Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2491/2019
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M-U-T Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16569
Postai cím: Fő tér 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mágel Ágost, elnök
Telefon: +3699515125
E-mail: magela@index.hu
Fax: +3699515125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtőés
szállítójárművek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 216390000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
címe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014(XII.19)Kr-ben az NFP Nonprofit Kft. feladatai között nevesítésre került többek között
a2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program(továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbesz-i elj. tárgya:a„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,szállítási és
előkezelő rendszerre”elnevezésűKEHOP-3.2.1-15-2017-00017azonosítószámú hulladékgazdálkodási
projekt(továbbiakban:Projekt)keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő-és
szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek valamint O4kategóriájú pótkocsik(Gyűjtő-,és
szállító járművek)az alábbiak szerint:
tétel(típus)sorszáma tétel(típus) megnevezése alap mennyiség (am)(db) opcionálismennyiség
(om)(db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű,3tengelyes,6x2gyűjtőjármű am:2 om:1
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű,2tengelyes,4x2gyűjtőjármű am:1 om:0
3. Görgős(egykaros)konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2) am:1 om:0
4. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am:1 om:2
AK új(nem használt,nem felújított)eszközöket kíván jelen elj keretében
beszerezni.Az1-2.sz.gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes,hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális résztKbt.58.§(1)bek.alapján(AFII.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban,műsz-i vizsgával,rendszámmal és hatósági jelzésekkel
ellátva történjen(okmányirodai ügyintézés).A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági
díjak(értve ez alatt: illeték,a forgalmi engedély,rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe
tartozó költségek)megfizetésére Ajánlatkérőként szerződő végső kedvezményezett (Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) köteles akként,h azt az ajánlati árra vonatkozó
megajánlás(szerz-es vállalási ár)nem tartalmazza.
Hibaelhárítás:az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24órán
belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen(nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24órán
belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben
elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal,a24 órán belüli időintervallum
munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.Nyertes AT feladatát képezi minden szállított
típusú tétel tekintetében külön-külön,legalább2fő elméleti és gyakorlati,a beüzemelésére és
használatára vonatkozó betanításának biztosítása.A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn
belül kell teljesíteni.A betanítás helyszíne:Eladó és Vevő megállapodása szerint,a leszállított
6
eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével tervezetten:9400 Sopron,Harkai
domb 0466/31hrsz.A szerz tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és
paramétereket,valamint a nyertes AK feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a
közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció,műszaki leírás és szerződéstervezet
tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés aPtk.6:231§-a szerinti adásvételi szerz(Fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele)AK a szerz teljesítése során a mennyiségi eltérés
lehetőségét nem biztosítja,ide nem értve az opciós tételek megrendelését
Amennyiben a dok bármelyik része vlmilyen gyártmányú,típusú, eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra v gyártási
folyamatra való hivatkozást tartalmaz,úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja
a321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bek.alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2.1.alszempont: Megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
2 2 2.2. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
3 3 2.3. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
4 4 2.4. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 5 2.5. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek és az ott, tételenként
meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő
mennyiségű eszközök vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses
feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168851
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-U-T Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iparcentrum 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 295000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 216390000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlattevők:
1.
név: M-U-T Hungária Kft.
székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3.
Adószáma: 10526093-2-11
2.
név: MENTO Környezetkultúra Kft.
székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószám: 11440424-2-05
Érvénytelen ajánlattevők:
1.
név: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 9700 Szombathely, Selyemrét utca 3.
Adószám: 10505111-2-18
2.
név: TEMPEL Kft.
székhely: 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Adószám: 11039811-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)