Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2406/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Kaposvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7584 Babócsa, Rákóczi u. 3., 18/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82054263
Postai cím: Szántó Utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frányó Tamás
Telefon: +36 82795217
E-mail: tamas.franyo@kk.gov.hu
Fax: +36 82511939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091402019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091402019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezői munkák EFOP-4.1.2-17-2017-00032
Hivatkozási szám: EKR000091402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezői munkák EFOP-4.1.2-17-2017-00032
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezői munkák EFOP-4.1.2-17-2017-00032
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7584 Babócsa, Rákóczi u. 3., 18/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Bontási munkálatok: 2221m2; - Iskolaépület építési, felújítási munkálatok: beton és vasbeton munkák, Kőműves munkák, Fém- és
könnyű épületszerkezetek szerelése, összesen 4000m2-en, Tornaterem építés 15*30m - Teljeskörű közmű és gépészeti szerelés,
kivitelezés - Villanyszerelési munkák: Automatika, Tűzvédelem, Villamos – erősáram, gyengeáram AK nem teszi lehetővé a részekre
történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel
biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A beruházás összköltségek csökkentése érdekében az Ajánlatkérő egy
beruházóval kívánja a feladatot elvégeztetni. A több kivitelezővel történő szerződéskötés akadályozza továbbá a garanciális jogok
érvényesíthetőségét az egymásra épülő munkafolyamatok miatt. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt,
egymásra épülő megvalósítást legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. Ezt
alátámasztja, hogy a tornaterem kivitelezés, a villamos hálózat és a gépészeti rendszerek összekapcsolása miatt nem szétválasztható,
az épületenergetikai korszerűsítés részét képezi az építészet és a villamos munkák egyes munkafolyamatainak. Továbbá a közművel
kapcsolatos munkák is szerves részét képezik a gazdasági egységnek, melynek figyelembe vételével részajánlati lehetőséget nem lehet
ésszerűen kialakítani.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a 2. és 4. értékelési szempontnál az arányosítást, 3.
értékelési szempontnál a pontozást és egyenes arányosítást együttesen alkalmazza. Részletek KD-ben. *** III.2.2) pont folytatása:
Nyertes ajánlattevő az alábbi, szerződéstervezetben meghatározott késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér vállalására
köteles: A késedelmi kötbér mértéke: 1% / naptári nap A késedelmi kötbér alapja: a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói
díj 10%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. A környezetvédelmi vállalások teljesítésének elmaradása
esetén Nyertes Ajánlattevő a következő kötbérek vállalására köteles: a) A szelektív hulladékgyűjtés megsértése esetén vagy a
kimutatás elkészítésének elmulasztása esetén alkalmanként a teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-ának megfelelő mértékű kötbér
fizetésére köteles Vállalkozó. b) Vállalkozó köteles dokumentálni, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az
EURO IV normáknak, vagy annál korszerűbbek. Ennek megsértése esetén a teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-ának megfelelő mértékű a
kötbér fizetésére köteles Vállalkozó. c) Amennyiben éjszaka (20:00-6:00 óra között) Vállalkozó szállítási feladatokat végez a
munkaterületre, Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke alkalmanként a teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-a. Kötelező jótállás: 12
hónap. Jótállás kezdete: sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjának napja. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya
építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ATként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára - építés-kivitelezésre is kiterjedő all risk típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra az alábbiak szerint: legalább 50.000.000.,- Ft/kár és
legalább 300.000.000 Ft/év mértékű, all risk típusú felelősségbiztosítás. Nyertes AT kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezzen az előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) 10
2 3.Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
3 4. Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 460 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00032 azonosító számú „Infrastrukturális fejlesztés a Gábor Andor Általános Iskolában.” című támogatási szerződés
II.2.14) További információ:
Felhívás II.2.7)pontjában a szerződés időtartamaként feltüntetett 460 munkanap alatt ajánlatkérő 460 naptári napot ért. Kbt.77.§(1)
bek.alapján: 2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 48 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap. 4. értékelési szempont
legkedvezőbb szintje 730 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap. FAKSZ:Dr. Csók István Áron OO118, Dr. Bábosik
Roland Ottó O1011

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti
öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (
EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. 1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek
alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a
hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.
§ (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása,
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az
ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)
bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 2) Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7)
bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja
szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá a következő eltéréssel: a Kbt. 62. § (1
) bek k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek
alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi. A közös AT-k külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13
. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek.ben foglaltakra. B)
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZ.1) Alkalmatlan az építőipari
kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1)
bek. c) pont és 322/2015.Kr. 21. § (1) bek.). SZ.1)Alkalmasság előzetes igazolása: Kr.1.§(1)bek.alapján AT-nek a II.Fejezetnek
megfelelően EEKD benyújtásával.(folyt. III .1.3.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. §
(5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3)
bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kr. 3. § (2) bek.
Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek,
irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása: Kr. 1. § (2)
bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a Kr. 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott
alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pontban meghatározott szakember
esetében csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3.) pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely
tartalmazza ezen személy nevét, végzettségét , és az eljárást megindító felhívás feladásáig, projektvezetőként, épületek
kivitelezésében és/vagy felújításában szerzett releváns szakmai tapasztalatának időtartamát, továbbá azt, hogy a szakember
munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Mindezek
alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát valamint a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az önéletrajzból megállapíthatónak
kell lennie az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek. Az önéletrajzban a gyakorlat megjelölését év/hónap/nap pontossággal
kérjük feltüntetni. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7)
bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert: -
legalább 1 fő projektvezető szakembert, aki legalább középfokú végzettségű, és legalább 365 napos, épületek kivitelezésében és/vagy
felújításában projektvezetőként szerzett tapasztalattal rendelkezik. *** (folyt III.1.1.) Kr.2.§(5)bek.alapján alkalmassági követelmények
előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.Kapacitás igénybevétele esetén
irányadó a Kr.3.§(2)bek. Az alkalmasság igazolása: SZ.1)Kr.1.§(2)bek.alapján AK által a Kbt.69.§(4)-(8)bek.alapján alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek Kr.26.§(2)bek. megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel Kbt.65.§(1)bek.c) pontja és 322/2015.Kr.21.§(1)bek.alapján meghatározott alkalmassági követelménynek: -Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékének adatai alapján, - Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani. A alkalmasság előzetes igazolásának és igazolásának módja részletesen a KD IX. fejezete szerint. Az alk.igazolására a Kbt
.65.§(7),(9)és69.§(11)bek. is irányadók. AK felhívja figyelmet Kr.1.§ (7) bek.ben, és 424/2017.(XII.19.)Kr 12.§(2)bek.ben foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés. Európai uniós támogatás: Projekt azonosítója, címe: EFOP-4.1.2-17-2017-00032 „
Infrastrukturális fejlesztés a Gábor Andor Általános Iskolában” A támogatási intenzitása: 100,000000 %. A támogatás módja: Szállítói
finanszírozás AT jogosult a Kbt.135.§(9)bek. alapján, a 272/2014. Korm. r. 119. § -a szerinti mértékű 30% szállítói előleg igénylésére. A
272/2014. Korm. r. előírásai irányadóak (pl. 118/A.§(2a)bek.). Kbt.135.§ (1), (4), (5)-(6) bek. irányadóak. A számlák ellenértékét
Ajánlatkérő – amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák
fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően
– a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra szerint alakul. (folyt: VI.4.3)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3) bekezdés
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR r. 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a 424/2017.(XII.19.)Kr.(
EKR.r.)alkalmazandó.2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r.előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele,
hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassamagát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a
NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.3.
Azajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagyamennyiben elektronikus
űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában (EKR.r.10.§(1)-(3).4.Az értékelési
szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek.szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az
ajánlat részeként kitölteni.- Kbt. 66.§(6)bek. szerintinyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a
részét(részeit) amelynekteljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt ésaz
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó).AK a Kr. 2.§(3)bek.alapján előírja, hogy AT az
EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.-Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,- változásbejegyzési
eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozatis csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban
meghatározott iratokat.- szakmaiajánlatként, az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést).-
amennyibenaz AT a Kbt.69.§(11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás eseténköteles a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.- ATnek (közös ATnek) azajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.
§(3)-(4)bek. vonatkozásában,- Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló
dokumentumot részletesenlsd. Közbeszerzési Dokumentumok.6.AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.7.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a
magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nemfogadható el.8.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek
meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közösajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r.13.§(3)bek. szerinti
meghatalmazást.9.AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
létrehozását.10.Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásánaknapján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciáktekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.11.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai
idő az irányadó.12. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben
foglaltakat.14.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtőlcsütörtökig, 10-15
óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedőidőintervallum.15. AK a IV.2.6) pontban
feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.16. Ajánlatkérő 2019.02.20.-án 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 7584 Babócsa, Rákóczi u. 3.,18/5 hrsz. folyt: Vl.4.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. (folyt VI.3))17. Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1)
és III.1.3) pont.18 Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot
részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
(folyt:III.2.2.)A szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében
hivatkozott szabályok, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, különös tekintettel annak 32/A. – 32/B. §-ai, valamint az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet speciális szabályai. A
számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF)
kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. Az előleg elszámolására
Nyertes Ajánlattevő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
rendelkezései szerint jogosult. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek részét
képezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. rendelkezései. Ajánlatkérő részszámlázásra (egy előlegszámla, 3 részszámla, egy végszámla) a
szerződéstervezetben meghatározottak szerint biztosít lehetőséget. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.A „3. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során” értékelési szempont keretében, a
közbenső pontok és a pontszámok az alábbi környezetvédelmi vállalások megajánlása függvényében kerülnek kiosztása a
Közbeszerzési Dokumentumok XII.4. pontja szerint: - AT vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az
EURO IV normáknak, vagy annál korszerűbbek. - AT vállalja, hogy éjszaka, 20:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a
munkaterületre. - AT vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik.
Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján indítja meg.
Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha:
-a közbeszerzési eljárás valamely előre nem látható, Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső körülmény miatti elhúzódása következtében a felhívás II.2.7) és II.2.14) pontban előírt teljesítési határidő alapján a készre jelentés napja 2020. augusztus 26. után időpontra esik.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján figyelmet arra, hogy a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet V.1.pontja tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az
egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák