Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0244/2019
CPV Kód:76441000-6
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Dunántúli középhegység és ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Vízügyi Főigazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000001412019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000001412019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Vízügyi Főigazgatóság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Monitoring kutak felülvizsgálata (KEHOP-1.1.0)
Hivatkozási szám: EKR000001412019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76441000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében ”A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó monitoring kutak felülvizsgálata
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Monitoring kutak felülvizsgálata (KEHOP-1.1.0)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76470000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dunántúli középhegység és ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt általános célja:A Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolója a túlzott kitermelés időszaka után (1960-1989) az 1990-es évek eleje óta regenerálódik, a karsztvízszint emelkedik. Az előrejelzés szerint a karsztvíztároló nyomásállapota 2030-ra megközelíti az ún. eredeti, kb. 1950-es nyomásállapotokat. A tároló töltődésének további folytatódása esetén még további nyomásnövekedés várható. Az elöntési, felvizesedési problémák és a károkozások száma, volumene a karsztvízszint további emelkedésével tovább nő. A projekt célja e problémák ismeretében a dunántúli-középhegységi karsztvíz-készletgazdálkodási állapotértékelésén, annak modellezésén keresztül az emelkedő karsztvízszint okozta jelenségek felmérése, környezetvédelmi, természetvédelmi, földtani értékelő feladatok ellátása, vízkészlet-gazdálkodási célkitűzések és feladatok megfogalmazása, valamint az észlelő-hálózat állapotfelmérése, elemeinek javítása.
A megadott mennyiség adatok alapján a 167 db + 50 db kút a teljes mennyiség, melyek tekintetében Ajánlatkérő a feladatokat meghatározta. Ajánlatkérő a nem megközelíthető területek tekintetében arra vonatkozó igazolást kér benyújtani nyertes Ajánlattevőtől. Igazolásként szolgál: a kút fellelhetőségi területére vonatkozó tulajdonosi vagy vagyonkezelői hozzájárulás megtagadására vonatkozó nyilatkozatot, a vizsgálat elvégzésére vonatkozó hozzájárulás megtagadását tartalmazó dokumentumot.
1. az észlelő hálózat kútjai ( 167 + 50 db objektum (kút) műszaki állapotának vizsgálata.
A kútműszaki vizsgálatok során elsősorban a kút műszaki állapotát (talpmélység, csőátmenetek-, tömszelencék helyei, csövek és szűrő/szűrők állapota és helye, cementkötés jósága) és hidraulikai paramétereit (nyugalmi vízszint, legalább két vízhozam lépcsőhöz tartozó üzemi vízszint) kell vizsgálni minimálisan a következő mérési komplexummal:
• speciális érzékenységű, a kút csövezés anyagához igazodó ellenállás szelvényezés,
• lyukbőség szelvényezés,
• természetes-gamma szelvényezés,
• nyugalmi helyzetben folyamatos hőmérséklet szelvényezés,
• termeltetés közbeni folyamatos hőmérséklet szelvényezés, differenciál hőmérséklet szelvényezés,
• termeltetés/nyeletés közbeni áramlás mérés, illetve visszatöltődés mérés, vagy nyeletési próba
• cementkötés-jóság vizsgálat akusztikus szelvényezéssel, amennyiben szükséges.
Amennyiben a kút nem átjárható, ezért a fentiekben meghatározott részletes felmérés nem végezhető el, akkor a kúthiba feltárására kell törekedni és más mérési módszerek is alkalmazhatóak, pl. kútkamerázás.
2. A felmérés keretében a karsztvízszint emelkedése miatt pozitívvá vált kutak lezárhatóságának kérdését is meg kell vizsgálni, a rosszul kivitelezett (PVC technikai csőrakatok, cementezési problémák) kutak esetében (ha azoknál a technikai csőrakatok mellett áramlik fel a karsztvíz) a szakszerű felszámolás módszertanára, illetve a javításra javaslatot kell tenni. Az észlelőhálózat műszaki felülvizsgálata (és a más közbeszerzés keretében elvégzett regionális modellezés eredményei) alapján kell megállapítani a műszerezésre, távjelzősítésre kerülő kutak körét, amelyre szakmai javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő.
3. A szerződés teljesítése során felmerülő hatósági engedélyeztetések elvégzése. Amennyiben tevékenység engedély köteles tevékenység, a munkálatok elvégzése az engedélyben szereplő előírások betartásával lehetséges.
4. Dokumentálás: A feladat teljesítése során mérési jegyzőkönyvek készítése, továbbá a Megrendelő által kért időközi jelentések és a zárójelentés összeállítása.
5. Közreműködés a Megrendelő által végzett PR tevékenységben
A min.500 m-es szint meghatározására a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet alapján került sor.
A projekten belül az alábbi kutak vizsgálatára és/vagy állapotfelmérésére kerül sor: 400 m-nél mélyebb: 43 db, 500 m-nél is mélyebb 30 db.
Részletes leírás a dokumentáció II. részében található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3 M/2.1. pont szerinti szakember min.500 m vagy mélyebb vizsgálati mélységű fúrt kutak műszeres vizsgálatában és/vagy műszaki állapotfelmérésében szerzett többlet szakmai tapasztal 20
2 3. A felhívás III.1.3 M/2.2. pont szerinti szakember új fúrt kút tervezése vagy meglévő fúrt kút fejlesztése vagy javítás tervezése területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0, max. 48 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az adminisztratív előkészítés részfeladatot összesen 217 db kút vonatkozásában kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie, ezen részfeladat esetében nincs opció.
A terepi előkészítés és helyreállítás részfeladatot összesen 167 db kút vonatkozásában kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie, mely részfeladat esetében ajánlatkérő jogosult további maximum 50 darab kút esetében is megrendelni a feladatellátást. Az elszámolás a nyertes ajánlatában szereplő egységáron történik.
A kútvizsgálat részfeladatot összesen 167 db kút vonatkozásában kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie, mely részfeladat esetében ajánlatkérő jogosult további maximum 50 darab kút esetében is megrendelni a feladatellátást. Az elszámolás a nyertes ajánlatában szereplő egységáron történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2017-00010
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerint bonyolítja le. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a részekre bontás nem lehetséges, mert egyetlen, elemeiben összefüggő feladat végrehajtására kér ajánlatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Igazolási mód:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései-16. §-ai is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számlaszám megadása,
— volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző két évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr.19. § (7) bekezdése is irányadó.
A pénzügyi alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők bármelyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat évben megkezdett és három éven belül befejezett (szerződésszerűen teljesített) legjelentősebb szolgáltatások ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
— a szolgáltatás tárgya,
— a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén– a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével! A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás M/2.2. pont tekintetében az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az igazolási mód folytatása:
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2.2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultságot igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát
M/3. a Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerint felhívott gazdasági szereplőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bemutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket (pontos típusmegnevezés, az alkalmasság megítéléséhez szükséges releváns műszaki paraméter megadása, rendelkezésre állás jogcíme), a rendelkezésre állás jogcímét pedig alátámasztani szükséges.
***
Alkalmassági követelmények:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 100 db kút műszeres kútvizsgálatának és/vagy műszaki állapotfelmérésének elkészítését igazoló referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább egy fő felsőfokú végzettségű geofizikus szakemberrel, aki rendelkezik legalább 50 darab fúrt kút műszeres kútvizsgálatában és/vagy műszaki állapotfelmérésben szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2.2. legalább egy fő kúttervező, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-VKG vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható, mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Legalább két szakember szükséges, egy fő több pozícióba nem jelölhető.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, műszaki felszereltséggel
M/3.1. legalább 1 db összkerékhajtású darus tehergépkocsi, ami legalább 2 t daru kapacitással bír.
M/3.2. legalább 2 db kútvizsgáló műszerkocsi, amelyek egyenként legalább 800 m mélység kapacitásúak, digitális műszerekkel, kombinált szondákkal (hőmérséklet, áramlás, folyadék átlátszóság, vezetőképesség), kalibrált eszközökkel felszerelve
M/3.3. legalább 1 db színes kútkamerás berendezés, körbeforgatható fejjel, vagy akusztikus lyukfal televízió
M/3.4. legalább 1 db búvárszivattyú, ami legalább 200 m emelő kapacitással és 2 m3/h kapacitással rendelkezik
Ajánlattevő csatolja ajánlatában nyilatkozatát a tekintetben, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig a szerződés teljes időtartama alatt a III.1.3. M/2.2 pont tekintetében bemutatott szakember a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal, kamarai regisztrációval és aktív státusszal rendelkezni fog. (Szerződéskötés feltétele)
Ajánlatkérő „műszeres kútvizsgálat” alatt a következőt érti: a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. mellékeltében felsoroltakat.
Ajánlatkérő „műszaki állapotfelmérés”alatt a következőt érti: a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (6)-(8) és 11. § (1)-(2) bekezdések előírásait.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerz. és a kifiz. pénzneme HUF.
Teljesítési bizt.(nettó vállalkozási díj 5 %-a)
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)telj. nettó vállalkozási díj alapján számított 0,5 % /naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20%-a
Előleg: a szerződés elszám. összege 30%-ának megfelelő mértékben a Kbt.135.§(8)bek. szerint, előleg visszafizetési biztosíték nyújtása mellett (előleg visszafi. bizt. mért.a szerz.elszám. össz. 10%-a és az ig. előleg kül-re jutó tám. összegének megfelelő)
Ajánlatkérő jelen szerződés finanszírozását a KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 projekt keretében 100%-os támogatásból kívánja megvalósítani(utófinanszírozás).A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
A vonatkozó jogszabályok különösen:
— 2015.éviCXLIII.tv.(Kbt.) 135.§(1),(4)-(6),(11),(12)bek.)
— 2013.éviV.tv.(Ptk.)6:130.§ (1)-(2), 6:155. §)
— 2007.évi CXXVII.tv.
— 272/2014. (XI.5.) Korm.rend.
AK részszámlázás lehetőségét biztosít.
Részletek a közbeszerzési dok-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke egymillió-ötszázezer forint.
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§(2) bek foglaltak szerint. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni. Részletek a Dokumentációban.
2. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00. Az „Egyösszegű Ajánlati ár” és alszempontjai fordított arányosítás útján történik, a minőségi értékelési részszempontok értékelése egyenes arányosítással történik. Az első minőségi kritérium tekintetében a legkedvezőbb megajánlás:30 db kút, a második minőségi kritérium tekintetében a legkedvezőbb megajánlás 48 hónap.
Értékelési szempontok: 1. Ajánlati ár (nettó Ft); 2. A felhívás III.1.3 M/2.1. pont szerinti szakember min.500 m vagy mélyebb vizsgálati mélységű fúrt kutak műszeres vizsgálatában és/vagy műszaki állapotfelmérésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (kutak száma, min. 0, max. 30 db); 3. A felhívás III.1.3 M/2.2. pont szerinti szakember új fúrt kút tervezése vagy meglévő fúrt kút fejlesztése vagy javítás tervezése területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0, max. 48 hónap).
AK a felhívás II.2.5. pontjában az egyösszegű nettó ajánlati ár értékelési szempont tekintetében az alábbi alszempontokat határozza meg: kútvizsgálat díja (nettó Ft) súlyszám: 40; terepi előkészítés és helyreállítás díja (nettó Ft) súlyszám: 25; adminisztratív feladatok és szakmai javaslat díja: nettó Ft súlyszám:5. Részletek a KD-ban.
3. Ajánlatkérő
• a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért
• a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
• konzultációt nem tart
• az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
• nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását
• jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvényt,„Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet,„EEKD”alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.
• jelen eljárását a Kbt.53.§ (6) bekezdése alapján indítja meg
• alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e)pontját.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§szerint. Helyszíni bejárásra nem kerül sor.
5. Tájékoztatás: AK a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiadott 2016. évi Fejlesztési Keretben kiemelt projektként nevesített "A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosító számú projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozóan támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A benyújtott pályázatról Ajánlatkérő pozitív támogatói döntés kapott, és a beruh. előkészítésére Támogatási szerződést kötött. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés hatálybalépését a TSZ megval-ra irányuló szakaszára von. mód. mindkét fél által történő aláírásához és a vállalkozási díj (egyösszegű nettó ajánlati ár) támogatásból történő kifizethetőségének Támogató általi biztosításához köti, a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján.
6. Ajánlattevő ajánlatában csatolja a Kbt.66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is).
7. FAKSZ: Dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák