Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23201/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg belterülete, hrsz 15471/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogár Adrienn
Telefon: +36 92502100
E-mail: bogaradrienn@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ponton hidak,stégek és madárles tanösvény tervezés
Hivatkozási szám: EKR001379222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében tanösvényeket összekapcsolódó ponton hidak, csónakkölcsönző stég, stég és madárles tanösvény tervezése, engedélyeztetése
Részletek a II.2.4) pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ponton hidak,stégek és madárles tanösvény tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg belterülete, hrsz 15471/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gébárti tó körüljárhatóságát megteremtő tanösvényként funkcionáló gyalogos sétány folytonosságának biztosítására, illetve a sétány kiegészítő elemeiként szükséges úszó létesítmények elhelyezésének tervezése a tavon.
- Tanösvényeket összekapcsoló új ponton híd a nyugati ágon, bejáró hidak és azok kapcsolódó szerkezetei
Fő paraméterek, követelmények:
- pontonhíd hossza: mintegy 72 méter ( bejáró hídakkal együtt)
- pontonhíd teljes szélessége: min. 2,5 méter
- biztonsági korlát mindkét oldalon a jogszabályok szerint
- 4 évszakos használat
- trópusi fa burkolatú járófelület
- hegesztett aluminíum vázszerkezet
- legfeljebb 25 cm merülésű szerkezet
- a hatóság által előírt világítás tervezése
- Tanösvényeket összekapcsoló új ponton híd a keleti ágon, bejáró hidak és azok kapcsolódó szerkezetei
Fő paraméterek, követelmények:
- pontonhíd hossza: mintegy 77 méter ( bejáró hídakkal együtt)
- pontonhíd teljes szélessége: min. 2,5 méter
- biztonsági korlát mindkét oldalon a jogszabályok szerint
- 4 évszakos használat
- trópusi fa burkolatú járófelület
- hegesztett aluminíum vázszerkezet
- legfeljebb 25 cm merülésű szerekezet
- a hatóság által előírt világítás tervezése
- Csónakkölcsönző stég, bejáró hidak és azok kapcsolódó szerkezetei
Fő paraméterek, követelmények:
- csónakkölcsönzó kialakítása: kb. 80 m2 felülettel (bejáró híd nélküli felület méret)
- 4 évszakos használat
- trópusi fa burkolatú járófelület
- hegesztett aluminíum vázszerkezet
- legfeljebb 20 cm kiállás
- Madárles tanösvény, bejáró hidak és azok kapcsolódó szerkezetei
Fő paraméterek, követelmények:
- a tanösvényről leágazó (alaprajzilag U alakzatban) madárlestanösvény kialakítása
mintegy 54 m hosszban
- 4 évszakos használat
- trópusi fa burkolatú járófelület
- hegesztett aluminíum vázszerkezet
- biztonsági korlát mindkét oldalon
- 4 db pihenőpad kialakítása háttámla nélkül
- legfeljebb 25 cm merülésű szerkezet
- Stég, bejáró hidak és azok kapcsolódó szerkezetei
Fő paraméterek, követelmények:
- kb 24 m2 felülettel (bejáró híd nélküli felület méret)
- 4 évszakos használat
- trópusi fa burkolatú járófelület
- hegesztett aluminíum vázszerkezet
- legfeljebb 25 cm merülésű szerekezet
Tervező feladata a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 számú projekt megvalósításához szükséges összes engedély (elemenként szükség szerint lajstromba vétel, létesítési engedély, vízjogi engedély), hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos díjak a vállalkozót terhelik. Vállalkozó feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedély megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Tervező feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedélymódosítás, hozzájárulás beszerzése, amely a létesítéshez szükséges, Tervező feladata.
A tervezés során létejött eredménytermék (terv) alapján beszerzett kivitelezői feladatokat Ajánlatkérő a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 számú projektből kívánja finanszírozni, nyertes Ajánlattevő feladatait erre tekintettel köteles elvégezni. A pályázat letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/top-632-15-zld-vros-kialaktsa#
A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési eljárás részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülését.
Részletek: KD
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. alpontjában bemutatott szakembernek az úszóművek tervezésében szerzett szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0 hónap-max. 36 hónap)  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Tervezési díj (nettó forint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: 2015. évi CXLIII tv.; 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezáései.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval kapcsolatos adatok:
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Andresz-Bódi Zita Anna (00106)
Levelezési cím: 1118 Budapest, Számadó u. 19. fszt. 3.
e-mail cím: info@ceutender.eu

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Ponton hidak,stégek és madárles tanösvény tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet – Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közölt – összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZIP Architects Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92084616
Postai cím: Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25880689208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges