Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:25285/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sződ Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sződ község külterület 0226/13 hrsz.;Sződ község külterület 0226/13 hrsz;Sződ község külterület 0260/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BRICK TÉGLA VILÁG Korlátolt Felelősségű Társaság;VIRÁG T-VILL Korlátolt Felelősségű Társaság;GREEN-GOES KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sződ Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33601366
Postai cím: Dózsa György Út 100
Város: Sződ
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hertel László
Telefon: +36 27388188
E-mail: titkarsag@szod.hu
Fax: +36 27388285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szod.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szod.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sződ ipari park - villamos energia, út és csatorna
Hivatkozási szám: EKR001458642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sződ község külterület ipari park villamos energia ellátása, telken belüli és telken kívüli utak, valamint telken belüli és telken kívüli vízellátó- és szennyvíz elvezető rendszer építési munkái
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123788795 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sződ ipari park - vízellátó- és csatorna rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232410-9
További tárgyak:42122420-0
44162500-8
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Sződ község külterület 0226/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VÍZELLÁTÁS/KÜLSŐ ÉS BELSŐ / ÉPÍTÉSE: 474,60 m
SZENNYVÍZ ÁTEMELŐ ÉPÍTÉSE: belső átmérője 160 cm
NYOMOTT SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSE: 481,20 m
GRAVTÁCIÓS CSATORNA ÉPÍTÉSE: 168,13 m
A tervezett nyomvonalon fakivágást, valamint bozót- és cserjeirtást kell végezni.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül az alábbi elérhetőségen bocsátja rendelkezésre:

A Közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az ajánlat összeállításának költségét Ajánlattevő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM)  5
2 3. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM) 10
3 4. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM)  10
4 5. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati összár (HUF,tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.
Az 1. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A 2-5. értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B.1. pontjában rögzített pontozás módszerével végzi az értékelést, azaz amennyiben Ajánlattevő IGEN vállalást tesz, megkapja a maximális pontszámot, NEMleges vállalás esetén pedig a minimális pontszámban részesül Ajánlattevő.
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 7 naptári nap
Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Sződ ipari park - villamos energia ellátás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213200-4
További tárgyak:45111220-6
45231000-5
45232210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Sződ község külterület 0226/13 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KÖF légvezeték hálózat:
tervezett nyomvonalhossz: 250 m
tervezett légvezeték típusa: AASC 3x95mm2
tervezett oszlopok: 4 db Bo 12-400 tartó- és 2 db Bo 12-1300 feszítő oszlop
BHTR 20/0,4 kV-os állomás:
tervezett transzformátor: 400 kVA
tervezett 0,4 kV elosztó: 8 ák. kábeles csatlakozású
Érintésvédelem: 1 kV-on: TN rendszer (nullázás)
A tervezett hálózaton a 10 db 3 m-es rúdföldelőt kell telepíteni. A földelési ellenállás: max. 10 Ώ
A tervezett nyomvonalon fakivágást, valamint bozót- és cserjeirtást kell végezni.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül az alábbi elérhetőségen bocsátja rendelkezésre:

A Közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az ajánlat összeállításának költségét Ajánlattevő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM) 5
2 3. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM)  10
3 4. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM) 10
4 5. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati összár (HUF,tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.
Az 1. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A 2-5. értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B.1. pontjában rögzített pontozás módszerével végzi az értékelést, azaz amennyiben Ajánlattevő IGEN vállalást tesz, megkapja a maximális pontszámot, NEMleges vállalás esetén pedig a minimális pontszámban részesül Ajánlattevő.
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 7 naptári nap
Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Sződ ipari park - telken belüli és kívüli utak
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45112000-5
45233120-6
45233200-1
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Sződ község külterület 0260/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Belső út (0260/1 hrsz, amely 0260/16 és 0260/17 hrsz-okra kerül megosztásra): útépítés 296 m hosszúságban a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Külső út (0226/13): útépítés 430 m hosszúságban a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül az alábbi elérhetőségen bocsátja rendelkezésre:

A Közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az ajánlat összeállításának költségét Ajánlattevő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM) 5
2 3. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM)  10
3 4. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM) 10
4 5. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati összár (HUF,tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.
Az 1. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A 2-5. értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B.1. pontjában rögzített pontozás módszerével végzi az értékelést, azaz amennyiben Ajánlattevő IGEN vállalást tesz, megkapja a maximális pontszámot, NEMleges vállalás esetén pedig a minimális pontszámban részesül Ajánlattevő.
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 7 naptári nap
Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Sződ ipari park - vízellátó- és csatorna rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BRICK TÉGLA VILÁG Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26109035
Postai cím: Nagytétényi Út 180-196.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: teglavilagkft@gmail.com
Telefon: +36 202469393
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26666992243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66250550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BRICK TÉGLA VILÁG Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26109035
Postai cím: Nagytétényi Út 180-196.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26666992243

Hivatalos név: COR-WIN CAR Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44299264
Postai cím: Rákóczi Fejedelem Út 79. 1. em. 3.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23555367212

Hivatalos név: NILAX BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73125114
Postai cím: SÁRFŰ UTCA 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11682880242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Sződ ipari park - villamos energia ellátás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIRÁG T-VILL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53633930
Postai cím: Varsányi Utca 81
Város: Rimóc
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3177
Ország: Magyarország
E-mail: viragtibor@gmail.com
Telefon: +36 209108142
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26253624212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18062595
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIRÁG T-VILL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53633930
Postai cím: Varsányi Utca 81
Város: Rimóc
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26253624212

Hivatalos név: Beszkid-Elektro Villamos Szerelő-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38585896
Postai cím: Rákóczi Út 69.
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13335481212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Sződ ipari park - telken belüli és kívüli utak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GREEN-GOES KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90445842
Postai cím: Bádogos Utca 57
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szanto.otys@gmail.com
Telefon: +36 202833833
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39475650
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: GREEN-GOES KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90445842
Postai cím: Bádogos Utca 57
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696213

Hivatalos név: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703
Postai cím: HRSZ : 350/4
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299083212

Hivatalos név: Szomor és Társa Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44713137
Postai cím: Epreserdő Utca 12 I/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876511243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges