Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2480/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Nyergesújfalu, Újpesti öböl, Baja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12012482
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ovf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ovf.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000089742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000089742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajók építése közbeni műszaki ellenőri feladatok
Hivatkozási szám: EKR000089742019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3 db kitűző nagyhajó beszerzése (tervezés, legyártás, szállítás) során, és rendelkezésre állás a hajókra vonatkozó jótállási időszak első egy évében. Műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódik a hajó tervjóváhagyása, valamint a hajóépítés menetének felügyelete. (Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található .)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajók építése közbeni műszaki ellenőri feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
További tárgyak:71315210-4
71318000-0
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU331
A teljesítés helye: Nyergesújfalu, Újpesti öböl, Baja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3 db kitűző nagyhajó beszerzése (tervezés, engedélyeztetés, legyártás, forgalomba-helyezés, szállítás) során, és rendelkezésre állás a hajókra vonatkozó jótállási időszak első egy évében. Műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódik a hajó tervjóváhagyása, valamint a hajóépítés menetének felügyelete. (Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található.)
A két hajócsavarral hajtott munkahajó a kialakításánál fogva hajóútkitűzési és mederfelmérési munkálatok elvégzésére alkalmas. A jelzőbóják és felszerelések szállítására, ki- és berakodására speciálisan erre a célra kialakított nagyméretű nyitott munkatér szolgál, az ott elhelyezett hidraulikus működtetésű daruval.
A hegesztett acél hajótest, alagutas farkiépítéssel és erősen felhúzott hajóorral rendelkezik, a part mellé állás, illetve rézsűs partra állás a hajóval lehetséges. Az orrész kialakítása tolásra is alkalmas, orrtéri jégbordák és általános jégerősítés beépítése alkalmassá teszi a hajót tört jégben való hajózásra is. A hajócsavarok Kort-gyűrűsek, meghajtásukat Diesel-motorok biztosítják, hidraulikus mozgatású kormánylapáttal vagy más aktív kormányzás kialakítása biztosítja a hajó megfelelő manőverképességét. A hajó rendeltetésénél fogva fel lesz szerelve mélységmérővel, belvízi hajózási célú radarberendezéssel, GPS-el, információs szintű ECDIS térkép megjelenítővel és ezek segédberendezéseivel, valamint AIS transzponderrel.
A 3 db hajó fontosabb műszaki paraméterei:
Hajótest hossza (m): 24,1;
Hajótest szélessége (m): 6;
Becsült vízkiszorítása (m3):70;
Belső folyosós kialakítás: Igen;
Alumínium felépítmény ház: Igen;
Hajómotorok típusa, teljesítménye (kW): DOOSAN L086TIH 2x209kW;
Hidraulikus daru típusa, teherbírása (kg): FASSI F50AF.0.23;
Folyami hajóradar típusa: JRC;
Elektronikus térképmegjelentő és információs rendszer típusa, funkciói: Alphatron/JRC;
A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (egységes műszaki ellenőrzés biztosítása), azaz gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen, tekintettel arra, hogy a 3 db hajó építése (tervezés, engedélyeztetés) 1 vállalkozó által, 1 helyszínen, párhuzamosan történik azonos típusterv elkészítése mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1) alk köv-re bemutatott szakember alk-i minköv felüli, hajózási műszaki szakterületre vonatkozó szakértői tev ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/19 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2014-HU-TMC-0605-W
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a hajók megépítésére rendelkezésre álló határidő figyelembe vételével került meghatározásra, mely a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az adásvételi szerződés teljesítési határidejének módosítása esetén meghosszabbodik. Részletesen lásd a szerződéstervezetben.
A kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (hajók építése során teljesített műszaki ellenőri tevékenység) szerint nettó árbevétele összesen nem éri el a 10.000.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattevők a P.1) alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a b) és c) pont szerinti iratot nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A fenti alkalmassági követelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek irányadó.
Karakterkorlátra tekintettel a II.1.6) pont folytatása: A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (egységes műszaki ellenőrzés biztosítása), azaz gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen, tekintettel arra, hogy a 3 db hajó építése (tervezés, engedélyeztetés) 1 vállalkozó által, 1 helyszínen, párhuzamosan történik azonos típusterv elkészítése mellett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 1 fő viziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6/A. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű szakértői tevékenység végzésére jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 db acélhajó építésében, javításában, felújításában és/vagy azok műszaki ellenőri feladatai ellátásában szakmai gyakorlattal.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a viziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6/A. § (3) bekezdése szerinti szakértői nyilvántartásban a szerződés megkötéséig szerepelni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Nem releváns.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán szerződést megerősítő biztosítékokat – Késedelmi, meghiúsulási kötbér, teljesítési, rendelkezésre állási biztosíték, késedelmi kamat, jótállás a szerződéstervezetben foglaltak szerint ír elő. Előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A (2a) bek. szerint. Nyilatkozat biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján, az előleg mértéke 30%.
Nyertes Ajánlattevő a Szerződéstervezetben foglaltak szerint részszámlázásra jogosult.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki szállítói finanszírozással. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem közös, sem önálló ajánlattevők esetén gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatok bontása EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlati ár: fordított arányosítás, minőségi szempont egyenes arányosítás. Részletek a KD-ben.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: - Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó: Az EKRr11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
- Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
- közös ajánlattevői megállapodást amely tartalmazza a közbeszerzési dok-ban foglaltakat
- Kbt. 67.§ (4) bek.nyil.
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
- minőségi értékelési szempont alátámasztására csatolandó iratok (szakmai ajánlat) lásd KD-ban

- Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
- A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
- Nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 500.000 Ft/káresemény és 10.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
- Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, az EKRr11. § (4), és a 12. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
- Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
o Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
o Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
o Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
o Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
FAKSZ: dr. Pete Judit, lajstromszám:00353
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges