Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25350/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Hajdúdorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4087 Hajdúdorog, Nánási út 8.sz. 185 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60000727
Postai cím: Tokaji Út 4.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csige Tamás Polgármester
Telefon: +36 52572137
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
Fax: +36 52572136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúdorogon
Hivatkozási szám: EKR000932242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés keretében a Hajdúdorog, Nánási út 8.sz. 185 hrsz-ú ingatlanon lévő felnőttorvosi rendelő épületének felújítására és tetőtérrel történő beépítésére kerül sor.
A tetőtérben 2 orvosi rendelő készül a szükséges kapcsolódó helyiségekkel (öltöző, váró, vizesblokk, személyzeti részek, stb.), 275,44 m2 padlóburkolat, 598 m2 falburkolat készítése
Nyeregtetős, oromkontyos tetőszerkezet készül, 580 m2, a meglévő átalakításával. Komplex akadálymentesítés, lépcső kialakítás és lift (hordágyhoz alkalmas, 1000 kg 13 személy) elhelyezése. 12 cm vtg Grafit EPS homlokzati hőszigetelés és 30 cm szálas anyagú padlásszigetelés. A tetőtérben független fűtési rendszer kialakítása, lapradiátor elhelyezése.19 db fehér színű műanyag ablak, és 16 db konszignáció szerinti ajtó elhelyezése.
A földszinten meglévő vizesblokk és akadálymentes mosdó felújítása, elektromos és tűzjelző rendszer kiépítése, napelemes rendszer kialakítása 24 db polikristályos napelem elhelyezésével, villámvédelmi rendszer kialakítása.
részletesen lsd. külön csatolt műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúdorogon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45231400-9
45310000-3
45315000-8
45350000-5
45261410-1
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 8.sz. 185 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés keretében a Hajdúdorog, Nánási út 8.sz. 185 hrsz-ú ingatlanon lévő felnőttorvosi rendelő épületének felújítására és tetőtérrel történő beépítésére kerül sor.
A tetőtérben 2 orvosi rendelő készül a szükséges kapcsolódó helyiségekkel (öltöző, váró, vizesblokk, személyzeti részek, stb.), 275,44 m2 padlóburkolat, 598 m2 falburkolat készítése
Nyeregtetős, oromkontyos tetőszerkezet készül, 580 m2, a meglévő átalakításával. Komplex akadálymentesítés, lépcső kialakítás és lift (hordágyhoz alkalmas, 1000 kg 13 személy) elhelyezése. 12 cm vtg Grafit EPS homlokzati hőszigetelés és 30 cm szálas anyagú padlásszigetelés. A tetőtérben független fűtési rendszer kialakítása, lapradiátor elhelyezése.19 db fehér színű műanyag ablak, és 16 db konszignáció szerinti ajtó elhelyezése.
A földszinten meglévő vizesblokk és akadálymentes mosdó felújítása, elektromos és tűzjelző rendszer kiépítése, napelemes rendszer kialakítása 24 db polikristályos napelem elhelyezésével, villámvédelmi rendszer kialakítása.
A dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása (napi 8 órás munkarendben) a beruházással érintett településről a szerződés teljes időtartama alatt (fő, max. 3 fő) 5
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
3 Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap; részletesen lsd. II.2.12) pont 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúdorogon
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást megindító felhívás V.2) További információk pontjának 11. alpontja rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás "feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. Az ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ak. a rendelkezésre álló fedezet tekintetében támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott a Közreműködő Szervezethez. A kiviteli tervekhez készített tervezői költségbecslés, a pályázati projekt előkészítés óta eltelt közel 3 év és a jogszabályi előírások betartása érdekében meghaladja a hatályos Támogatási szerződésben szereplő építésre jóváhagyott költségeket. Ezen ok miatt az Önkormányzat élt a 15 % -os költségráemelési igény benyújtásával. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés létrejöttének és hatályba lépésének feltétele,hogy a Közreműködő Szervezet a ráemelést jóváhagyja ill. az esetleges többlet forrásigényt a Képviselő testület jóváhagyja, mellé rendelje. Ak. az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bekezdés szerint)."
Ajánlatkérő többlet forrásigénye nem került támogatásra, ezért a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről döntött.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján Eredménytelen, mert Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés]
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
E-mail: hajdudorogi2002kft@gmail.com
Telefon: +36 301801596
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

Hivatalos név: Kelet-Épszer Építőipari, szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90716245
Postai cím: Bencsik Sándor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14506468209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges