Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23230/2019
CPV Kód:39151000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:1035 Budapest, Kerék utca 12-14. hrsz:18075/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeglédy Gergő
Telefon: +36 14378688
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378688
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001547692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001547692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerék utcai bölcsőde számára eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001547692019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39151000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00038 Kerék Bölcsőde fejlesztése Óbudán c. Pályázat keretén belül a Budapest III. kerület, Kerék utca 12-14. szám alatti bölcsődében egy új csoportszoba kerül kialakításra, ennek az új szobának a működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése az eljárás tárgya, bútorok, játékok, textiláruk, evőeszközök. Ezen eszközök főbb mennyiségei az alábbiak:
Főbb mennyiségek:
• bútor:25 db
• játék: 372 db
• konyhai eszköz: 134 db
• textil: 107 db
• kisebb eszközök (szobahőmérő, hirdetőtábla stb): 40 db
A részletes leírást az ajánlat mellékletét képező eszközlista tartalmazza. Az abban megjelölt típussal egyenértékű eszközök megajánlása is elfogadott. Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet egyaránt!
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerék utcai bölcsőde számára eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37524000-7
További tárgyak:39151000-5
39500000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: 1035 Budapest, Kerék utca 12-14. hrsz:18075/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00038 Kerék Bölcsőde fejlesztése Óbudán c. Pályázat keretén belül a Budapest III. kerület, Kerék utca 12-14. szám alatti bölcsődében egy új csoportszoba kerül kialakításra, ennek az új szobának a működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése az eljárás tárgya, bútorok, játékok, textiláruk, evőeszközök. Ezen eszközök főbb mennyiségei az alábbiak:
Főbb mennyiségek:
• bútor:25 db
• játék: 372 db
• konyhai eszköz: 134 db
• textil: 107 db
• kisebb eszközök (szobahőmérő, hirdetőtábla stb): 40 db
A részletes leírást az ajánlat mellékletét képező eszközlista tartalmazza. Az abban megjelölt típussal egyenértékű eszközök megajánlása is elfogadott. Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet egyaránt!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező időtartamon (min. 12 hó) felül vállalt többlet-jótállás mértéke (max további 24 hó) tekintetében: (hónapban történő megajánlás,min 0- max:24 hó) – a 24 hó feletti megajánlás is 10pontot kap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve ) / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00038
II.2.13) További információ A teljesítési határidő 30 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia, figyelemmel a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára, valamint 10. § g) pont gb) alpontjára.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint - a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az M.1. pont tekintetében nyilatkozattal igazolja alkalmasságát, majd a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat benyújtja az EKR rendszeren keresztül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdések alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire is figyelemmel.
M.1. A Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 6 éven (72 hónapon) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (gyerekjáték gyártása és/vagy szállítása) referencia ismertetése az ajánlattevő nyilatkozatával vagy a szerződést kötő fél által adott igazolással igazolva, legalább a következő tartalommal:
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év-hónap-nap pontossággal,
• szállítás részletes tárgya,
• ellenszolgáltatás összege (csak akkor, ha azt az alkalmassági követelménynél feltüntetésre került a minimum elvárt ellenszolgáltatás összege, egyébként nem kell kitölteni, lenyilatkozni)
• szállítás mennyisége (berendezés megnevezése)
• megrendelést adó másik fél megjelölése,
• megrendelő részéről a szállítással kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve, telefonos elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás EKR-ben történő közvetlen elérhetővé tételét megelőző
6 éven (72 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseire is figyelemmel kell lenni azzal, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett , minimum 125 db gyerekjáték gyártását és/vagy szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az AT-vel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bek.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik, Mértéke: a késedelemmel érintett áru teljes nettó vételárának 1%-a naptári naponként, maximum 10 késedelmes nap. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyanokból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke: a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Jótállás: a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától számított 12 hónapra teljes körű jótállást vállal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított 1 db számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A megrendelő előleg igénylés lehetőségét nem biztosítja. Az ellenszolgáltatás megfizetése részben a VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00038 azonosító számú támogatási szerződés terhére, részben Vevő által biztosított saját erőből történik, utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás az elszámolható költség 100 %-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR-ben.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Értékelési szempont: A Kbt. 76.§(2)bek c) szerinti legjobb ár –érték arány alapján. 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
2) AK a Kbt. 79.§(2)bek.szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az elj. eredményéről AT-ket. AK. tájékoztatja az AT.ket, hogy a Kbt.70.§(1)bek.megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT.knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
3) AK. rögzíti, hogy a Kbt.131. §(6)bek.rögzítetteknek megfelelően az AK. a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt.131.§(5)bek.szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt.131.§(8)bek.rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
4) Formai előírások: a KD. I. kötetben
5) AT. vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT. vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
6) Az ajánlatnak az AK. által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot mintát is tartalmaznia kell, amelyet az AT. az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7) AK. a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8) Az AT. az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), k), m) és q ) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
9) AT.nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
10) Az AT.k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített AT.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11) AK. jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2)bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
12) AK. jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75.§ (2) b)pontjában foglaltakat. Ennek értelmében AK. az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 40/C. § (1) bek-ben foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az AK az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal igazolja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
13) Ajánlatkérő – a Rendelet 46. § (3) bekezdésére hivatkozással - hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevők ajánlatukban bármely más olyan eszközt szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevők feladata.
14) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR rendelet) alapján Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát személyes adatainak Ajánlatkérő általi kezeléséhez való hozzájárulásáról.
15) Jelen eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
16) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban:EKR rendelet) az irányadó.
17) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
18) A részajánlattétel lehetősége nem indokolt, mivel a beszerzés tárgya egy bölcsődei csoportszoba megfelelő felszerelése. A beszerzés műszaki, gazdasági funkciója, illetve a mértéke, továbbá rendkívüli alacsony becsült értéke nem indokolja, hogy Ajánlatkérő lehetőséget biztosítson a részajánlattételre. A beszerzendő eszköz csak akkor tölti be a funkcióját, ha a műszakilag egy egységet képező felszerelés valamennyi alkotórésze egy szállító által kerül beszállításra és a helyszínen összeszerelésre. Továbbá a berendezés műszaki adottságai és a garanciális szempontok sem teszik lehetővé a részekre bontást.
19) Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (
10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró
okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges