Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2341/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft.;Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: cser.krisztina@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BKISZ VIII tender 3.0 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000152932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés (FIDIC „Piros Könyv” Építési munkák szerződéses feltételei, Megbízó által megtervezett magas és mélyépítési munkákhoz, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január), amelyeknek tárgya a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VIII. tender 3.0 - szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezési munkáinak megvalósítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 530031100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BKISZ VIII tender 3.0 kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45111290-7
45231300-8
45232440-8
45233251-3
45240000-1
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VIII. tender 3.0 - szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezése:
a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése,
b) forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
c) közműkiváltási munkák elvégzése,
d) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása,
e) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
f) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése a Különös Feltételek 3. cikkely szerinti Mérnök által igazolva,
g) a megvalósult Létesítményről szóló Megvalósulási terv illetve dokumentáció elkészítése,
h) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
i) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
Feladat:
Az építési munkák
1. Budaörs, Auchan szennyvízátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója
624,5 fm DN 355 x 21,1 KPE nyomóvezeték
Raktárvárosi út keresztezése átsajtolással 10 fm NA600 acél védőcsővel
1 db légtelenítő/légbeszívó szerelvény
2. Budaörs, Temesvári utca (Tavasz utca – Budafoki utca között) DN 300 ac. szennyvízcsatorna rekonstrukció
413,2 fm DN 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
20 db 1000 mm-es beton tisztítóakna
3. Budaörs, Farkasréti utca (Nefelejcs utca – Naphegy utca között és Liliom utca – Felsőhatár utca között) DN 300 ac. szennyvízcsatorna rekonstrukció
1.257 fm DN 300 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
44,7 fm DN 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
675,1 fm DN 160 KG PVC bekötővezeték
61 db 800 mm-es beton tisztítóakna
Opcionálisan megvalósuló program:
4. Budaörs, Hold utca (Tárogató utca — Hold utca 11154 hrsz. ingatlan) csatornázás
61,2 fm DN 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
9 fm DN 160 KG PVC bekötővezeték
4 db 800 mm-es beton tisztítóakna
5. Budaörs, 4529 hrsz-ú közterület alatt vízvezeték kiváltás
76,8 fm DN 100 GÖV GGG vízvezeték
36,1 fm DN 200 KG PVC védőcső
1 db NA 80 ff. tűzcsap
Budaörs, 4529 hrsz-ú közterület alatt szennyvízcsatorna kiváltás
73,4 fm DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna
9,8 fm DN 150 KG-PVC béléscső
16,0 fm DN 150 KG-PVC bekötés
3 db 800 mm-es vasbeton akna
1 db D 630 mm-es műanyag akna
6. Budaörs, Alsóhatár utcai szennyvízcsatorna kiváltása
623,7 fm DN 315 KG-PVC gravitációs csatorna
4,7 fm DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna
24 db 800 mm-es beton akna
1 db 1000 mm-es beton zsiliptolózár akna
7. Budaörs, Őszibarack utcai Ml-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukció
246,4 fm DN 400 KG-PVC gravitációs csatorna
45,3 fm DN 400 KG-PVC gravitációs csatorna autópálya alatti átsajtolással
43,4 fm NA 600 acél védőcső átsajtolásnál
11,3 fm DN 315 KG-PVC gravitációs csatorna
44 fm DN 200 KG PVC gravitációs csatorna
6 db 1000 mm-es beton tisztítókna
8 db 800 mm-es beton tisztítóakna
4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg nyomvonalasan az egyes rétegek 30 – 30 cm-rel történő átlapolásával
A burkolat helyreállítást a kiviteli tervekben szereplő rétegrenddel, nyomvonalasan szükséges elvégezni.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A csatorna építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember (36 hónapon felüli) többlet szakmai tapasztalata (hónapban) 15
2 2 M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember (36 hónapon felüli) többlet szakmai tapasztalata (hónapban) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.4) pontban Opcionálisan megvalósuló program cím alatt leírt műszaki tartalom és mennyiség (4-7. tétel)
Ajánlatkérő az opció lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében dönt, a szerződés hatálybalépését követő 2 hónapon belül. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles.
Az opcionális műszaki tartalom Ajánlatkérő általi megrendelése és nyertes ajánlattevő általi teljesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti opció gyakorlásának minősül, mely nem vonja maga után a Szerződés kétoldalú módosítását és a Kbt. 141. § (7) szakaszban rögzített kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-0007
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme a forint. A támogatás intenzitása: 83,180581 %
2. A felhívás II.2.7) pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.
3. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. K.R. alapján köteles, a szerződés hatálya alatt, érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítással rendelkezni 400M HUF/és és 100M HUF/esemény értékben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 156 - 357607
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BKISZ VIII tender 3.0 kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27054680
Postai cím: Ferihegyi Út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1174
Ország: Magyarország
E-mail: aklara@kaszalo47.hu
Telefon: +36 704307439
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12577140
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96303737
Postai cím: Repülőtéri Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: hajnal.karoly@pulzuspluszkft.hu
Telefon: +36 12499511
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12499515
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 535340111
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 530031100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai
Nyertes közös ajánlattevők
Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft.
1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
Adószáma 23370603-2-43
Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft.
1174 Budapest, Ferihegyi út 267.
Adószáma 14468096-2-42
További ajánlattevő
Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Adószáma 10452556-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: : A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)