Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2346/2019
CPV Kód:33123200-0
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság;AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.;Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 52512700 74284
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-565 Életmin. fejlesztése eszköz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000098892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem a GINOP-2.3.2-15-2016-00062 azonosítószámú „Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében beszerzendő eszközök között
1. rész: Kombinált, komplex mérő és kiértékelő rendszer
2. rész: Sporttal kapcsolatos kognitív, pszichomotoros illetve társas pszichológiai mérés elvégzésére alkalmas eszköz
3. rész: Kardiális telepített mérő kiértékelő rendszer nyugalmi vérnyomásmérő és őrző opcióval
4. rész: Tekintetkövetésre alkalmas szemkamera, elemző, kiértékelő és felvevő szoftverrel, rendszerrel
5. rész: Mikrobiológiai, közvetlen fűtésű, légköpenyes szén-dioxid termosztát
beszerzésére vállalkoztunk.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 51601193 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált, komplex mérő és kiértékelő rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kombinált elektródákon keresztül a rendszer egyidejűleg érzékeli a Gasztrointesztinális myoelektikus hullámokat (EGIG), Szív elektromos hullámait (EKG), Bőrellenállás változást (GSR), és a Test hőmérsékletváltozást (TH). A mért jeleket egy 18 – 22 órás folyamatos üzemű holter készülék rögzíti és a feldolgozott primer hullámokat a feldolgozói szoftver számára leszervezve tárolja. A letárolt görbék szükség esetén folyamatosan megjeleníthetők. Az off line analízis a mért fiziológiás primer görbékből számolja a származtatott paramétereket EGIG-ből (elkülönítve: gyomor, vékonybél, vastagbél) EKG-ból (HRv, QT, QTv), GSR és TH értékek időbeni változásait. A kiértékelt adatokat azonos időalapra leképezve és korreláltatva statisztikailag értékeli az egyidejűségi eloszlást és diagramba megjeleníti.
Holter műszaki paraméterek:
Analóg erősítők:
3ch EKG modul - Erősítés: x1000
1ch GSR modul - Referencia: 100mV
2ch EGIG modul - Erősítés: x1000
1ch TH modul - Mérési tartomány: 20°C … 50°C standard
Digitális modul
Mintavételezés: EKG csatornán 500 SPS, az EGG, GSR, TH csatornákon 10 SPS
A nyertes ajánlattevő feladata az üzembe helyezése, a rendszer használatának betanítása az üzembe helyezés helyszínén a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva legfeljebb: 72 óra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – legkedvezőbb: 24 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg.
Módsz: 1. ért. szp egyenes arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-t a KözbeszHat 2016.12.21. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak min termékleír. tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: Sporttal kapcsolatos pszi. mérésekre alk. eszk.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eszköz tartalmaz minden elemet, amely sporttal kapcsolatos pszichológiai méréseknél releváns.
A Vienna Tesztrendszer használatához a VTS alapszoftverre (VTS8) és az USB kulcsra (Dongle licence kulcs eszköz) mindenképpen szükség van.
1. VTS8 szoftver
Keretrendszer a tesztekhez: A VTS8 egy keretrendszer, ami a tesztek kitöltését és kiértékelését teszi lehetővé.
2. Dongle teszt rendszer:
Licensz információkat hordozó USB kulcs: Hardwares kulcs, ami az egyes tesztekhez tartozó licence információkat tartalmazza.
Jellemzők:
• Energia ellátás: 5 V, USB kábelen keresztül
• Fogyasztás: max 30mA
• Maximális méret: 15 x 8 x 75 mm
• Tartozékok nélküli súly: maximum 9,5 g
• Tárolási és szállítási hőmérséklet: - 20- 60 °C
• Üzemelési hőmérséklet: 10-30 °C
• Relatív légköri nedvesség: maximum 70 % (nem sűrített)
A nyertes ajánlattevő feladata az üzembe helyezése, a rendszer használatának betanítása az üzembe helyezés helyszínén a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva legfeljebb: 72 óra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – legkedvezőbb: 24 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg.
Módsz: 1. ért. szp egyenes arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-t a KözbeszHat 2016.12.21. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak min termékleír. tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: Kardiális telepített mérő kiértékelő rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Általános Orvostudományi Kar
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kardiális telepített mérő kiértékelő rendszer nyugalmi vérnyomásmérő és őrző opcióval
- 110V-240V/50Hz, 60 Hz bemenetű 12V/10A hálózati adapteres működés 5kV izolációval
- beépített számítógép 4GB memória, 3D grafikus támogatás, 2GHz processzor, 500GB merevlemez,
Windows 10 kompatibilis. Monitor 19” LCD kijelző, LED háttérvilágítás
- méret: min: 270 x 100 x 230; max: 330 x 140 x 280
- súly: min: 2,2 kg; max: 2,8 kg
- mintavételezési gyakoriság 1000 minta/mp/csatorna
- 12 csatorna. Programból választhatóan: 3, 6, 12ch vagy elvezetésenként (I, II, III. aVR, aVL, aVF.
V1 – V6) megjelenítés
- osztott képernyő
- számítógépről vezérelt automatikus NIBP-03 mérés
- szoftveres zajszűrés egymástól független állíthatóság.
A nyertes ajánlattevő feladata az üzembe helyezése, a rendszer használatának betanítása az üzembe helyezés helyszínén a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Jótállás: minimum 12 hónap teljes körű jótállás.
Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva legfeljebb: 72 óra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – legkedvezőbb: 24 óra)  10
2 Jótállási idő 12 hónapon felül (legkedvezőtlenebb 0 – legkedvezőbb 12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg.
Módsz: 1. és 2. ért. szp egyenes arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-t a KözbeszHat 2016.12.21. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak min termékleír. tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: Tekintetkövetésre alkalmas szemkamera
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48614000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szemkamerával képesek vagyunk az ún. „in store” tesztek során vásárlóhelyi vizsgálatokra (például polctükör, BTL eszközök bolton belüli elhelyezésének hatékonysága) és egyéb vizuálisan észlelhető anyagok elemzésére is (például reklámfilmek, plakátok, kiadványok, honlapok, online kampányok). A szemmozgás követése során kapott eredményekről videó felvétel készül, ami egyértelműen rávilágít arra, hogy mi ragadja meg a látogatók figyelmét, így kiváló segítség informatív vagy grafikus felületek vizsgálatára. A kutatás eredményeit felhasználva növelhető a vizsgált felület, és az azon elhelyezett hirdetések, üzenetek hatékonysága. A szemkamerás vizsgálat rávilágíthat arra is, hogy a reklámanyag megtekintése a megfelelő logikai sorrendben történik-e, mely szerkezeti elemek töltik be a grafikai tervezés során megfogalmazott funkciójukat, mi az, ami vonzza a tekintetet és mi az, ami elkerüli a figyelmet. A szemkamera egy kalibrálási folyamat során összehangolja a szem mozgását és a fókuszpontokat a megtekintett felületekkel, ezáltal a további szemmozgás során képes elhelyezni a tekintet adott pillanatban történő helyzetét a megtekintett felületeken. A szemkamera fejre helyezhető egységéből kábelen, vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül az adatok egy vevő egységbe kerülnek, amelyből a lenyert felvételeket egy elemző szoftverrel képesek vagyunk vizualizálni, kvantifikálni és részletes elemzés alá vetni.
Tekintetkövetés:
• szaruhártya visszaverődés/reflekció, sötét pupilla tekintetkövetési technika
• kétszemű tekintetkövetés
• mintavételi arány minimum 50 Hz
• 1 pontos kalibráció
• automatikus látószög kompenzáció
A nyertes ajánlattevő feladata az üzembe helyezése, a rendszer használatának betanítása az üzembe helyezés helyszínén a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Jótállás: 24 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Akkumulátor kapacitása az előírt 90 percen felül (legkedvezőtlenebb: 0 perc – legkedvezőbb: 90 perc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg.
Módsz: 1. ért. szp egyenes arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-t a KözbeszHat 2016.12.21. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak min termékleír. tekinti a megajánl. alátám.

