra történő átalakítása
2. em. 220-235. helyiségek laboratórium funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
2. em. 236-251. helyiségek iroda funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
1.-3.-4.-5.-6. emeleti helyiségek (helyiségkönyv szerint) jelenlegi funkció megtartásával történő kisebb mértékű átalakításai
2. és 3. emeleten folyosók, közlekedő helyiségek jelenlegi funkció megtartásával történő komplex felújítása
Az átalakítással érintett épület bruttó beépített területe: 10113 nm
Ebből az átalakítandó, felújítandó bruttó területek összesen: 1940 nm
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzéstárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015.(X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 279748000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lágymányosi Campus KTCS épületének rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45320000-6
45350000-5
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: ELTE Lágymányosi Campus (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A-C.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELTE Lágymányosi Campus KTCS épületének részleges felújítása a következők szerint:
2. emelet 201-209. helyiségek laboratórium funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
2. em. 211-217. helyiségek laboratórium funkcióból könyvtári olvasóterem funkcióra történő átalakítása
2. em. 220-235. helyiségek laboratórium funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
2. em. 236-251. helyiségek iroda funkcióból iroda funkcióra történő komplex átalakítása
1.-3.-4.-5.-6. emeleti helyiségek (helyiségkönyv szerint) jelenlegi funkció megtartásával történő kisebb mértékű átalakításai
2. és 3. emeleten folyosók, közlekedő helyiségek jelenlegi funkció megtartásával történő komplex felújítása
Az átalakítással érintett épület bruttó beépített területe: 10113 nm
Ebből az átalakítandó, felújítandó bruttó területek összesen: 1940 nm
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzéstárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015.(X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap) 20
2 M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) (min.: 0, max.: 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap), súlyszám:20, M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) (min.: 0, max.: 36 hónap), súlyszám: 10
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5.) pontja szerinti szakember részletezése: M/2.1) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap)
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-100. Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Összesített nettó ajánlati átalányár (HUF) - 70 - Fordított arányosítás
2. Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) - 20 - Egyenes arányosítás
3. M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) - 10 - Egyenes arányosítás
Az ajánlatok bontásának helye: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lágymányosi Campus KTCS épületének rehabilitációja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@trendzrt.hu
Telefon: +36 13709587
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13709587
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 236239313
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279748000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 33 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Egyes bontási munkák, egyes festési, mázolási munkák, egyes befejező szakipari munkák, egyes gépészeti munkák, egyes
elektromos munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243

Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241

Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65035364
Postai cím: Madarasi Út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11981608216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Beérkezett ajánlatok:
1. Ajánlattevő neve: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1182 Budapest Gábor Áron Utca 2/A
Adószám: 24076618-2-43
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 291 740 215
Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 1
M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) (min.: 0, max.: 36 hónap): 36
2. Ajánlattevő neve: Process Europe Kft.
Székhelye: 5300 Karcag Madarasi Út 24.
Adószám: 11981608-2-16
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 321 253 235
Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 24
M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) (min.: 0, max.: 36 hónap): 36
3. Ajánlattevő neve: Trend Építő Zrt.
Székhelye: 1047 Budapest Baross Utca 74.
Adószám: 13875475-2-41
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 279 748 000
Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 24
M/2.1.) szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) (min.: 0, max.: 36 hónap): 101.
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges