Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2417/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Báránd Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4161 Báránd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Báránd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34181416
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Báránd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Miklós
Telefon: +36 54466030
E-mail: polgarmester@barand.hu
Fax: +36 54466291
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.barand.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.barand.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Báránd belvíz 2. (936)
Hivatkozási szám: EKR000682222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 azonosítószámú projekt vonatkozásában Báránd község csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése, a belvízzel veszélyeztetett területek infrastrukturális biztosításával (2)”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 102078358 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Báránd belvíz 2. (936)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4161 Báránd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi létesítmények megépítése szükséges:
•1db átemelő szivattyútelep – vasbeton aknával,iszapfogóval,gépészeti szerelvényekkel,szivattyúkkal,elektromos energia ellátással,vezérléssel.
•Beton mederburkolattal ellátott nyíltmedrű vízelvezető csatornák - utak,kapubejárók alatti csőátereszekkel – 3280,5 m hosszban, az érintett területek helyreállításával
5-0-0 cs. Bocskai-Nagy L.u. 1320m,
5-1-0 cs. Dózsa Gy.u. 505,5m,
5-1-1 cs. Mátyás u. 78m,
5-1-2 cs. Mátyás u. 179m,
5-2-0 cs. Dózs Gy.-Akácfa u. 253m,
5-4-0 cs. Akácfa u. 280m,
5-5-0 cs. Báthori u. 247,5m,
5-6-0 cs. Mátyás u. 145m,
5-9-0 cs. Nagy L.u. 210m.
4-6-0 cs: Nagy L. u. cs 62,5m
• mindösszesen kiépítésre kerülő csatorna: 3280,5m
•Átemelő előtt 1db olajfogóval kombinált iszapfogó,
•Befogadó Eszteró-csatorna medervédelme a csatlakozási ponton,
•Eszteró-csatornán lévő tiltós áteresz átalakítása, a vízszint szabályozás lehetővé tételének megteremtésére.
Földmunkák
Egy-egy csatornaszakasz gépi földmunkáinak megkezdése előtt,a kitűzött nyomvonal mentén kézi földmunkával fel kell tárni a keresztező közműveket.
Közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető,a terv mellékletét képező közműkezelői előírásokat be kell tartani.
Építés során helyi földanyag kerül visszaépítésre az egyes csatornákból kikerülő föld a nyomvonal mentén,a földhiányos részeken kerül beépítésre.
Mederburkoló elemek mellé visszatöltött földet tömöríteni kell,az előírt tömörség 85%,a burkolóelem feletti rézsű hajlása 1:1 hajlású.
Átereszek fölötti föld feltöltések 90%-os tömörségűek.
Átemelő szivattyútelep földmunkája kútsüllyesztéses technológiával készül,a munka folyamán figyelembe kell venni a talajmechanikai feltárás adatait.
Dúcolás
Mederburkolat 80-100cm mélységű munkaárokban történik,a munkaárok dúcolása nem szükséges. A csillapítóakna és az iszapfogó műtárgy munkaárkát 1,2m-t meghaladó leásás miatt dúcolni kell,vagy rézsűs földkiemelést kell alkalmazni.
Víztelenítés
Mederburkolat építése során a kis mélység miatt talajvízzel nem kell számolni.
Víztelenítésre csapadékvízből keletkező munkaárok elöntésre kell számítani,valamint a csillapító akna,az iszapfogó és a tiltós műtárgy építésénél kell vízteleníteni.A víztelenítést nyíltvíztartásos technológiával terveztük.
Ágyazat
Mederburkolat alá 10cm vastag homokos-kavics ágyazatot terveztünk, az ágyazatot 90%-osra kell tömöríteni.
Mederburkolat
A mederburkolat AE jelű elemekből tervezve, az építést a csatorna kezdő szelvényében kell kezdeni a nyomvonal vízszintes és magassági kitűzése mellett.
Burkolóelemek beépítését előre elkészített ágyazaton kell végezni,a mederburkoló elemek csatlakozásánál lévő hézagokat nem kell habarccsal kikenni – tömíteni.
Utak alatti átereszeket és az 5-0-0 jelű csatornán épülő zárt szakaszokat – 0+069-0+087; 0+110-0+126; 0+311-0+364 és 0+832-0+860,5 szelvények között - „A” terhelési osztályú elemekből és fedlapokból terveztük.
Kapubejárókba TA betoncsövek kerültek tervezésre.
Betonozás
Átereszek végeit vasbeton támfalakkal terveztük lezárni, a támfalakat a terven szereplő szerkezettel és minőségben kell készíteni, vagy azonos minőségű előre gyártott elemmel lehet helyettesíteni.
Tervezett tisztítóaknákat terv szerit kell kialakítani a lefedés előregyártott vasbeton fedlappal történik.
Burkolatok
Elbontott útburkolatokat,útalapokat,járda burkolatokat,nemes útpadkát az eredeti rétegrenddel és vastagságban kell helyreállítani.
Forgalomtechnikai és biztonsági elemek
Forgalomtechnikai elemeket a forgalomtechnikai terv szerint kell elhelyezni,különösen a 42.sz főút mellett végzett munkánál.
Munkaterület biztosításáról, elkorlátozásáról,a közlekedést biztosító átjáróról,az ideiglenes forgalmi rendet biztosító KRESZ táblák kihelyezéséről minden csatornaszakaszon gondoskodni kell.
Bontási munkák
Bontás során veszélyes hulladék nem keletkezik.
Bontási munkák során kibontott beton és egyéb bontási hulladék kezelésénél a 45/2004.(VII.26.) BM-KVvVM együttes r. előírásai szerint kell eljárni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 8
2 2.Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén  8
3 2.folytatása: az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem) 0
4 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a helyszínen dolgozó földmunkagépek hidraulikacsöveinek esetleges kenőanyag szivárgását hetente ellenőrzi? (igen/nem) 8
5 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem) 8
6 5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően vizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik lehetővé a részekre történő megbontást és a részajánlattétel biztosítását. A részekre bontás sem gazdasági, szem műszaki-funkcionális szempontból nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17107 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Báránd belvíz 2. (936)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64540126
Postai cím: Bem József Utca 3
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: nadep@t-online.hu
Telefon: +36 54527000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480722
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104222056
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102078358
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ideiglenes melléképítmények,Zsaluzás,állványozás,Irtás,föld és sziklamunka,Síkalapozás,Helyszíni beton,vasbeton munka,
Lakatosszerkezet elhelyezés,Közműcsatornaépítés,Útburkolat alap,makadámburkolat készítése,Bitumenes alap, burkolat
készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64540126
Postai cím: Bem József Utca 3
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782209

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő tárgyi eljárást feltételes közbeszerzésként indította meg a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a
műszaki tartalom csökkentésére vonatkozóan változás-bejelentést nyújtott be az Irányító Hatósághoz. Ajánlatkérő a felhívásban
rögzítette továbbá: „Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő tárgyi eljárást a még jóvá nem hagyott műszaki tartalom vonatkozásában
indította meg, így ajánlatkérő az Irányító Hatóság műszaki tartalom csökkentés jóvá nem hagyását olyan ellenőrzési körén kívül eső,
bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amely amennyiben az ajánlatok bontását követően következik be, úgy az eljárást
eredménytelenné nyilvánítja (feltételes közbeszerzés).” Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó
változás-bejelentését az Irányító Hatóság elfogadta, jóváhagyta, mely alapján a támogatási szerződés 1. számú módosítására 2018.
október 31. napján sor került, így ajánlatkérő az eljárást eredményessé nyilvánította, a szerződést megkötötte, a szerződés annak
aláírását követően hatályba lépett.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges