Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0233/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Bikács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bikács 496, 397, 382, 85/2, 84, 83, 82, 81, 130, 131, 140, 157/1, 157/2, 634, 157/4, 05, 06, 0355, 0354/1, 02, 0354/2, 0358, 0359/43 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KERT-METÁLSzolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27644652
Postai cím: Szent István Tér 11-13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Stadler Gábor
Telefon: +36 74505630
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax: +36 74505630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bikács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54643842
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Bikács
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7043
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga János
Telefon: +36 75532019
E-mail: hivatal@bikacsonk.axelero.net
Fax: +36 75532019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bikacs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bikács csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Hivatkozási szám: EKR000864862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Bikács község területén” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43933339 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bikács csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45232450-1
45247110-4
45247112-8
45247270-3
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bikács 496, 397, 382, 85/2, 84, 83, 82, 81, 130, 131, 140, 157/1, 157/2, 634, 157/4, 05, 06, 0355, 0354/1, 02, 0354/2, 0358, 0359/43 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beavatkozások általános ismertetése: A Petőfi utca délkeleti oldalán, a meglévő földárok nyomvonalán, burkolt árok kerül kialakításra. A már megépített kapubehajtó átereszek és a Vorosilov téri csőáteresz nem lesznek elbontva. Az árok burkolása 1/1 rézsűhajlású, FF 60/70 előregyártott árokburkoló elemekkel történik. A Györköny-Bikácsi vízfolyásba való bevezetés helyén medervédelem készül. A Vorosilov utcai csomópontban található meglévő áteresz befolyási oldalán iszapfogó láda épül, a kifolyási oldalon vasbeton oromfal és medervédelem kerül kialakításra. A Hunyadi utca jelenleg burkolatlan árkai szintén előregyártott mederburkoló elemekkel lesznek kibur-kolva, a vízelvezető kapacitás növelése és a tisztíthatóság érdekében. A befogadóba vezető árokszakasz, amely jelenleg kisszelvényű földárok, szintén burkolattal lesz ellátva. A befogadóba való bevezetés helyén műtárgy épül. A műtárgy iszapfogó aknából, zárt csőszakaszból és a medervédelemből áll. A csőszakasz alkalmazásával biztosítható, hogy a partvonal nem szakad meg, így a gépi mederkezelés változatlanul alkalmazható. A Hunyadi utca burkolatát keresztező, meglévő Ø60 beton csőáteresz nem kerül elbontásra. Befolyási oldalán, a becsatlakozó árkok fogadására akna épül. A Hunyadi utca és a Felszabadulás utca kereszteződésében található árokszakasz vezeti a Rákóczi utca és a Felszabadulás utcából érkező vizeket a 63. sz. főút útárkába. Az árokszakasznak jelenleg csak egy része van burkolattal ellátva, amely rossz műszaki állapotban van. A rekonstrukció során a meglévő burkolat elbontásra kerül és új, 60x40x10 cm méretű betonba rakott betonlap burkolat kerül kialakításra 15 m hosszban. A Kistápéi településrész északkeleti végén a meglévő, út menti árokba mederburkolat kerül. A burkolat 40×40×10 cm méretű betonba rakott betonlap felhasználásával kerül kialakításra. Az árok befogadója a kastélyparkban található mesterséges tórendszer. Az útburkolat keresztezése helyén található csőátereszt át kell építeni, mivel a jelenlegi csőátmérő nem megfelelő. A csőátereszt az út déli oldalán lévő, jelentős vízgyűjtő területről érkező vizek terhelik. Kapacitását az 10% előfordulási valószínűségű árhullám biztonságos elvezetésére kell alkalmassá tenni, ezért 100 cm belső átmérőjű csőáteresz kialakítása válik szükségessé. Az áteresz befolyási oldalán egy fedetlen akna épül, amely, kialakításánál fogva a különböző irányokból érkező árkok csatlakoztatására és iszapfogásra is alkalmas. A kifolyási oldalon kitorkolló fej és medervédelem készül. Az árok 0+065,8 és 0+069,8 szelvényei között kapubehajtó áteresz épül, FM40/50/70 előregyártott elemekből. A település délnyugati végén a bevezető út menti árok, kotrásra, az árokszelvény profilírozásra és a kritikus szakasz, burkolásra kerül. A kialakítandó árokrendszer a befogadó, Malom-pataktól a 2. számú lakóház telekhatáráig tart. Hossza ~900 m. Az árokmeder a 0+000 szelvénytől (befogadótól) a 0+314,4 szelvényig, tartó nagy esésű szakaszán burkolásra kerül, a mederkimosódás megakadályozása érdekében. Alkalmazandó burkolat: 40×40×10 méretű, betonba rakott betonlap burkolat, 1:1 rézsűhajlással elhelyezve. A 0+322.4 szelvénytől a 0+478.1 szelvényig földmeder készül, a jelenlegi feliszapolódott árok nyomvonalán. A közúthoz csatlakozó 0355 hrsz. és 0358 hrsz. dűlőutak keresztezésének vonalában FM60/80/100 fedett mederelem átereszek kerülnek kialakításra. Az átereszek hossza 6,0 és 8,0 m. A dűlőutak közúthoz való csatlakozás előtt sárrázó burkolatok kialakítása szükséges, 20 m hosszon. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. Részletes információ a közbeszerzési dokumentumok között található Ajánlattételi felhívásban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bikács csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERT-METÁLSzolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63790755
Postai cím: Hajdú Utca 42-44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: haazadam@gmail.com
Telefon: +36 307034085
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625845217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38086599
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43933339
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépi földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KERT-METÁLSzolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63790755
Postai cím: Hajdú Utca 42-44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625845217

Hivatalos név: Gszelmann és Társa Építési és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12686627
Postai cím: Tolnai Út 68
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11905882217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges