Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24750/2019
CPV Kód:42965100-9
Ajánlatkérő:SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JÁSZ-ALKOTÓ Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25814051
Postai cím: Jásztelki Utca 73.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán György
Telefon: +36 302063466
E-mail: urban.gyorgy@szatmari.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Automata állványrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001215252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42965100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 7. Nagyvállalati beruházási támogatások jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 349562) terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) II. fejezet 7. és 19. pontjában foglalt jogcímek alapján regionális beruházási támogatásból megvalósuló beruházások projekt keretén belül kívánja megvalósítani az alábbi eszközök beszerzését.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 30 naptári napos próbaüzemet valamint oktatást (elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt). Az oktatás időtartama 8 munkaóra. A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, amelynek tartalmaznia kell a gép elemeit, műszaki paramétereit, munkabiztonsági megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a berendezés működési leírását.
A teljesítés továbbá magában foglalja magyar nyelvű felhasználói kézikönyv és karbantartási útmutató nyomtatott formában történő átadását.
Kizárólag új eszköz ajánlható meg. E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (az ÁFA kivételével) és az árfolyamváltozásból eredő kockázatot.
A géphez biztosítani kell a vonatkozó jogszabályokban előírt jótállási és alkatrészellátási kötelezettséget.
A gép teljes körű jótállási időn belüli javítását és karbantartását legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált, magyarországi márkaszakszerviz által biztosítani kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat részeként meg kell jelölni az állványrendszer hivatalos márkaszervizét is (név, cím, telefonos elérhetőség), valamint amennyiben a hivatalos márkaszerviz nem az ajánlattevő által üzemeltetett szerviz, úgy a be kell nyújtani a hivatalos márkaszerviz rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben a márkaszerviz nyilatkozik, hogy a jótállási kötelezettség teljesítése során rendelkezésre áll. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania a márkaszerviz a gyártómű vagy megbízottja által kiadott hivatalos igazolást, amely igazolja, hogy az adott márkaszerviz a gyártómű vagy megbízottja által auditált, azaz az adott szerviz hivatalos márkaszerviz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 366206280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Automata állványrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42965100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés darabszám
Automata állványrendszer
1
Automata állványrendszer:
Állványrendszer 6 [db]
Kivitel: szegecselhető (új, szintezhető)
Tárolási mélység: szimpla
Hossz: 40.237,5 [mm]
Mezők száma: 2 x 87 [db] á 462,5 [mm]
Magasság: 6.250 [mm]
Szintek száma: 17
Szélesség: 2.100 [mm] per sor (összesen 12.600 [mm])
Tárhelyek száma: 2.958 [db] per sor (összesen 17.748 [db])
Mezőazonosító (PET címke)
Tárhelyazonosító (PET címke)
Sínrendszer 6 [db]
Alsó haladósín (alumínium)
Felső támasztósín (alumínium)
Áramszedő sínrendszer
Biztonsági hidraulikus végálláscsillapítók
Pozicionálórendszer
Rakodógép 6 [db]
Kivitel: szimpla
Magasság: 6.250 [mm]
Gyorsulás: max. 3 [m/s²]
Sebesség: max. 5 [m/s]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályzás (SIEMENS)
Hajtás (SIEMENS)
Érzékelők (BALLUFF)
Áramszedő
Kommunikációs modul (SIEMENS ipari W-LAN Access Point)
Tandem kivitel 6 [db]
2. teherfelvevő előkészítés 6 [db]
Hangcsillapítás 6 [db]
Teherfelvevő 12 [db]
Kivitel: teleszkóp
Gyorsulás: max. 1 [m/s²]
Sebesség: max. 1 [m/s]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályzás (SIEMENS)
Hajtás (SIEMENS)
Érzékelők (BALLUFF)
Szállítómodul (egyenes)
Kivitel: moduláris, alumíniumprofil
Elv: nyomásmentes torlaszolás
Típus: egyenes
Méret: 700 x 500 [mm] (1 termékhordó)
Sebesség: max. 0,5 [m/s]
Teherbírás: 25 [kg]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályozás (INTERROLL/SIEMENS)
Hajtás (INTERROLL)
Érzékelők (BALLUFF)
Szállítómodul (kanyar)
Kivitel: moduláris, alumíniumprofil
Elv: nyomásmentes torlaszolás
Típus: kanyar
Méret: 1.400 x 500 [mm] (2 termékhordó)
Sebesség: max. 0,5 [m/s]
Teherbírás: 25 [kg]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályozás (INTERROLL/SIEMENS)
Hajtás (INTERROLL)
Érzékelők (BALLUFF)
Szállítómodul (váltó)
Kivitel: moduláris, alumíniumprofil
Elv: nyomásmentes torlaszolás
Típus: váltó
Méret: 700 x 500 [mm] (1 termékhordó)
Sebesség: max. 0,5 [m/s]
Teherbírás: 25 [kg]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályozás (INTERROLL/SIEMENS)
Hajtás (INTERROLL)
Érzékelők (BALLUFF)
Szállítómodul (feladó/leadó)
Kivitel: moduláris, alumíniumprofil
Elv: nyomásmentes torlaszolás
Típus: fel-/leadó
Méret: 700 x 500 [mm] (1 termékhordó)
Sebesség: max. 0,5 [m/s]
Teherbírás: 25 [kg]
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályozás (INTERROLL/SIEMENS)
Hajtás (INTERROLL)
Érzékelők (BALLUFF)
I-pont 6 [db]
Kivitel: moduláris, alumíniumprofil
Elv: nyomásmentes torlaszolás
Típus: I-pont
Méret: 700 x 500 [mm] (1 termékhordó)
Sebesség: max. 0,5 [m/s]
Teherbírás: 25 [kg]
HMI (Touch Panel)
PC (DELL)
Elektronika (SIEMENS)
Vezérlés/Szabályozás (INTERROLL/SIEMENS)
Hajtás (INTERROLL)
Érzékelők (BALLUFF)
Mérleg (BIZZERBA/KERN-SOHN)
Magasságellenőrzés (BALLUFF)
RFID-olvasó (BALLUFF/SIEMENS)
IO-Link/PROFINET Gateway (BALLUFF/SIEMENS)
Vonalkódolvasó (SYMBOL) 6 [db]
Címkenyomtató (ZEBRA) 6 [db]
Tárolóláda 5.220 [db]
Típus: EG 64/17 WB
Külső méret: 600 x 400 x 170 [mm]
Belső méret: 570 x 370 x 140 [mm]
Súly: 1.880 [g]
Térfogat: 29 [l]
Kivitel: alja megerősített méhsejtes, oldala zárt, fogantyú nyitott
Anyag: PP
Szín: RAL 7001 (ezüstszürke)
Tárolóláda 2.088 [db]
Típus: EG 64/22 WB
Külső méret: 600 x 400 x 220 [mm]
Belső méret: 570 x 370 x 190 [mm]
Súly: 2.130 [g]
Térfogat: 39 [l]
Kivitel: alja megerősített méhsejtes, oldala zárt, fogantyú nyitott
Anyag: PP
Szín: RAL 7001 (ezüstszürke)
Tárolóláda 9.396 [db]
Típus: EG 64/32 WB
Külső méret: 600 x 400 x 320 [mm]
Belső méret: 570 x 370 x 290 [mm]
Súly: 2.780 [g]
Térfogat: 60 [l]
Kivitel: alja megerősített méhsejtes, oldala zárt, fogantyú nyitott
Anyag: PP
Szín: RAL 7001 (ezüstszürke)
Tárolóláda 1.044 [db]
Típus: EG 64/42 WB
Külső méret: 600 x 400 x 420 [mm]
Belső méret: 570 x 370 x 390 [mm]
Súly: 3.340 [g]
Térfogat: 82 [l]
Kivitel: alja megerősített méhsejtes, oldala zárt, fogantyú nyitott
Anyag: PP
Szín: RAL 7001 (ezüstszürke)
Címke (2 db/tárolóláda) 17.748 [db]
Címkézés 17.748 [db]
RFID tag (2 db/tárolóláda) 17.748 [db]
RFID tag ragasztás 17.748 [db]
Ládaosztó (4 részre) 2.088 [db]
A pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A meghibásodás bejelentésétől számított 4 órán belül helyszíni hibajavítás megkezdése a jótállás időtartama alatt (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint:
Igen 10
Nem 0

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Automata állványrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JÁSZ-ALKOTÓ Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32989706
Postai cím: Lehet vezér Tér 9
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: kissgyula@jaszalkoto.hu
Telefon: +36 305980325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24279127216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 396783837
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 366206280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: JÁSZ-ALKOTÓ Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32989706
Postai cím: Lehet vezér Tér 9
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24279127216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges