Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24801/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Doba-Somlóvár hrsz:0160/11 b alrészlet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 309032706
E-mail: antaleva@mnv.hu
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Doba-Somlóvár rekonstrukciós munkái elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000732642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Doba-Somlóvár rekonstrukciós munkái elvégzése
A. Alsóvár
A.1. Alsóvár kapuépülete és a hozzá kapcsolódó körítő fal alsó szakasza.
A.1.1. kapuépület maradványai
A.1.2. a vár körítő falának alsó szakasza az alsóvári udvar kapujáig terjedően
A.2. Alsóvár udvarának határoló falai, illetve épületei, épületrészei:
A.2.1. az udvar ÉNy-i zárófala az alsó udvar kapujával
A.2.2. az udvaron önállóan álló egykori „hídpillér”
A.2.3. „Kaszárnyaépület” az udvar DNy-i épülete és a
A.2.4. benne feltárt középkori kváder vakolatos épület
A.2.5. az udvar DK-i épületének maradványai és a
A.2.6. mellette feltárt egykori „sütőház” részlegesen védőtetővel fedett épületrésze, valamint
A.2.7. az Alsóvár DK-i zárófala – a belső oldali épületekhez kapcsolódó DK-i külső fal
B. Fölső vár
B.1. az udvar ÉK-i határolását adó fölső vári falszakaszok
B.2. a fölső vár egykori kapuépítményének maradványai
B.3. a palotaszárny emeleti ajtajának leszakadás előtt álló nyílásáthidalója
C. Tereprendezések
C.1. Alsóvári falszoros
C.2. Alsóvár udvara
C.2.1. az Alsóvár udvarának térfalai közötti terület (alsóvári udvar)
C.2.2. az udvar egykori DK-i épületének területe
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Doba-Somlóvár rekonstrukciós munkái elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyarország, Doba-Somlóvár hrsz:0160/11 b alrészlet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő az alapmennyiség vonatkozásában a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
A Doba-Somlóvár rekonstrukciós munkái a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a következő épületrészeket érinti a kivitelezési dokumentumban meghatározott feladatok elvégzésével:
A. Alsóvár
A.1. Alsóvár kapuépülete és a hozzá kapcsolódó körítő fal alsó szakasza.
A.1.1. kapuépület maradványai
A.1.2. a vár körítő falának alsó szakasza az alsóvári udvar kapujáig terjedően
A.2. Alsóvár udvarának határoló falai, illetve épületei, épületrészei:
A.2.1. az udvar ÉNy-i zárófala az alsó udvar kapujával
A.2.2. az udvaron önállóan álló egykori „hídpillér”
A.2.3. „Kaszárnyaépület” az udvar DNy-i épülete és a
A.2.4. benne feltárt középkori kváder vakolatos épület
A.2.5. az udvar DK-i épületének maradványai és a
A.2.6. mellette feltárt egykori „sütőház” részlegesen védőtetővel fedett épületrésze, valamint
A.2.7. az Alsóvár DK-i zárófala – a belső oldali épületekhez kapcsolódó DK-i külső fal
B. Fölső vár
B.1. az udvar ÉK-i határolását adó fölső vári falszakaszok
B.2. a fölső vár egykori kapuépítményének maradványai
B.3. a palotaszárny emeleti ajtajának leszakadás előtt álló nyílásáthidalója
C. Tereprendezések
C.1. Alsóvári falszoros
C.2. Alsóvár udvara
C.2.1. az Alsóvár udvarának térfalai közötti terület (alsóvári udvar)
C.2.2. az udvar egykori DK-i épületének területe

AZ ÁLLAGVÉDELEM SORÁN MEG KELL ŐRIZNI A VÁRROM MEGLÉVŐ KARAKTERÉT, JELLEMZŐ MEGJELENÉSÉT.
A tereprendezések során folyamatos régész megfigyelői jelenlét szükséges. A kivitelező feladata, hogy a régészeti megfigyelés céljából szerződést köt a területileg illetékes Laczkó Dezső Múzeummal ( 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7. ) továbbá a régészeti megfigyelés dokumentációjának elkészítéséről gondoskodik és azt 30 napon belül megküldi az Örökségvédelmi Hivatal részére a Megrendelő együttes tájékoztatása mellett.
A munkák megkezdését megelőzően 10 nappal a tevékenység végzésének megkezdését be kell jelenteni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalához a Megrendelő együttes tájékoztatása mellett.
Az átalakítások során a terep - a dokumentáltan korábbi kutatási meddők kivételével - csak kis mélységben bolygatható. A tervezett ideiglenes szivárgók (szivárgó paplan és vízelvezetések) nyomvonalának pontosítása helyszíni konzultáció, tervezői, kutatói részvétellel történik.
Főbb mennyiségek:
Teherhordó és kitöltőfalak készítése 57,2 m3
Falkorona kiegészítés: 73 m3
terméskő felület tisztítása 1500 m2
Vakolt felület tisztítása: 1077 m2,
Terméskő felület impregnálása 972 m2.
Kapuszint:
Kaszárnya DK-i szárnyának udvari fala részleges kiegészítése: 15 fm
Falmenti szivárgórendszer kiépítése 26 fm
Kaszárnya DK-i szárnyának területén tereprendezés és részleges szivárgó paplan kiépítése, gyökérvédő fóliával és kavicsterítéssel min. 150 cm szélességben 176 m2.
Kemence védőtető felújítás új alapzattal, falazattal és faanyagvédelem: 16 m2
Udvari hídpillér falazatának kiegészítése, részleges cseréje 3/3 m-es befoglaló méretnél
Magasföldszint:
Fölsővár csapóhidas kaputornyának ( 3x3 m-es befoglaló méretű) részleges kiegészítése
fölsővár kapuépítményének részleges kiegészítése 4,5 / 3 m –es befoglaló méretű falszakasznál 3.0 fm hosszban,falvastagság 0.38m.
kaszárnya DNY-i szárnyának magasföldszinti D-i ablakfülkéjében ideiglenes téglaáthidaló és falazott alátámasztás készítése
Alsóvár DK-i szárny megerősítésének munkái 15 fm
Padlásszint:
padlástéri lőrések kisebb javítása fagerendák pótlása, cseréje 24 fm (95 cm falszélességnél) 13 db
Kaszárnya DNY-i szárnyának déli részén az egykori padlástérben 3 db lőrés kiegészítés készítése
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő a szerződésben az Ajánlati Ár 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet határoz meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Doba-Somlóvár rekonstrukciós munkái elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontja alapján, mely szerint nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges