Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2313/2019
CPV Kód:45247110-4
Ajánlatkérő:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna 0+000-0+600 km szelvények között és a Tápéi-főcsatorna közös kivezető szakasza Szeged II. belter.: 19488, 19022/2, 12702/4, 12702/5, 12702/3, 12700, 12699, 13583 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.;HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245305
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: titkarsag@ativizig.hu
Fax: +36 62599555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ativizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szillér-Baktó-Fertői, Tápéi-főcsat. rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000613662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna, valamint a Tápéi főcsatorna közös kivezető szakasz rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 567581100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szillér-Baktó-Fertői, Tápéi-főcsat. rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111220-6
45248100-8
45252124-3
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna 0+000-0+600 km szelvények között és a Tápéi-főcsatorna közös kivezető szakasza
Szeged II. belter.: 19488, 19022/2, 12702/4, 12702/5, 12702/3, 12700, 12699, 13583 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szeged városában tervezett fejlesztések elsősorban a Szillér-Baktó-Fertői-főcsatornát érintik, mely közül legjelentősebb a szegedi új uszoda, illetve a kézilabda aréna megvalósítása. Engedélyezés szintjén megjelent a Szeged-Etelka sori termál-rendszer fejlesztése is, amely visszasajtolás melletti üzemeléssel tervezett, de a technológiai - csurgalékvíz bevezetése szintén a Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna 0+500 cskm szelvényébe tervezett. Ezen bevezetéseknek árvízvédelmi szempontú megoldását is biztosítani kell, hiszen Szeged városának II. rendű árvízvédelmi töltésének keresztezésével valósíthatóak meg a fejlesztési területről származó többletvizek bevezetése.
A jelenlegi csatornakapacitás nem teszi lehetővé az egyébként is túlterhelt vízrendszer további terhelését. A csapadékvizek károkozás nélküli elvezetéséhez szükséges a mederszelvény egy szakaszának bővítése, burkolása, így a már átépített, és megnövelt kapacitású Tápéi-szivattyútelephez biztonsággal levezethető a többlet vízterhelés.
A klímaváltozás szélsőségei a belterületeket is érinteni fogják, a szélsőségek erősödésével várható intenzív csapadékok károkozás nélküli elvezetése a belterületek szempontjából különösen fontos, ezért a csatorna-fejlesztés a belvízelöntés kockázatát is csökkenti.
Kivitelezési feladatok (főbb, tájékoztató jellegű mennyiségekkel):
1) Tápéi szivattyútelep rávezető szakasz – osztóműtárgy közötti zárt szakasz átépítése 0+000-0+012 cskm szelvények között, előregyártott, 0,5 m hosszú és 2,50 m belső keresztmetszetű, „U” elemes burkolt szakasz hossza: 9,5 fm.
2) Egyesítő akna (Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna, Tápéi-főcsatorna és a Tápéi szivattyútelep) átépítése a 0+012 km szelvényben
3) A 0+002-0+082 km közötti zárt szakasz jó műszaki karba helyezése (meglévő 2 x 1,50 x 1, 50 m-es ikerelem zárt szakasz) iszapolása, tisztítása, meglévő átereszek felső felületének javítása.
4) Irinyi János utcai átjáró - áteresz bontása és átépítése: egy 2x1,50x1,50 m műtárgy kialakítása gazfogó ráccsal, 44 fm hosszban. A műtárgy tiltós kialakítással kerül megépítésre a vízkormányzás érdekében.
5) A 0+124-0+600 km szelvények között 476 fm hosszban előregyártott mederelemekkel burkolt meder kialakítása
6) A 0+600-0+610 cskm szelvények között szükséges 10 fm hosszban, a mederburkolattal megegyező magasságig kőszórást létesíteni a földmeder és a burkolat közötti szakaszon.
7) A Pápai utcai gyaloghíd, mely a főcsatorna 1+042 cskm szelvényében található, annak felvízi oldalára 7 cm pálcaközű gerebrács kerül beépítésre (KO minőség).
8) 0+253 km szelvényben található gyaloghíd alatti csatornaszakasz helyszíni betonozással történő burkolását
9) A közös gravitációs kivezetést szolgáló zárt csatornaszakaszok jó műszaki állapotba helyezése, a Tápéi-főcsatornán a közös kivezető szakaszon meglévő zsilipek jó műszaki állapotba helyezése (felújítása).
A nyertes AT-ként szerződő fél feladata többek között:
- a kiviteli tervek és minden egyéb szükséges dokumentáció elkészítése,
- a csatorna partvonala és a birtokhatár, földhivatali adatbázis alapján, jogosultsággal rendelkező geodéta által történő kitűzése,
- a kivitelezés során a közterület foglalással, vagy magán területek igénybevételével kapcsolatos ügyintézés, illetve a kapcsolódó díjak, költségek viselése,
- a közműegyeztetések bonyolítása, mely során a közműkiváltások és szakfelügyelet költségeit a nyertes ajánlattevő viseli,
- a munkálatok elvégzését követően, a kivitelezési munkálatok folyamán érintett területek eredeti állapotba történő helyreállítása, mindenféle az építés-bontás során keletkezett hulladék engedélyezett lerakóba történő elszállítása, ennek megfelelő dokumentálása,
- Minősítési és Mintavételi terv (MMT) készítése és jóváhagyatása,
- a munkálatok lezárását megelőzően a Megvalósulási terv elkészítése, geodéziai beméréssel.
A nyertes AT által elvégzendő feladatokat részletesen a műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. M.2.1.pozícióra jelölt szakember alk. minimumkövetelményen felüli, belvízcsatorna és/vagy belvízrendszer építése/rekonstrukciója területen projektvezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata 15
2 2.2. M.2.2.pozícióra jelölt szakember alk. minimumkövetelményen felüli, belvízcsatorna és/vagy belvízrendszer építése/rekonstrukciója területen építésvezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a tárgyi beruházás részét képező feladatok szorosan összefüggnek, ajánlattevőnek a beszerzés tárgyát egy egységként kell kezelnie, így mind a költséghatékonyság, mind pedig a műszaki-szakmai szempontból történő egységes kivitelezés-koordinálás alapján előnyös a részajánlattétel lehetőségének kizárása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szillér-Baktó-Fertői, Tápéi-főcsat. rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56425068
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 567581100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A karakterkorlátra tekintettel a VI.1.5) További információk pontban kerül kifejtésre.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216

Hivatalos név: Nyír-Wetland Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97329705
Postai cím: Tambura U. 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107215

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
- Tápéi szivattyútelep rávezető szakasz – osztóműtárgy közötti zárt szakasz átépítése 0+000-0+012 cskm szelvények között, előregyártott, 0,5 m hosszú és 2,50 m belső keresztmetszetű, „U” elemes burkolt szakasz hossza: 9,5 fm és részfeladatai
- Egyesítő akna (Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna, Tápéi-főcsatorna és a Tápéi szivattyútelep) átépítése a 0+012 km szelvényben
- A 0+002-0+082 km közötti zárt szakasz jó műszaki karba helyezése (meglévő 2 x 1,50 x 1, 50 m-es ikerelem zárt szakasz) iszapolása, tisztítása, meglévő átereszek felső felületének javítása és részfeladatai
- Irinyi János utcai átjáró - áteresz bontása és átépítése: egy 2x1,50x1,50 m műtárgy kialakítása gazfogó ráccsal, 44 fm hosszban. A műtárgy tiltós kialakítással kerül megépítésre a vízkormányzás érdekében és részfeladatai
- A 0+124-0+600 km szelvények között 476 fm hosszban előregyártott mederelemekkel burkolt meder kialakítása és részfeladatai
- A 0+600-0+610 cskm szelvények között szükséges 10 fm hosszban, a mederburkolattal megegyező magasságig kőszórást létesíteni a földmeder és a burkolat közötti szakaszon és részfeladatai
- A Pápai utcai gyaloghíd, mely a főcsatorna 1+042 cskm szelvényében található, annak felvízi oldalára 7 cm pálcaközű gerebrács kerül beépítésre (KO minőség).
- 0+253 km szelvényben található gyaloghíd alatti csatornaszakasz helyszíni betonozással történő burkolását és részfeladatai
- A közös gravitációs kivezetést szolgáló zárt csatornaszakaszok jó műszaki állapotba helyezése, a Tápéi-főcsatornán a közös kivezető szakaszon meglévő zsilipek jó műszaki állapotba helyezése (felújítása) és részfeladatai
- Kiviteli tervek készítése
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges