Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24424/2019
CPV Kód:50530000-9
Ajánlatkérő:SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. és 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1., valamint 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Greenergy-Service Karbantartó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07139
Postai cím: Honvéd utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet, beszerzési osztályvezető
Telefon: +36305269924
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +3622314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt gyakorisággal (2000, 4000 és 6000 üzemóránként) történő karbantartás és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50530000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt gyakorisággal (2000, 4000 és 6000 üzemóránként) történő karbantartás és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. és 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1., valamint
8000 Székesfehérvár, Királysor 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt gyakorisággal (2000, 4000 és 6000 üzemóránként) történő karbantartás és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, az alábbiak szerint.
Műszaki tartalom, szükséges szolgáltatások:
- A gázmotor gyártója által kiadott gépkönyv szerinti karbantartási tervben meghatározott 2.000, 4.000 és 6.000 üzemóránkénti karbantartási munkák elvégzése, és ehhez kapcsolódóan gépkönyv szerinti alkatrészek biztosítása;
- Levegőszűrők, kartergázszűrők, gázszűrők, olajszűrők biztosítása;
- Generátor csapágyak félévenkénti zsírzása az előírt kenőanyaggal, előírt mennyiségben;
- Az elektromos berendezések száraz tisztítása, elektromos elemek mozgó alkatrészeinek átvizsgálása, tisztítása a karbantartási kézikönyv szerint;
- Gázmotorok karbantartásához és az ehhez kapcsolódó hibaelhárításhoz szükséges anyagok, alkatrészek biztosítása;
- Az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése;
- Rendkívüli meghibásodások anyagszükségletének biztosítása, amennyiben azokat az Ajánlatkérő saját tartalékkészletéből nem biztosítja;
- Távfelügyeleti rendszeren keresztül meghibásodások elemzése;
- Gyújtógyertya (várhatóan 300 db gyújtógyertya a szerződés időtartama alatt) és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, amelyek beszerelését Ajánlatkérő végzi.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a karbantartás, hibaelhárítás során a berendezés (gázmotor) a legrövidebb ideig álljon.
A szolgáltatás nyújtása során szükséges alkatrészeket, célszerszámokat és a szükséges humán erőforrást az Ajánlattevő köteles biztosítani.
A karbantartás és hibaelhárítás zavartalan biztosítása érdekében Ajánlattevő feladata teljeskörű raktárkészlet biztosítása.
Ajánlattevő feladata, hogy szükség esetén távfelügyeleti lehetőséget biztosítson, IPSEC VPN/vagy távoli konzol kapcsolat használatával.
A fentiekben részletezett, 2.000, 4.000 és 6.000 üzemóránkénti karbantartási munkákon felül, az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli hibajavítási feladatokra, valamint ahhoz szükséges alkatrészekre, a gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítására Ajánlatkérő nettó 138.600.000 forint keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. A keretösszeg felhasználásának részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevő csak érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Az érvényes megfelelőségi nyilatkozat vagy azzal egyenértékű dokumentum Ajánlatkérő részére történő átadása a teljesítés igazolás kiállításának feltétele.
A nyertes Ajánlattevő a karbantartások és az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése során GE Jenbacher, vagy azzal egyenértékű alkatrészek felhasználására köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9001 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő gázmotorok gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartására és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzésére alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greenergy-Service Karbantartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tomori utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 107400000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50530000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. és 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1., valamint 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/b.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt gyakorisággal (2000, 4000 és 6000 üzemóránként) történő karbantartás és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, az alábbiak szerint.
Műszaki tartalom, szükséges szolgáltatások:
- A gázmotor gyártója által kiadott gépkönyv szerinti karbantartási tervben meghatározott 2.000, 4.000 és 6.000 üzemóránkénti karbantartási munkák elvégzése, és ehhez kapcsolódóan gépkönyv szerinti alkatrészek biztosítása;
- Levegőszűrők, kartergázszűrők, gázszűrők, olajszűrők biztosítása;
- Generátor csapágyak félévenkénti zsírzása az előírt kenőanyaggal, előírt mennyiségben;
- Az elektromos berendezések száraz tisztítása, elektromos elemek mozgó alkatrészeinek átvizsgálása, tisztítása a karbantartási kézikönyv szerint;
- Gázmotorok karbantartásához és az ehhez kapcsolódó hibaelhárításhoz szükséges anyagok, alkatrészek biztosítása;
- Az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése;
- Rendkívüli meghibásodások anyagszükségletének biztosítása, amennyiben azokat az Ajánlatkérő saját tartalékkészletéből nem biztosítja;
- Távfelügyeleti rendszeren keresztül meghibásodások elemzése;
- Gyújtógyertya (várhatóan 300 db gyújtógyertya a szerződés időtartama alatt) és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, amelyek beszerelését Ajánlatkérő végzi.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a karbantartás, hibaelhárítás során a berendezés (gázmotor) a legrövidebb ideig álljon.
A szolgáltatás nyújtása során szükséges alkatrészeket, célszerszámokat és a szükséges humán erőforrást az Ajánlattevő köteles biztosítani.
A karbantartás és hibaelhárítás zavartalan biztosítása érdekében Ajánlattevő feladata teljeskörű raktárkészlet biztosítása.
Ajánlattevő feladata, hogy szükség esetén távfelügyeleti lehetőséget biztosítson, IPSEC VPN/vagy távoli konzol kapcsolat használatával.
A fentiekben részletezett, 2.000, 4.000 és 6.000 üzemóránkénti karbantartási munkákon felül, az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli hibajavítási feladatokra, valamint ahhoz szükséges alkatrészekre, a gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítására Ajánlatkérő nettó 138.600.000 forint keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. A keretösszeg felhasználásának részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevő csak érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Az érvényes megfelelőségi nyilatkozat vagy azzal egyenértékű dokumentum Ajánlatkérő részére történő átadása a teljesítés igazolás kiállításának feltétele.
A nyertes Ajánlattevő a karbantartások és az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése során GE Jenbacher, vagy azzal egyenértékű alkatrészek felhasználására köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greenergy-Service Karbantartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tomori utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés hatályának meghosszabbítása:
A Megrendelő a Szerződés hatályának lejártát megelőzően a Szerződés tárgyának megfelelő szolgáltatások ellátására- jogszabályi kötelezettségének eleget téve- közbeszerzési eljárást indított. Amennyiben a tárgybeli közbeszerzési eljárás a jelen Szerződés meghatározott hatályának lejártáig nem zárul le eredményesen, abban az esetben a Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik, a közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 2020. február 28. napjáig.
- Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának való megfelelés:
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy a módosítás nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést illetőleg a Szerződés eredeti hatálya sem volt olyan rövid, hogy az egyes érdeklődő gazdasági szereplőket elriaszthatott volna az eljárásban való indulástól.
A Szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
- Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjának való megfelelés:
A Szerződésmódosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a módosítás nem érinti az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nem eredményez a Vállalkozó számára többletjogokat, illetve nem menti fel a Szerződés szerinti kötelezettségei alól.
- Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjának való megfelelés:
A Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre nem terjeszti ki, illetve a módosítás kapcsán Vállalkozó részéről nem merül fel többletkötelezettség vagy többletteher.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek között a Szerződés annak valamennyi fél általi cégszerű aláírása napjától (2018. április 12.) 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jött létre.
A Megrendelő a 2019. december 31. napját követő időre jelenleg nem rendelkezik érvényes szerződéssel az általa üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartására és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzésére alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítására.
Ugyanakkor közszolgáltatási tevékenységének zavartalan ellátásának érdekében Megrendelőnek elengedhetetlen érdeke, hogy a gázmotorok karbantartása és az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése (alkatrész biztosítással), továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása folyamatosan biztosított legyen.
Annak érdekében, hogy az azonos tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás lezárásáig Megrendelő számára folyamatosan biztosítottak legyenek a fenti szolgáltatások, a Szerződő Felek a Szerződés hatályát meghosszabbítják a Szerződés tárgyának megfelelő új közbeszerzési szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 2020. február 28. napjáig.
Vállalkozó a Szerződés módosítását elfogadta, így a Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 153600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben