Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2419/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Orosházi Kórház
Teljesítés helye:HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosházi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73678515
Postai cím: Könd Utca 59
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Mihály
Telefon: +36 68411166
E-mail: laczimihaly@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ohk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR000277512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések az Orosházi Kórházban az EFOP-2.2.18-18-2017-00058 azonosító számú projekt keretében" elnevezésű közbeszerzési eljárásban: Adásvételi szerződés keretében betegbiztonság növelését célzó orvosi felszerelések beszerzése az Orosházi Kórház részére 2 részajánlattételi körben az alábbiak szerint: 1 db Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítése (kiemelten legionella), 2 db Flexibilis endoszkóp mosó-fertőtlenítő rendszer (2 medencés) 3500 ciklus lefuttatására alkalmas tisztító és fertőtlenítőszerrel.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 40850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében betegbiztonság növelését célzó orvosi felszerelések beszerzése az Orosházi Kórház részére 2 részajánlattételi körben, melyből az 1. rész mennyisége: 1 db Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítése (kiemelten legionella). Az ajánlat tartalmazza a rendszer elemeinek kültérben történő működtetésének a kivitelezését (megfelelő méretű, biztonságos üzemvitelre és munkavégzésre alkalmassá tett, fagymentes egységet pl. kisház), a teljes rendszer komplett Vízjogi engedélyes tervdokumentációjának, és kiviteli tervének elkészítését. Minden(ivóvíz hálózatban) ismert baktérium, vírus, mikroorganizmus ellen biztosítson védelmet, így a vas/mangán baktériumok, pseudomonas, e-coli, legionella stb. A rendszer üzembe állítása és biofilmektől történő tisztítása a vízrendszer folyamatos használata mellett történjen. A kezelt víz legyen szín,íz és szagmentes ivóvíz. Bejövő vízág gépesítése. Oldja a csövek belső felületén kialakult biofilmet és gátolja az újabb rétegek kialakulását. Vízrendszer folyamatos használata mellett történjen a vízrendszer fertőtlenítése és tisztítása. Nem igényel leállást.A hálózati vízellátó hálózatban található kórokozó baktériumok, kiemelten a legionella mentesítésének megvalósításához szükséges technológia telepítése, a rendszer biofilmektől való megtisztítása. A fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi intézményben. Ivóvíz hálózatokra. Klórdioxid vagy klórion technológia. Automatikus rendszer. Adagolás kontroll. Az adagolt fertőtlenítő szer online visszamérésére alkalmas eszköz. Az adagolt fertőtlenítő szer kézi visszamérésére alkalmas eszköz. (fotométer). A ClO2 előállítása a 201/2001 kormányrendeletben foglalt határértékek betartása mellett történik.
Fenntartási, üzemeltetési feltételek a jótállási időszak (12 hónap) alatt: Oktatás biztosítása magyar nyelven, Rendszeres (gyártó által előírt) karbantartás, Magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása,Működtetéshez szükséges vegyszerek biztosítása szállítása a jótállási idő alatt (36000m3/év a vízfogyasztás), 7/24 rendelkezésre állás, 24 órán belüli rendelkezésre állás. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs excel tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzéstárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmazott technológia tegyen lehetővé nagy pontosságú adagolást és küszöbölje ki túl ill. az aluladagolást 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5. szerinti pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. 2) A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerint 1. részszempont esetében abszolút értékelés,pontozás, 2. részszempont fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Flexibilis endoszkóp mosó-fertőtlenítő rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében betegbiztonság növelését célzó orvosi felszerelések beszerzése az Orosházi Kórház részére 2 részajánlattételi körben, melyből a 2. rész mennyisége: 2 db Flexibilis endoszkóp mosó-fertőtlenítő rendszer (2 medencés) 3500 ciklus lefuttatására alkalmas tisztító és fertőtlenítőszerrel. Flexibilis endoszkópok tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló automata berendezés 2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető szeparált kamrában történő mosás-fertőtlenítésére alkalmas. Az eszköz különböző gyártók endoszkópjainak hatásos mosását, tisztítását, fertőtlenítését végzi a vonatkozó higiénés és műszaki szabvány követelmények alapján. Orvostechnikai eszköz CE IIb jelölés az MDD 93/42/EEC szerint MSZ EN ISO 15883-1,4 szabvány megfelelőség alapján. Az ajánlat tartalmazza a felhasználó által megadott típusú endoszkópok csatlakoztatásához szükséges csatlakozókat. Az ajánlat tartalmazza hatékony és biztonságos üzemeltetéshez szükséges előszűrő rendszert (5;1;02µ), vízlágyító berendezést és vízmelegítő berendezést (min. 3 kW kórházi felhasználásra alkalmas boiler), szükség esetén sűrített levegős kompresszort.
Fenntartási, üzemeltetési feltételek a jótállási időszak (12 hónap) alatt: Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven, gyakoriság: negyed évente. Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. Rendszeres (gyártó által előírt) karbantartás. Magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. 7/24 rendelkezésre állás. 24 órán belüli rendelkezésre állás.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzéstárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre áll 7. csatorna csatlakoztatására független csatlakozó kamránként 15
2 Legalább a disztális cső(betegbe vezetett rész) tekeredés és átfedésmentes behelyezését,a mosó felületével vagy az endoszkóp más részével való érintkezéstől mentes mosását biztosító kamra kialakítás 5
3 A készülék rendelkezik a vegyszer azonosítására és lejárati idejének ellenőrzésére alkalmas automata azonosító rendszerrel (pl. RFID címke, olvasó) 10
4 Motorikus mozgatású, lábkapcsolóval nyitható kamraajtó a higiénikus behelyezés biztosításár 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban foglalt mennyiségen felül további 1000 ciklus lefuttatására alkalmas tisztító és fertőtlenítőszer, amely alkalmas Ajánlatkérő Pentax gyártmányú eszközparkjához. Az opció Vevő számára lehívási(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Vevő az opciót jogosult részben, vagy egészben a jelen szerződés aláírásának napjától számított 6 hónap alatt érvényesíteni. Vevő az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele a dokumentáció mellékletét képező specifikációs excelben meghatározottak szerinti az alapmennyiséggel egyező egységárak ("Az ajánlat tartalmazzon 3500 ciklus lefuttatására alkalmas tisztító és fertőtlenítőszert, amely alkalmas Ajánlatkérő Pentax gyártmányú eszközparkjához" megnevezésű sorra adott nettó egységár - "L oszlop") alapján történik. A vételi jogát Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolnia szerződés-tervezetben foglaltak szerint. A vételi jogkörében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termék szolgáltatható Eladó által. Az opció tekintetében Vevő jogosult a finanszírozást részben vagy egészben a II.2.13) pontban foglalttól eltérő más uniós forrásból, vagy saját költségvetésből is biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5. szerinti pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. 2) A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerint 1.-4. részszempontok esetében abszolút értékelés,pontozás, 5. részszempont fordított arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 174 - 393986
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14538333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: referencia követelmény biztosítása, telepítéshez, beüzemeléshez, betanításhoz szükséges teljes körű szakmai tanácsadás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Flexibilis endoszkóp mosó-fertőtlenítő rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27882000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: referencia követelmény biztosítása, telepítéshez, beüzemeléshez, betanításhoz szükséges teljes körű szakmai tanácsadás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A nyertes ajánlattevők adószáma részenként: 1. rész esetében Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 11909879-2-42, 2. rész esetében Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 11909879-2-42. 2.) Az ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként: 1. rész esetében Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 1142 Budapest Szatmár Utca 46/A; 11909879-2-42 és SzamosMediko Kft.- 1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.; 23394021-2-43. Noritix Kft. - 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5; 25475649213; 2. rész esetében Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 1142 Budapest Szatmár Utca 46/A; 11909879-2-42 és Steelco Hungary Kft. - 1116 Budapest Temesvár Utca 19-21.;14971921-2-43. 3.) Érvénytelen ajánlatok részenként: 1. rész esetében SzamosMediko Kft. - 1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.; 23394021-2-43, mivel az az ajánlatába beadott kötelezően igen vállalással kiírt „7/24 rendelkezésre állás”, és a „24 órán belüli rendelkezésre állás” követelmények tekintetében „nem” megajánlást tett, ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 2- rész esetében Steelco Hungary Kft. - 1116 Budapest Temesvár Utca 19-21.;14971921-2-43, mivel a hiánypótlást az előírt határidőre (2018.11.12. 10:00 óra) nem nyújtotta be, ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)