II.2.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai, közvetlen fűtésű, CO2 termosztát
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131140-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, C épület
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felhasználási cél, indoklás: A vállalt kutatási munka során vizsgált immunkompetens sejtek egyes típusainak (T-helper 1, T-helper-2, T-helper-17, T-regulatív 1) azonosítása, és funkcionális vizsgálata azok intracelluláris cytokintermelésének meghatározásán alapszik. Az in vitro sejtaktivációs vizsgálatokhoz és a citokintermelés stimulálásához szükséges a steril CO2 termosztát, ahol a sejtek 24 órás inkubációja és stimulálása történik. A termosztát megbízhatóan szabályozott in vitro környezetet biztosít az optimális sejtnövekedéshez a hőmérséklet, a CO2 és a páratartalom szabályozott beállításával.
A készülékkel szemben elvárt paraméterek:
- Legyen képes dekontaminációs ciklus lefuttatására 2 különböző, a felhasználó által választható hőmérsékleten. A sterilizálási ciklus futtatása egyszerűen, a CO2 szenzor és a HEPA filterek ki/beszerelése nélkül elvégezhető legyen.
- 95°C-on (dekontamináció páradús környezetben)
- 145°C-on (száraz dekontamináció)
- Páratartalom szabályozás biztosított legyen
- CO2 szabályozás: IR (Infrared) szenzorral
- Hőmérséklet szabályozás: közvetlen fűtésű légköpenyes, külső szigeteléssel.
- A belső kamra összes oldala, teteje, alja és az ajtaja is fűtött legyen az egyenletes és gyors hőátadás érdekében.
- Légáramlás ventilátoros légkeringetéssel történjen zárt rendszerben, 99.99% hatékonyságú HEPA filteren keresztül
- Térfogat: minimum 200 liter
- Összes polchelyek száma: minimum 22 hely.
A nyertes ajánlattevő feladata az üzembe helyezése, a rendszer használatának betanítása az üzembe helyezés helyszínén a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Térfogat az előírt 200 liter felett (legkedvezőtlenebb: 0 liter – legkedvezőbb: 100 liter)  10
2 A belső tér maximális kihasználhatóságának szempontjából az összes polchelyek darab száma az előírt 22 db felett (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 8 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00062
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg.
Módsz: 1. és 2. ért. szp egyenes arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-t a KözbeszHat 2016.12.21. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak min termékleír. tekinti a megajánl. alátám.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 167 - 380043
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kombinált, komplex mérő és kiértékelő rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70451160
Postai cím: Lapostelki Utca 15
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: info@msbmet.com
Telefon: +36 309007788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sporttal kapcsolatos pszi. mérésekre alk. eszk.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47497371
Postai cím: Lónyay Utca 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
E-mail: robert.laczai@atwork.hu
Telefon: +36 13653636 / +36 24288952
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12172250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kardiális telepített mérő kiértékelő rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80036182
Postai cím: Podmaniczky Utca 87
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@mdegmbh.eu
Telefon: +36 17058005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1161039
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Tekintetkövetésre alkalmas szemkamera
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79879350
Postai cím: Faludi utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: tivadar.limbacher@gmail.com
Telefon: +36 307601061
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7832904
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Mikrobiológiai, közvetlen fűtésű, CO2 termosztát
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 14635077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14635261
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2435000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes AT:
1. rész: "MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság (8230 Balatonfüred, Lapostelki Utca 15., Asz: 14146569219)
2. rész: AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Lónyay Utca 41., Asz:12674831-2-43)
3. rész: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87., Asz: 10841891-2-42)
4. rész: Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Faludi utca 3., Asz: 23688577-2-41)
5. rész: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest Utca 47-49., Andor 12266788-2-43)
Ajánlattevők:
1. rész: "MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság (8230 Balatonfüred, Lapostelki Utca 15., Asz: 14146569219)
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest Kőér Utca 2/a., Asz:12937303-2-42) - elkésett ajánlat
2. rész: AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Lónyay Utca 41., Asz:12674831-2-43);
PsyOn Vállalatfejlesztési Tanácsadó Bt. (8000 Székesfehérvár Ligetsor 41., Asz: 22014795-2-07)
3. rész: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87., Asz: 10841891-2-42)
4. rész: Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Faludi utca 3., Asz: 23688577-2-41)
5. rész: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest Utca 47-49., Andor 12266788-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)